maandag 15 maart 2010

Samen armoede aanpakken

Deelname van financieel zwakkeren in de samenleving bevorderen, afspraken voor armoedebestrijding en het bieden van dienstverlening op maat aan diegenen die het nodig hebben. Dit zijn de kernafspraken die zeventien Goudse maatschappelijke organisaties en de gemeente op 18 maart in een convenant ondertekenen. Zij onderstrepen daarmee het belang van een intensieve samenwerking bij het bestrijden van armoede en sociale uitsluiting.

Armoedebeleid

Het convenant maakt deel uit van het uitvoeringsplan armoedebeleid 2009-2012 dat in 2009 door de gemeenteraad is vastgesteld. Om de doelen te bereiken, gaat Gouda extra inzetten op goede voorlichting zodat een grotere groep mensen in Gouda gebruik gaat maken van de inkomensondersteunende regelingen en hulpmogelijkheden. Er worden meer verbindingen gelegd en intensiever samengewerkt tussen maatschappelijke organisaties en dienstverleners. De cliënt staat daarbij centraal. Daarom zal er gewerkt gaan worden met één vaste casemanager voor cliënten die met blijvende armoede te maken hebben.

Maatschappelijke organisaties

De maatschappelijke organisaties die het convenant ondertekend hebben zijn: Factor-G, Federatie Brede School, GGD Hollands-Midden, Stichting Kwadraad, Leger des Heils Kompas/’t Veerhuijs, Stichting Goudse Senior Hulpdiensten, Raad van Kerken Gouda en omstreken, REAKT Straathoekwerk MH, Stek Jeugdhulp, Stichting Gouds Idee, Stichting MEE Midden-Holland, Stichting Leergeld, Vierstroom, Voedselbank, Woonpartners Midden-Holland, Mozaïek Wonen en ZOG Midden-Holland. Nieuwe convenantpartijen kunnen op ieder moment aansluiten.

Doel van armoedebeleid

Het doel is zoveel mogelijk mensen uit de armoede te halen en mee te laten doen in de samenleving. Dit is één van de speerpunten binnen het bestuursakkoord van de gemeente. “Minder armoede en minder sociale uitsluiting creëert voor iedereen een beter leefklimaat. Daarnaast draagt het zelfstandig kunnen meedoen aan de maatschappij bij aan de eigenwaarde van mensen. Werk blijft echter altijd de beste manier om uit de armoede te komen”, aldus wethouder Marion Suijker (Sociale Zaken).

Armoede in brede zin is een situatie waarin mensen zich bevinden waarbij - naast een tekort aan financiële middelen - ook sprake kan zijn van sociale uitsluiting en het ontbreken van een sociaal en economisch perspectief.

Persbericht gemeente Gouda

Geen opmerkingen: