donderdag 17 januari 2019

Gouds symposium ‘Diversiteit en arbeidsmarkt’


De gemeente Gouda streeft een inclusieve samenleving na. Een samenleving waarin iedereen meedoet, ongeacht bijvoorbeeld afkomst, geaardheid, religie of beperking. Ook op de werkvloer. Dit is bij uitstek de plek waar mensen met verschillende achtergronden aan de slag kunnen. Toch gaat dat in de praktijk niet altijd zo gemakkelijk. Daarom organiseert de gemeente een symposium rondom het thema diversiteit en arbeidsmarkt.

De gemeente nodigt iedereen uit die zich bij dit onderwerp betrokken voelt. Van ondernemers, mensen uit doelgroepen die een achterstand ervaren, organisaties en instellingen en burgers tot studenten en scholieren. Het symposium is gratis. Aanmelden is niet verplicht, maar voor de organisatie wel handig en kan via diversiteit@gouda.nl.
‪Dinsdagavond 22 januari 2019‬
Tijdstip: ‪20.00 – 22.00‬ (inloop vanaf 19.30)
Locatie: De Garenspinnerij, Turfsingel 34a in Gouda

Álle talenten zijn welkom
Elk mens heeft talenten en die zijn welkom in een stad waar het goed wonen, werken en ontspannen is. En zeker ook een stad waarin voor discriminatie geen plek is. De werkvloer is de plek om deze talenten te laten zien, en voor werkgevers is het de mogelijkheid om optimaal te profiteren van de verschillen tussen mensen. De samenleving is divers en een divers personeelsbestand biedt een kans om optimaal bij diverse klanten of doelgroepen aan te sluiten.

In de praktijk soms lastig
Maar in de praktijk is dit niet altijd gemakkelijk. Waar vind je als werkgever en ondernemer talent met andere achtergronden en kenmerken als die van jezelf? Hoe geef je leiding aan een divers personeelsbestand? En hoe blijf je gemotiveerd als baanzoekende, als je een minder makkelijke uitgangspositie hebt dan anderen en als je last hebt van discriminatie?

Gemeente ondertekent Charter Diversiteit
Het gesprek hierover wil de gemeente Gouda graag opstarten. Samen zoeken we antwoorden om concrete stappen te zetten. Een daarvan is het ondertekenen van de Charter Diversiteit (www.diversiteitinbedrijf.nl). Met deze ondertekening verplicht de gemeente Gouda zich om het voortouw te nemen om de personele samenstelling van haar organisatie diverser te maken.

Het programma
19.30: zaal open
20.00: start programma met impressies uit Gouda over diversiteit en arbeidsmarkt
20.10: ondertekenen charter ‘diversiteit’ door College van B&W gemeente Gouda
20.30: inspiratie door Melvin Tjoe Nij (oprichter The Other Businessman, verbonden aan VNO-NCW)
20.55: start deel-sessies
- “Samenwerken: eenheid in verscheidenheid. Hoe maak je als ondernemer en organisatie het verschil? Onder leiding van Dr. Joost van der Weide, associate lector diversiteit en samenwerking, lectoraat Sociale Innovatie, Christelijke Hogeschool Windesheim
- “Best practices van een divers personeelsbestand” onder leiding van studenten van de Universiteit Utrecht die onderzoek hebben gedaan naar dit onderwerp in opdracht van de gemeente Gouda.
- “De goede match tussen ‘divers’ talent en organisatie” onder leiding van Melvin Tjoe Nij (oprichter The Other Businessman, verbonden aan VNO-NCW)
21.40: De Wereld Draait Door-panelgesprek onder leiding van Mirjam van Esschoten met deelnemers uit de doelgroepen, bedrijfsleven en politiek. Interactie met de zaal
22.00 afronding van het programma

Bericht van de gemeente Gouda

donderdag 1 november 2018

Aanpak overlast fietsparkeren bij station Gouda en kop van de Kleiweg


Vanaf januari gaat de gemeente fietswrakken en weesfietsen (langdurige gestalde fietsen) rondom het NS-station en de kop van de Kleiweg aanpakken. Door langdurig geparkeerde fietsen weg te halen uit de fietsenstallingen, komt er weer ruimte beschikbaar voor fietsen die momenteel nog overal op straat staan. Daarna start het weghalen van geparkeerde fietsen op straat.


Als er weer ruimte in de stallingen is start de handhaving van het fietsparkeerverbod. Geparkeerde fietsen die er staan worden afgevoerd naar het fietsdepot dat aan de Goejanverwelledijk 10 komt. Daar kan de fiets gedurende één maand worden opgehaald tegen betaling van € 30. Wordt de fiets binnen deze termijn niet opgehaald, dan wordt de gemeente eigenaar van de fiets.

De nieuwe spelregels voor fietsparkeren- Fietsparkeren bij het station en de kop van de Kleiweg mag alleen nog in de fietsenstallingen en niet meer op straat.
- Geparkeerde fietsen op straat worden afgevoerd naar het fietsdepot.
- Fietsen mogen maximaal 2 weken in de fietsenstallingen staan bij het station en het Regentesseplantsoen (kop van de Kleiweg). Daarna heeft de eigenaar dan nog 2 dagen om zijn fiets weg te halen. Anders voert de gemeente deze af naar het fietsdepot.
Rond het station en de kop van de Kleiweg komt duidelijke bebording met de nieuwe spelregels en bij de start worden fietsers geïnformeerd.


Persbericht gemeente Gouda

maandag 8 oktober 2018

Vroesenplein krijgt impuls door herbestemming Weeshuis


Begin juli heeft de klankbordgroep Weeshuis een advies uitgebracht over de inpasbaarheid van de nieuwe herbestemmingsplannen van het voormalige Weeshuiscomplex. De klankbordgroep juicht de herbestemming van het Weeshuiscomplex toe en kan zich vinden in de hoofdlijnen voor de herbestemming van het complex tot hotel en appartementen. Het college waardeert het gedegen advies van de klankbordgroep. Het advies sluit in hoge mate aan op de door het college zelf geformuleerde uitgangspunten en ambities. De klankbordgroep heeft onder andere advies gegeven over vergroening van het Vroesenplein en parkeren. De adviezen hebben op onderdelen geleid tot wijzigingen in en verbetering van de plannen.

Groen

Het college zal gelet op het advies van de klankbordgroep de uitwerking van een verfraaiing en vergroening van het Vroesenplein ter hand nemen. Het college sluit aan bij de oproep aan de ontwikkelaar om de woonhof, het voormalige schoolplein van de Klaas de Vriesschool, te vergroenen. De oproep van de klankbordgroep om te kijken naar een integrale benadering en aanpak van het openbaar gebied in de directe omgeving (Vroesentuin en –plein en het Raoul Wallenbergplantsoen) sluit aan bij de wensen en ambities van het coalitieakkoord 2018-2022 om de komende periode te beginnen met het verbeteren van de kwaliteit van het bestaande groen.

Parkeren
Een belangrijk punt van aandacht is het parkeren rond het Weeshuiscomplex. Het college kan zich vinden in de intenties van het parkeeradvies van de klankbordgroep. Uitgangspunt is dat de gasten van het hotel parkeren op Klein Amerika. Ten behoeve van het hotel kiest het college voor de aanleg van 3 specifieke ‘vallet’-parkeerplekken op het Vroesenplein (parkeertijd max twee uur). Aan de Groeneweg komt een strook met 3 plekken voor laden en lossen binnen een venstertijd. Voor de appartementen die ook onderdeel uitmaken van het plan, wordt een opstelpunt voor 4 elektrische auto’s voor carsharing gerealiseerd aan de Koepoort. Deze auto’s kunnen ook door de buurt worden gebruikt. Voor kortstondig laden en lossen voor buurtbewoners wordt één plek aangelegd aan het Vroesenplein. De huidige invalidenparkeerplek zal gehandhaafd blijven. Ook ontstaat er ruimte voor het stallen van fietsen.
Mede doordat de ambitie is om ook het Vroesenplein een impuls te geven door dit verder te vergroenen zal het aantal parkeerplaatsen met 17 plaatsen afnemen. Ter compensatie krijgen 50 huishoudens een gratis uitbreiding van hun parkeervergunning waarmee ze ook op Klein Amerika kunnen parkeren.

De precieze uitwerking van de uiteindelijke situatie maakt onderdeel uit van de afronding van de definitieve planvorming.

Klankbordgroep
Omdat het voormalige Weeshuiscomplex een belangrijk en beeldbepalend onderdeel van de historische Goudse binnenstad is, is een klankbordgroep gelegenheid geboden om mee te praten over de verdere uitwerking van de plannen. Veel organisaties voelen zich immers betrokken bij het complex en willen meedenken over de toekomst daarvan. Dit geldt ook voor (direct) omwonenden. De bij deze groepen aanwezige kennis over de stad is op die wijze goed benut en ingebracht. De klankbordgroep is gevraagd om advies uit te brengen over een aantal onderwerpen zoals inpassing van het verkeer en parkeren, groen/effecten op de ontwikkeling van het Raoul Wallenbergplantsoen en aanpassingen aan het complex in relatie tot de cultuurhistorische waarden. De klankbordgroep heeft tijdens zes bijeenkomsten onder leiding van een onafhankelijk voorzitter, de onderwerpen behandeld.


Persbericht gemeente Gouda

vrijdag 11 mei 2018

Burgemeesters Dordrecht en Oudewater bezoeken steden Eerste Vrije Statenvergadering


Woensdag 16 mei bezoeken burgemeester Kolff van Dordrecht en burgemeester Verhoeve van Oudewater de steden die van 19 tot en met 23 juli 1572 deelnamen aan de Eerste Vrije Statenvergadering in Dordrecht. Zo zullen zij ook Gouda bezoeken op 16 mei.

De Eerste Vrije Statenvergadering is een belangrijke gebeurtenis in de Nederlandse geschiedenis, tijdens de Tachtigjarige Oorlog. Willem van Oranje was al enkele malen de strijd aangegaan met het Spaanse gezag in de Nederlanden, toen op 19 juli 1572 op zijn verzoek delegaties van 12 steden bijeenkwamen in het Augustijnenklooster in Dordrecht. Met de vergadering wilde Oranje meer steun en financiering krijgen voor zijn vrijheidsstrijd. Dit lukte: Willem van Oranje werd hersteld in zijn functie van stadhouder van Holland. Ook werd tijdens de vergadering de door Oranje gewenste vrijheid van godsdienst opgetekend.

Een nieuwe staat en vrijheid van godsdienst
Deelnemende afgezanten aan deze historische vergadering waren edelen, burgemeesters en schepenen uit Dordrecht, Alkmaar, Edam, Enkhuizen, Gorinchem, Gouda, Haarlem, Hoorn, Leiden, Medemblik, Monnickendam en Oudewater. Ook de watergeuzen, vrijbuiters die zich aansloten bij de opstandelingen, waren vertegenwoordigd, evenals een afgezant van Willem van Oranje.
De vergadering wordt gezien als een eerste stap op weg naar een onafhankelijke Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden, een vroege voorloper van het huidige Nederland. De Staten van Holland vergaderden bovendien over een tolerantere houding ten opzichte van andere geloven, en legde zo een basis voor de hedendaagse vrijheid van geweten en geloof.
“Wij vinden het belangrijk om aandacht te blijven vragen voor tolerantie en verdraagzaamheid. Samen met de andere 11 steden, willen we hierover met elkaar in gesprek en van elkaar leren. Deze bliksembezoekjes zie ik als een start naar hopelijk een mooi vervolg met meer samenwerking.”

Het belang van de Statenvergadering in 2018De delegatie vertrekt in de vroege ochtend van 16 mei vanuit Dordrecht en zal een voor een de eerdergenoemde steden aan doen. Ook Delft wordt bezocht, omdat deze stad in 1572 als eerste de notulen meteen na de Eerste Vrije Statenvergadering heeft ondertekend. In elke stad zal een ontmoeting op het stadhuis plaatsvinden met de huidige plaatselijke burgemeester. Daarbij wordt door de burgemeesters een moderne vertaling van de notulen van 19 juli 1572 ondertekend. Dit om het belang van de Eerste Vrije Statenvergadering kracht bij te zetten en aandacht te vragen voor vrijheid en tolerantie anno nu.


Ondertekening door koninklijk paarEerder, op Koningsdag 2015 in Dordrecht, is deze tekst al ondertekend door Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima bij de opening van museum Het Hof van Nederland. Dit museum rond het thema vrijheid is gevestigd in het oude Augustijnenklooster, op de plek waar de Eerste Vrije Statenvergadering plaatsvond en waar deze historische gebeurtenis kan worden herbeleefd. Peter Schoon, directeur van Het Hof van Nederland en het Dordrechts Museum, reist ook mee met het gezelschap. “In feite is de Eerste Vrije Statenvergadering een ontbrekende pagina in de geschiedenisboeken van ons land. Een belangrijke mijlpaal die notabene in het blad Quest door vooraanstaande historici is uitgeroepen tot de belangrijkste dag uit de geschiedenis.”

Viering en herdenking op 19 juli
Burgemeester Kolff zal zijn collega's ook persoonlijk uitnodigen om op 19 juli 2018 bij de viering en herdenking van de Eerste Vrije Statenvergadering in Dordrecht aanwezig te zijn.
De festiviteiten zullen plaats vinden bij museum Het Hof van Nederland en de aangrenzende Kloostertuin. Naast een officieel programma is er tijdens dit stadsevenement een barbecue en zal er ruimte zijn voor opinie, muziek en andere kunstvormen. Dit evenement zal jaarlijks in Dordrecht gehouden worden met als vooruitzicht dat het in 2020 450 jaar geleden is dat de Eerste Vrije Statenvergadering plaatsvond.


Persbericht gemeente Gouda

vrijdag 19 januari 2018

Gouda 750 jaar: op naar de Grote Goudse Estafette


In 2022 bestaat Gouda 750 jaar! Op 19 juli 1272 verleende graaf Floris V van Holland stadsrechten aan Gouda. Een mijlpaal die groots gevierd zal gaan worden, met alle Gouwenaars en bezoekers van de stad. Een mooie aanleiding om terug te kijken naar de rijke historie van Gouda, maar vooral ook een uitgelezen moment om vooruit te kijken naar wat Gouda in de toekomst te bieden heeft. Voormalig wethouder Daphne Bergman onthulde op 18 januari tijdens haar afscheid het logo en de website van Gouda 750 jaar in Cultuurhuis Garenspinnerij.

Grote Goudse Estafette
Het jubileumjaar van Gouda moet een memorabele gebeurtenis worden voor alle Gouwenaars. Daarom gaat op 19 juli 2021 de Grote Goudse Estafette van start. In de Grote Goudse Estafette organiseert iedere wijk festiviteiten die in het teken staan van Gouda 750 jaar. Bedrijven, verenigingen, scholen, inwoners en andere enthousiaste partijen worden gevraagd om de handen ineen te slaan en iets te organiseren wat past bij het karakter van die wijk. Denk aan een sportfestijn, culinair event, ‘hackaton’, creatieve beurs of iets heel anders. Vanaf september 2018 zullen inspiratiesessies in de wijken georganiseerd worden om alle plannen te verzamelen en op zoek te gaan naar organisatiekracht.

‘Grande Finale’ in de binnenstadDe Grote Goudse Estafette bouwt op naar een ‘Grande Finale’ in de binnenstad. De Grande Finale is geïnspireerd op de slotceremonie van de Olympische Spelen. Het wordt de climax van alle festiviteiten. Gouwenaars en bezoekers van Gouda worden uitgenodigd in de binnenstad om de verjaardag van Gouda te komen vieren. De Grande Finale zal de komende jaren door Gouwenaars vormgegeven gaan worden.

Goudse Geheimen
In aanloop naar het jubileumjaar worden ‘Goudse Geheimen’ verzameld. Goudse Geheimen zijn kleine en grote (persoonlijke) verhalen, herinneringen van Gouwenaars. Anekdotes over bijzondere Gouwenaars, over opvallende gebeurtenissen en over mooie plekken in de stad. Verhalen die de trots van de Gouwenaars op hun stad laten zien. Deze verhalen kunnen ingediend en gelezen worden op de website www.goudsegeheimen.nl.
Meer informatie over Gouda 750 jaar is te vinden op www.gouda750jaar.nl. Volg Gouda 750 jaar ook op Facebook, Twitter en Instagram.


Persbericht gemeente Gouda

dinsdag 2 januari 2018

Nul-op-de-Meter woningen in Westergouwe

Toekomstbestendige gasloze ‘Nul-op-de-Meter’ woningen in Goudse nieuwbouwwijk Westergouwe 


Bouwbedrijf Dura Vermeer gaat 86 toekomstbestendige Nul-op-de-Meter- woningen (NOM-woningen) ontwikkelen en bouwen in de nieuwe Goudse woonwijk Westergouwe. Deze woningen wekken alle benodigde energie zelf op en zijn niet aangesloten op het gasnet. De woningen zijn voorzien van zonnepanelen, warmtepomp, goede isolatie en ventilatiesystemen. De verkoop start in het tweede kwartaal van 2018.


De bouw van deze NOM-woningen is een doorbraak voor ‘gasloos bouwen in Gouda’ en onderstreept de duurzaamheidsambities van het gemeentebestuur van Gouda. Dura Vermeer heeft al veel ervaring opgedaan met de verkoop en bouw van goede NOM-woningen, zoals in Rijswijk Buiten. Ondanks de extra investeringen in duurzame materialen en slimme installaties, kunnen de woonlasten voor de koper lager uitvallen door de veel lagere energielasten.

Social return
Voor de bouw van de woningen heeft de gemeente met Dura Vermeer goede afspraken gemaakt over social return. Voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt wordt ruimte gemaakt door het realiseren van (laaggeschoolde) arbeidsplaatsen, leerwerkplaatsen en stageplaatsen. De doelgroep bestaat onder andere uit werkzoekenden uit de Participatiewet, IOAW en IOAZ, WW (die 1 jaar of langer een WW-uitkering ontvangen) en BBL-stagiairs.

Grond-uitgifteovereenkomst
Om de bouw mogelijk te maken heeft de gemeente Gouda een gronduitgifte-overeenkomst gesloten met Dura Vermeer Bouw Zuid West BV. De woningen komen in het Tuinen gebied van Westergouwe. De planning is dat de woningen in het tweede kwartaal van 2018 in de verkoop gaan en de bouw eind 2018 gaat starten.

 

Noot voor de redactie 

Dura Vermeer
Glenn Metselaar, woordvoerder
M 06 535 99 793
Gemeente Gouda
Afdeling Communicatie 
0182 - 58 91 91 


Persbericht gemeente Gouda

vrijdag 29 december 2017

Daling in aantal woninginbraken


Het jaar 2017 is bijna ten einde en de woninginbraakcijfers laten een positieve ontwikkeling zien door een daling van 17% ten opzichte van 2016. Ondanks het feit dat het jaar nog niet voorbij is, is er goede hoop dat hiermee de doelstelling van -10% ruimschoots wordt gehaald. Burgemeester Schoenmaker: ‘Ik ben blij dat er een daling is ingezet in het aantal woninginbraken in Gouda. Er is het afgelopen jaar hard gewerkt door politie, justitie, gemeente en inwoners. Ik ben vooral blij dat er in 2017 minder mensen slachtoffer zijn geworden van een woninginbraak. Echt tevreden ben ik pas wanneer we deze dalende tendens ook volgend jaar kunnen vasthouden. Daarom blijven we in 2018, samen met de veiligheidspartners en inwoners, onverminderd inzetten tegen het hoge aantal woninginbraken.’ In het integraal veiligheidsplan 2018, dat door het college is vastgesteld, zijn de prioriteiten en acties voor 2018 verder uitgewerkt.

Daling misdrijven in 2017
Over de hele breedte zijn er in 2017 weer minder misdrijven gepleegd dan in 2016. Wanneer 2016 en 2017 met elkaar wordt vergeleken is er een daling van het totaal aantal misdrijven met 15%. Het aantal High Impact Crimes, waaronder ook de woninginbraken vallen, is gedaald met 8%. In 2017 daalde de winkeldiefstal en zakkenrollerij fors en verminderde het aantal vernielingen met 31%. De gestelde doelstellingen bij de prioriteiten binnen de Kadernota zijn wat betreft overlast meldingen jeugd (- 24% vs. doel -5%) ruim behaald. Ook de doelstellingen op woninginbraken en HIC zijn behaald. Er is wel een stijging te zien in overlast personen + 2% en burenruzie +11%.

Acties tegen woninginbraken
Vanuit de gemeente zijn de afgelopen jaren alle zeilen bijgezet om het aantal inbraken te keren. Van het opzetten van een aanpak gericht op ondermijning tot een veelheid aan preventieve en repressieve interventies. Bekostigd door de gemeente is er al bijna twee jaar een subsidieregeling voor het treffen van inbraakwerende maatregelen en is de gemeente dit jaar vrijwel wekelijks in de Goudse wijken actief geweest met de ‘tent in de wijk’ actie waar de politie ook in participeert. Daarnaast rijden er in de nacht door gemeente ingehuurde beveiligers op de fiets, zijn er over de 100 actieve whatsapp groepen die de gemeente ondersteunt en wordt gewerkt met ‘Buurt bestuurt’ om de inwoners zoveel mogelijk te betrekken. De gemeente werkt nauw samen met de politie, die op haar beurt met het programma Basta 2.0 extra mensen en middelen inzet, om inbraken te voorkomen en daders op te pakken. De inzet in 2018 blijft gericht op het verder terugbrengen van het aantal inbraken. Hierbij rekenen alle veiligheidspartners er graag op dat ook de bewoners actief blijven meewerken, en melding blijven maken van verdachte situaties.  
In 2017 hebben de daders van woninginbraken waar mogelijk vanuit het bestuursrecht extra maatregelen opgelegd gekregen. Er is zes maal een last onder dwangsom opgelegd voor het vervoeren of bij zich hebben van inbrekerswerktuigen. Als deze last binnen een periode van vijf jaar overtreden wordt, moet een dwangsom van € 2.500 per geconstateerde overtreding aan de gemeente betaald worden, met een maximum van
€ 10.000.

Koppelen van informatie
Om zicht te krijgen en te houden op alle cijfers en ontwikkelingen worden diverse bronnen gebruikt. Het koppelen van informatie kan tot nieuwe inzichten leiden. Dit gebeurt met name met politie-informatie en gemeentelijke informatie op het gebied van woninginbraken en jeugdoverlast. De gemeente heeft informatie over woningbezit, locaties openbare verlichting, achterpaden, openbaar groen, locatie camera’s en dit kan gecombineerd worden met de adressen van woninginbraak. De gemeente heeft een opdracht uitgezet bij studenten van de Utrecht Data School en zij gaan onderzoeken welke verbanden ten grondslag kunnen liggen aan de woninginbraken in Gouda. Met het inzicht dat dit oplevert kan de aanpak nog gerichter worden.

Evaluatie Kadernota in 2018
In 2018 zal een nieuwe Kadernota opgesteld worden voor de periode 2019-2022. Voorafgaand aan dit proces zal een (externe) evaluatie plaatsvinden van de huidige Kadernota. Hierbij zal grondig gekeken worden naar de inzet en effectiviteit van de verschillende instrumenten, het beleid en de resultaten uit de afgelopen vier jaar. De uitkomst is leidend voor de opzet van een nieuwe kadernota veiligheid.

Persbericht gemeente Gouda