woensdag 18 oktober 2017

Afval scheiden Loont

Afval scheiden Loont
Kom langs op de informatie-bijeenkomsten!

Vanaf 1 januari gaat Afval scheiden Loont in Gouda van start. Maar hoe werkt het nu precies? Kom langs op één van de informatie-bijeenkomsten bij u in de buurt.
Wie afval beter scheidt en minder restafval aanbiedt gaat minder betalen. Gescheiden afval (oa. groente-en tuinafval, papier, glas en plastic verpakkingen, blik en drankenkartons) kunt u onbeperkt aanbieden, dat wordt betaald uit de vaste heffing die fors verlaagd wordt. Voor het aanbieden van restafval gaat u per keer betalen. 
Het is goed nieuws voor de duurzaamheid van Gouda en uw portemonnee. Kijk op www.gouda.nl/afvalscheidenloont voor meer informatie en rekenvoorbeelden.
Inloopavonden
Nelson Mandelacentrum: maandag 23 oktober, 17:30 – 20:30 uur, Bernadottelaan 79 (Gouda Oost, Goverwelle).
De Walvis: donderdag 26 oktober, 17:30 – 20:30 uur, Walvisstraat 1 (Korte Akkeren).
De Veste: maandag 30 oktober 17:30 – 20:30 uur, Ridder van Catsweg 300 (Gouda Noord, Achterwillens, Bloemendaal, Plaswijck).
Chocoladefabriek: donderdag 2 november, 18:00 – 20:30 uur, Klein Amerika 20 (Kort Haarlem, kadebuurt, Binnenstad en Nieuwe Park).
Winkelgebieden
Winkelcentrum Bloemendaal: zaterdag 28 oktober, 9.30 – 12:30 uur.
Centrum (hoek Kleiweg / Turfmarkt): zaterdag 4 november, 9.30 – 12:30 uur.
Winkelcentrum Goverwelle: zaterdag 11 november, 9.30 – 12:30 uur.

Persbericht gemeente Gouda

maandag 3 april 2017

Samen huisuitzettingen in Gouda voorkomen

Een actieve samenwerking met partners in Gouda zorgde ervoor dat in Gouda een daling te zien is van het aantal huisuitzettingen van huurders. Deze intensieve samenwerking wordt voortgezet. Vandaag tekenen de gemeente Gouda, de GGD en de woningcorporaties Mozaïek Wonen en Woonpartners Midden Holland hiervoor een convenant. De regiogemeenten sluiten lokaal eenzelfde convenant af. De gezamenlijke ambitie is om huisuitzettingen te voorkomen en huurders een kans te bieden voor een nieuwe start. Dit voorkomt dat inwoners afglijden naar armoede, dakloos worden en het voorkomt een ongewenste opeenstapeling van problemen.
In 2014 zijn 25 huisuitzettingen geweest, maar 61 voorkomen. In 2015 zijn 24 huisuitzettingen geweest en 86 voorkomen. Het convenant zorgt ervoor dat de deelnemende partijen elkaar onderling kunnen aanspreken op de overeengekomen afspraken.
Vroegsignalering van betalingachterstand en woonoverlast
Huisuitzettingen brengen veel persoonlijk leed en ook (maatschappelijke) kosten met zich mee. Het is daarom ongewenst dat huurders in een problematische woon- of schuldsituatie verkeren of dreigen te geraken. Om die reden komen de convenantpartijen onder meer overeen om vroegtijdig huurachterstanden en woonoverlast te signaleren. Deze aspecten gaan vaak gepaard met meervoudige problematiek waarvoor het inzetten van hulpverlening nodig is. Het tijdig aanbieden van zorg en begeleiding is belangrijk om verdere problemen  te verkomen.

Laatstekansbeleid
Het kan zijn dat eerdere hulpverlening niet het gewenste resultaat oplevert, maar dat er toch een mogelijkheid is dat de huurder zich met begeleiding aan de huurverplichtingen kan houden. Dan wordt de laatste kans van kracht in de bestaande huurwoning of in een andere woning om huisuitzetting of dakloosheid te voorkomen. Deze kan in dezelfde gemeente zijn of in een andere gemeente.

Persbericht gemeente Gouda

zaterdag 25 maart 2017

Gouda pakt leegstand in binnenstad aan

Gouda pakt leegstand in binnenstad aan

Pandeneigenaren die onnodig lang hun pand in de binnenstad van Gouda leeg laten staan, kunnen door de gemeente Gouda worden gedwongen een nieuwe gebruiker voor hun pand te accepteren. Gaat een pandeigenaar daarin niet mee, kunnen dwangsommen worden opgelegd totdat het gebouw uiteindelijk wel in gebruik is genomen. Dit staat in de leegstandverordening die het college van BenW heeft vastgesteld om de leegstand in de binnenstad aan te kunnen pakken. 

Levendige binnenstad zonder leegstand

De gemeente Gouda wil een levendige binnenstad waarin het goed wonen, werken en recreëren is. De binnenstad is het visiteplaatje voor onze bewoners en de vele toeristen die de stad bezoeken. Van belang is daarom dat de gemeente, de eigenaren en de gebruikers van gebouwen er met elkaar voor zorgen de binnenstad zo aantrekkelijk mogelijk te maken en te houden.

In dat verband pleegt de gemeente al inspanningen om de leegstand van winkels en woningen boven winkels tegen te gaan. Met een gerichte en persoonlijke benadering worden ondernemers, vastgoedeigenaren en aspirant bewoners verleid om zich te vestigen in de mooie historische binnenstad. Met vastgoedeigenaren wordt gekeken hoe de leegstaande panden het beste ingevuld kunnen worden en hoe de gemeente daarbij kan ondersteunen. Soms werkt deze (persoonlijke) benadering echter niet en laten eigenaren panden onnodig lang leeg staan. Voor die gevallen maakt deze verordening mogelijk dat de gemeente kan afdwingen dat een pand weer in gebruik wordt genomen.

Gemeenteraad
Of de leegstandverordening er daadwerkelijk komt, is aan de gemeenteraad van Gouda die uiteindelijk hierover een besluit moet nemen.Persbericht gemeente Gouda

vrijdag 17 maart 2017

Lancering digitaal parkeervergunningensysteem Gouda

Vanaf komende maand worden parkeervergunningen voor bewoners en bedrijven digitaal. Vergunningen worden op kenteken gezet en er is geen papieren vignet achter de voorruit meer nodig. Ook de kraskaart voor bezoekersparkeren in vergunninggebied wordt digitaal.

Na de succesvolle introductie van mobiel betalen voor straatparkeren volgt nu de digitalisering van de parkeervergunningen en het bezoekersparkeren. Om dit efficiënt te kunnen doen sluit Gouda zich aan bij ParkeerService. Een organisatie die voor meerdere gemeenten op dit gebied werkt. Verkeerswethouder Hilde Niezen: "Door deze ontwikkeling kunnen inwoners en ondernemers makkelijker hun parkeervergunningen regelen en beheren. Bovendien zijn er meer mogelijkheden; kortom dit is een mooie klantvriendelijke ontwikkeling." 
Parkeervergunning automatisch overgezet
De papieren vergunning wordt vanaf 1 april automatisch omgezet naar een digitale parkeervergunning op kenteken. Het papieren vignet is vanaf die datum niet meer nodig.
De digitale vergunning kan worden bekeken en aangepast in het E-loket van ParkeerService. Inloggen gaat in een beveiligde omgeving met DigiD. Vergunninghouders met twee auto’s kunnen met de app Key2Park eenvoudig van kenteken wisselen. Houders van een parkeervergunning worden per brief geïnformeerd over de veranderingen.
Kraskaart bezoekersparkeren ook digitaal
De bezoekersregeling van bewoners in parkeersectoren 2 en 3 rond de binnenstad wordt ook digitaal. Deze is aan te vragen in het E-loket op de website van ParkeerService. Bezoek kan vervolgens  aan- en afgemeld worden met de  Key2Park app. De kraskaart is tot het eind van het jaar geldig maar vanaf 1 april is er ook de digitale regeling met meer mogelijkheden. Bezoekers kunnen hiermee onbeperkt tegen een lager tarief parkeren. Ook wordt daarbij afgerekend per minuut en niet meer per heel uur.
Website
Alle informatie over parkeren in Gouda staat voortaan op de ParkeerService website www.parkeerservice.nl/gouda of kijk via www.gouda.nl/parkeren.

Persbericht gemeente Gouda

woensdag 15 februari 2017

Right to Challenge: een kans voor betrokken inwoners Gouda

Kunt u een gemeentelijke taak goedkoper of beter uitvoeren? Daag dan de gemeente Gouda uit. Gouwenaars kunnen vanaf nu een beroep doen op het Right to Challenge. "Het is een nieuwe manier om je in te zetten voor je stad. Een manier die betrokken inwoners meer verantwoordelijkheid en invloed geeft", aldus wethouder Jan-Willem van Gelder (burgerparticipatie).
De gemeente heeft afspraken met (markt)partijen om bepaalde gemeentelijke taken uit te voeren. Right to Challenge betekent dat inwoners in de wijk of stad (een gedeelte van) deze taken over kunnen nemen. Een voorbeeld is het overnemen van groenbeheer of de herinrichting van een plein of straat. Ook gemeentelijke taken in de zorg of op het gebied van sport of vervoer kunnen 'uitgedaagd’ worden.
Wanneer kun je een challenge indienen? Dat kan als:
- de challenge een huidige lokale voorziening of gemeentelijke taak betreft;
- de initiatiefnemers verbonden zijn aan het gebied;
- het initiatief een maatschappelijke meerwaarde heeft;
- de betrokken initiatiefnemers aannemelijk maken dat zij de prestatie kunnen leveren;
- de initiatiefnemers draagvlak voor hun idee kunnen aantonen bij betrokken bewoners;
- niemand door het initiatief wordt geschaad;
- de initiatiefnemers juridisch georganiseerd (bijv. in een stichting of vereniging) zijn;
- de kosten voor de uitvoering niet hoger dan de huidige kosten zijn;
- de indieners afspreken het initiatief gedurende een afgesproken periode uit te voeren.
Taken die exclusief zijn voorbehouden aan de overheid kunnen niet worden ‘gechallenged’. Denk hierbij aan wettelijke taken zoals de uitgifte van paspoorten, bevolkingsregistratie, handhaving en toezicht en het verstrekken van vergunningen.
Meer informatie over het Goudse Right to Challenge is te vinden op www.gouda.nl/goedidee. Zie voor voorbeelden van gerealiseerde challenges in Nederland http://www.lsabewoners.nl/voorbeelden-rtc.


Persbericht gemeente Gouda

zaterdag 11 februari 2017

Afval scheiden LoontVanaf 1 januari 2018 gaat ‘Afval scheiden Loont’ in Gouda van start. Het is een succesvolle methode om het scheiden van afval te belonen en de hoeveelheid restafval te verminderen. Wie afval beter scheidt en minder restafval aanbiedt gaat vanaf volgend jaar minder betalen. Duurzaamheidswethouder Hilde Niezen: “Deze stap is goed nieuws voor de duurzaamheid van Gouda en de portemonnee van diegenen die hun afval goed gaan scheiden.”
Hoe werkt ’Afval scheiden Loont’ ?
Goudse inwoners scheiden nog maar 46% van het afval en bieden nu gemiddeld 212 kilo restafval per inwoner per jaar aan. Het landelijke doel is 100 kilo in 2020. Om het scheiden van afval te stimuleren wordt de afvalstoffenheffing verlaagd, gecombineerd met een bedrag per keer voor het aanbieden van restafval.
Het aanbieden van gescheiden afval zoals groente en tuinafval, papier, glas, plastic verpakkingsmateriaal wordt betaald uit de basisheffing. Om het makkelijker te maken om plastic te scheiden wordt het vanaf de zomer wekelijks opgehaald. Ook blik en drankenkartons kunnen daar bij tegenwoordig. Door afval beter te scheiden ontstaat er minder restafval en kan iedereen geld besparen.
Afval scheiden
Papier en karton: gratis
Groente- en tuinafval: gratis
Plastic, blik en drankenkartons: gratis
Glas: gratis
Textiel: gratis
Batterijen: gratis
Elektrische apparaten: gratis
Spullen naar kringloopwinkel: gratis
Restafval aanbieden, per keer
Kleine grijze container (140 liter): € 3,50
Grote grijze container (240 liter): € 6,00
Betaalde restafval zak binnenstad (60 liter): € 1,50
Ondergrondse container inworp (60 liter): € 1,50
Situatie 2018 (overgangsjaar) – 10 euro
Vanwege de verwachte besparingen door het nieuwe systeem, wordt de afvalstoffenheffing in het overgangsjaar al met 10 euro verlaagd. Afvalstoffenheffing: 1-persoonshuishouden € 259 en meerpersoons € 326.
Situatie 2019
Afvalstoffenheffing voor alle huishoudens: vast deel € 209,00 + variabel deel voor het aantal keer restafval aanbieden. De afrekening van het aantal ledigingen in 2018 gebeurt begin 2019 door de BSGR bij de Afvalstoffenheffing 2019. Voor inwoners met medisch afval als gevolg van chronische ziektes of aandoeningen, komt er een korting op de vaste afvalstoffenheffing.
Binnenstad bewoners
Voor binnenstadbewoners die hun afvalzakken op straat zetten: dat kan straks alleen nog met speciale restafvalzakken die gekocht moeten worden. Deze zijn duurder dan gewone zakken omdat er zo meebetaald gaat worden: € 1,50 per zak van 60 liter. Gewone grijze vuilniszakken mogen dan niet meer gebruikt worden. Deze kunnen nog wel in ondergrondse containers gebruikt worden omdat daar al meebetaald wordt per inworp.
Opbouw afvalstoffenheffing
Schematisch ziet de opbouw van de afvalstoffenheffing er de komende jaren als volgt uit: zie bijlage
Meer informatie
De gemeenteraad bespreekt de plannen en neemt in maart een besluit over de invoering en de tarieven. Inwoners en ondernemers krijgen daarna informatie over de wijzigingen. Veelgestelde vragen zijn te vinden op www.gouda.nl/afvalscheidenloont.


Persbericht gemeente Gouda

vrijdag 3 februari 2017

Aanpak armoede en schulden


Het college kiest voor een nieuwe aanpak om armoede en schulden bij Goudse inwoners te voorkomen en aan te pakken. In de nota armoedebeleid ‘Samen mee(r) doen’ staan drie heldere uitgangspunten zodat iedereen mee kan doen in de samenleving: Voorkomen van armoede en schulden; Minimaregelingen voor mensen met een laag inkomen om te kunnen meedoen; en De aanpak van schulden.
De nieuwe aanpak  is ontwikkeld in samenspraak met een brede vertegenwoordiging van professionals, vrijwilligers en deskundigen. Gebleken is dat er behoefte is aan meer  regierol vanuit de gemeente en het college zet dit nu om in daden. Meedoen is daarbij de beste remedie tegen armoede. Meedoen maakt dat kinderen zich kunnen ontwikkelen en voorkomt sociaal isolement. Meedoen gebeurt op de arbeidsmarkt, maar ook op school of gewoon in de maatschappij. Maar het  betekent ook dat mensen een eigen verantwoordelijkheid hebben en de gemeente eventueel ondersteuning biedt als die nodig is om te kunnen (blijven) meedoen.
Wethouder Rogier Tetteroo: “We hebben een uitgebreid pakket aan maatregelen om armoede en schulden stevig aan te pakken. Of je nou een laag inkomen of schulden hebt, iedereen hoort erbij. Dit college staat voor een Goudse samenleving waar iedereen kan meedoen!”  
Voorbeelden van de aanpak die het college nu voorstelt zijn bijvoorbeeld:
> Laagdrempelige schulddienstverlening aan jongeren.
> Vergroten financiële kennis van kinderen en jongeren.
> Netwerken gericht op herkenning van problemen én het vinden van de juiste ondersteuning inclusief toegang tot minimaregelingen of hulp bij schulden.
> Extra aandacht voor risicogroep statushouders.
> Bestrijden laaggeletterdheid
> Continueren voorkomen van huisuitzettingen en uitbreiding voorlichting minimaregelingen.
> Introductie van de Stadspas voor alle inwoners met een laag inkomen .
> Invoeren van een Kindpakket voor kinderen in gezinnen met een laag inkomen, met onder meer een gratis stadspas voor kinderen, een bijdrage voor sport- of cultuur, of een bijdrage voor schoolkosten en een jeugdtegoed
> Verhoging individuele inkomenstoeslag voor huishoudens die drie jaar of langer op bijstandsniveau rondkomen aangevuld met een toeslag voor minderjarige kinderen.
> Instellen Noodfonds voor maatwerk en handhaven Kinderfonds.
> Gemeentelijke schuldhulpverlening: naar inclusieve hulp bij schulden door meer te doen dan alleen trajecten volgens de Wet gemeentelijke schuldhulp en de normen van de Nederlandse vereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren (NVVK). Dit gaan we doen door:
> intensieve samenwerking met vrijwilligersorganisaties
> Snelle reactie op schuldmeldingen
> Aanstellen projectleider aanpak schulden
Vervolg
Het college legt de plannen nu aan de gemeenteraad voor die er vervolgens over besluit.

Persbericht gemeente Gouda