donderdag 15 april 2010

Ruiming spoorbom: 20 juni

De ‘spoorbom’ die tussen het Goudse spoor en de Burgemeester Jamessingel is gevonden, wordt op zondag 20 juni door de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EODD) geruimd. Op dit moment is er geen gevaar voor de omwonenden en de omgeving.

De betrokken bedrijven en bewoners in het omliggende gebied zijn geïnformeerd over de ruimingsdatum. Zij zullen hun woning/bedrijf tijdens de ontruiming uit veiligheidsoverwegingen moeten verlaten. Meer informatie over exacte ontruimingstijden en de te nemen maatregelen ontvangen de bewoners in een volgend stadium.


Onderzoek toont bom aan


Het bewuste terrein wordt vanwege toekomstige bebouwing bouwrijp gemaakt. Bij het bouwrijp maken, hoort ook een bommenonderzoek. De spoorlijn is namelijk in de Tweede Wereldoorlog veelvuldig gebombardeerd. Het bommenonderzoek is uitgevoerd door een gespecialiseerd bedrijf (REASEURO).

Uit een eerste scan van een deel van het gebied bleek dat er mogelijk bommen zouden kunnen zitten. Op basis van die scan is op 17 maart een locatie nader onderzocht en is duidelijk geworden dat het inderdaad om een 500-ponder-bom van Engelse makelij gaat. De bom ligt 7,5 meter onder de grond en is inmiddels weer met zand afgedekt. Zie ook de foto's op www.gouda.nl/spoorbom.

Om de bom te benaderen, zijn er damwanden omheen gezet. Deze zijn in de grond gedrukt om trillingen te voorkomen. Tijdens het onderzoek is nog een tweede verdacht object aangetroffen op 12 meter van de eerst gevonden vliegtuigbom. Op 9 april is deze locatie nader onderzocht. Het bleek niet om een bom te gaan, maar om een stalen rioleringspijp.Persbericht gemeente Gouda

dinsdag 6 april 2010

Gemeentelijke dienstverlening: een voldoende!

Een tevredenheidsonderzoek onder alle cliënten van de dienst Werk, Inkomen en Zorg (WIZ) toont aan dat de dienstverlening positief wordt bevonden. Ruim eenderde beoordeelt de dienstverlening zelfs met een 8 of hoger. De uitkomsten en de aanbevelingen van het onderzoek dragen bij aan een plan om de dienstverlening verder te verbeteren. Het onderzoek is door een onafhankelijk onderzoeksbureau uitgevoerd.


Het onderzoek is uitgevoerd door een onafhankelijk bureau (I&O Research BV) met als doel inzicht te krijgen in wat cliënten belangrijk vinden in de manier waarop het gemeentelijk loket hen helpt. Ook de Goudse cliëntenraad (CAR) is uitgebreid hierbij betrokken. Voor het onderzoek zijn verschillende vragen beantwoord over de dienstverlening en re-integratie. Hierbij kwam de dienstverlening algemeen, informatievoorziening, voorzieningen, handhaving, klachten en belangenbehartiging aan bod. Het vorige onderzoek dateert uit 2006 en een lichte verbetering is zichtbaar. Wethouder Marion Suijker (Zorg en Welzijn): “Goed luisteren naar de cliënt is belangrijk en is ook wat wij als gemeente willen. Een goed beeld over onze pluspunten, maar zeker ook onze verbeterpunten biedt ons de mogelijkheid nog beter burgers van dienst te zijn.”


Dienstverlening

Cliënten zijn te spreken over het persoonlijk contact met de medewerkers van de gemeente. De privacy aan de balie is echter wel een aandachtspunt. In het nieuwe Huis van de Stad besteden we hier aandacht aan. De bekendheid met de Geld-Terug-Regeling is groot (82%) en cliënten geven aan dat het aanvragen van deze regeling eenvoudig is. De aanvraag voor bijzondere bijstand wordt door 25% als moeilijk omschreven. De leesbaarheid, begrijpelijkheid en toonzetting van beschikkingen wordt door bijna 75% van de cliënten positief beoordeeld. Voor de dienstverlening van WIZ in zijn algemeenheid krijgt Gouda een 6,8 versus een 6,5 in 2006.

Re-integratie

Cliënten die een traject naar werk volgen of hebben gevolgd, zijn gevraagd naar hun ervaringen met reïntegratiebedrijven en de begeleiding door de gemeente. De meerderheid is tevreden over de re-integratie activiteiten. De medewerker geeft duidelijk aan wat van hen wordt verwacht. 66% geeft aan dat bij de invulling van het traject met hun wensen en omstandigheden rekening wordt gehouden. De WIZ-medewerkers krijgen voor hun kennis over de kansen op de arbeidsmarkt en nuttig vrijwilligerswerk echter een 5,7.

Verbeterplan

Medio 2009 is bij de dienst WIZ al een aantal initiatieven gestart die aansluiten bij de verbetersuggesties. Deze initiatieven hebben tot doel het aantal contactmomenten met de cliënt te verhogen, de deskundigheid van medewerkers over de arbeidsmarkt te vergroten en zodoende de doorstroom naar regulier werk te bevorderen. Er zal meer dan ooit op bemiddeling worden ingezet.


Persbericht Gemeente Gouda