dinsdag 26 januari 2010

Goudse straten in de race om titel klimaatstraat

Op woensdag 27 januari ontvangen bewoners van de eerste klimaatstraten in Gouda de energiebespaarbox. Wethouder Arnout Menkveld reikt deze boxen uit als stimulans om zo veel mogelijk energiebesparende ideeën te verzamelen. De ideeën zijn inzet van de wedstrijd om de titel: klimaatstraat van Nederland.
Het Klimaatstraatfeest is een initiatief van de HIER Klimaatcampagne. Inmiddels doen 8 Goudse straten aan de landelijke wedstrijd mee. De hoofdprijs van de wedstrijd is een groot straatfeest. De landelijke winnaar wordt in mei bekend gemaakt.

Onder de vlag van de HIER Klimaatcampagne zetten landelijke organisaties zich in voor de leukste en gezelligste groene campagne die Nederland ooit heeft gezien. Het belangrijke gemeenschappelijke doel is om in heel Nederland extra energie te besparen. Gouda steunt dit initiatief als Goudenstergemeente. Dit betekent dat elke deelnemer extra punten krijgt in de strijd om een klimaatstraatfeest en Gouda een 20-tal energiebespaarboxen kan uitreiken. Morgen steekt Gouda de deelnemers een hart onder de riem met de uitreiking van deze energiebespaarboxen.

De uitreiking vindt plaats in het Stadhuis op woensdag 27 januari om 16.30 uur in de burgemeesterskamer.

Persbericht gemeente Gouda, 26 januari 2010

vrijdag 15 januari 2010

Meer focus in Gouds veiligheidsbeleidskader 2010-2014

Het Gouds college wil meer focus zien in het beleidskader integrale veiligheid 2010-2014. In een voorstel aan de raad presenteert het college een intensivering van het veiligheidsbeleid. Motto blijft: ‘Gouda veilig, dat doen we samen’. Het voorstel bevat onder meer verscherpte focus op de aanpak van hardnekkige problematiek van overlastgevende Nederlands-Marokkaanse jongens.

Burgemeester Wim Cornelis: “Rode draad in ons beleid blijft dat Gouda een stad is waarin ieder de kans krijgt mee te doen. En dat degenen die niet willen en daarmee anderen overlast bezorgen, hard aangepakt worden. Met dit nieuwe beleidskader hebben we meer mogelijkheden grip te krijgen op die groep.”

Het IVB noemt nog twee prioriteiten: sociale cohesie en leefbaarheid, en sociale veiligheid. Het beleid geeft verder vorm aan de versterkte regierol van gemeente, met een verbeterde samenwerking tussen partners in veiligheidsbeleid, en stroomlijning van informatie.

De intensivering van het veiligheidsbeleid van Gouda krijgt financiering vanuit het Rijk.

Het veiligheidsbeleid van de afgelopen vier jaar is in 2009 in een COT-rapport geëvalueerd.
De raad besluit op 27 januari over het IVB kader 2010-2014.

Persbericht gemeente Gouda, 15 januari 2010

woensdag 13 januari 2010

Rotonde Plesmanplein mogelijk behouden

Het college van B en W stelt de gemeenteraad voor om het Albert Plesmanplein niet om te bouwen tot een kruispunt. Het plein wordt door veel inwoners zeer gewaardeerd en de eerdere voorgestelde aanpassingen blijken toch onvoldoende zekerheid te geven voor een goede verkeersdoorstroming. Daarom is er nu geen reden om het plein te veranderen. Tenzij dat op termijn toch de enige oplossing blijkt te zijn vanwege uitkomsten uit een verkeersstudie en mogelijke bouwplannen in het zuidelijk stationsgebied.

Het Plesmanplein heeft momenteel onvoldoende capaciteit om de toekomstige groei van het autoverkeer op te vangen. De drukte op de Goudse wegen neemt al jaren verder toe en door de bouwplannen in de Spoorzone, komt er nog extra verkeer bij. Uit een verkeersonderzoek dat de gemeente heeft laten maken, blijkt dat alleen het aanpakken van het Plesmanplein niet alle problemen oplost. De doorstroming verbetert namelijk pas echt goed als ook het Kleiwegplein wordt aangepakt.
Een integrale verkeersstudie van de Goudse Poort, het Albert Plesmanplein en het Kleiwegplein tezamen geeft meer zekerheid welke maatregelen de verkeersdoorstroming daadwerkelijk gaan verbeteren. Dit jaar wordt ook de studie naar de gebiedsontwikkeling voor het zuidelijk stationsgebied vervolgd. Mogelijk is er op termijn, wanneer deze studies gereed zijn, aanleiding om alsnog te besluiten om van het Albert Plesmanplein een kruispunt te maken.

De gemeenteraad bespreekt dit voorstel op 20 januari.

Persbericht gemeente Gouda, 13 januari 2010

Betere kwaliteit huurwoningen en omgeving

De Goudse woningcorporaties investeren de komende vier jaar veel in de kwaliteit van hun huurwoningen. Samen met de bouw van 425 nieuwe woningen (dit is exclusief Westergouwe) is hiermee een bedrag van 240 miljoen euro gepaard. Dat staat in de afspraken tussen de gemeente Gouda, Mozaïek Wonen en Woonpartners Midden-Holland, die 12 januari door het college zijn goedgekeurd.

Verder is er veel aandacht voor samenwerking en leefbaarheid in de buurt. Hier willen de corporaties een actievere rol in spelen.

“De afspraken zijn realistischer dan voorgaande jaren en meetbaarder opgesteld’, aldus wethouder Arnout Menkveld van Wonen. “Zo houden we bijvoorbeeld rekening met vertraging of afstel van bouwprojecten, die in praktijk regelmatig voorkomt. Dat was in de vorige afsprakenset niet zo”.

Het plezier in wonen wordt bepaald door de kwaliteit van de woning zelf en door de omgeving eromheen. Daarom zetten we ons in voor verbetering van de leefbaarheid in de buurt”, zegt René Mascini van Woonpartners.

“En de samenwerking met elkaar wordt ook steeds belangrijker”, vult Eugène Kraan van Mozaïek Wonen aan. “Vooral in gebieden waar veel moeten gebeuren, zoeken we de samenwerking met elkaar op, zodat we meer kunnen bereiken. Denk hierbij aan de Raam/Vest en de Jan Verswollezone”.

Deze zogenaamde prestatieafspraken worden regelmatig tussentijds vernieuwd. Ze zijn nu gemaakt voor de periode 2010-2014. Er staat in dat de corporaties in deze periode ruim 425 woningen gaan bouwen en dat ruim 6.200 woningen worden opgeknapt en verbeterd. De voorraad woningen voor de lagere inkomensgroepen in Gouda blijft met 8.500 woningen ongewijzigd.

Er wordt bij nieuwbouw en opknappen meer gelet op kwaliteit: dus de constructie en het vernieuwen van materialen. Maar ook duurzaamheid en veiligheid worden aangepakt. Er wordt alleen nog maar gebruik gemaakt van FSC-hout en nieuwe huizen zijn beveiligd volgens de normen van het politiekeurmerk.

Bestaande huizen worden waar het nodig is geïsoleerd en hierbij stellen we bewoners in de gelegenheid het huis te laten beveiligen (conform het politiekeurmerk).

De hele set afspraken wordt in februari officieel ondertekend door de drie partijen.

Persbericht gemeente Gouda, 13 januari 2010