vrijdag 18 juni 2010

Aanpak verkeersknelpunten rond het spoor

Gouda heeft subsidie van het rijk gekregen waarmee de knelpunten rond het spoor aangepakt kunnen worden. Op basis van een verkeersstudie zijn nu plannen ontwikkeld voor o.a. het Hamstergat en Plesmanplein. “Deze knelpunten zorgen dagelijks voor ergernis en daar kunnen we nu wat aan doen”, aldus wethouder Wendy Ruwhof van Verkeer.

Gouda heeft een rijkssubsidie van 8,7 miljoen euro gekregen om verkeersproblemen rond het spoor aan te pakken. Oorspronkelijk was dit geld bestemd voor een nieuw viaduct bij het Hamstergat maar dit blijkt niet mogelijk volgens ProRail. Daarom wordt het geld nu ingezet voor een bredere aanpak. Hieronder vallen ook aanvullende maatregelen zoals het aantrekkelijker maken van de bestaande fietsroute over de Winterdijk en verbetering van de doorstroming op de Zwarteweg en de Burgemeester van Reenensingel. Door een parkeervolgsysteem wordt het mogelijk om in spitstijden de verkeersdoorstroming rond het centrum te verbeteren.


Hamstergat

Dit knelpunt wordt aangepakt door reconstructie en capaciteitsuitbreiding met o.a. de aanleg van extra opstelstroken en beperking van het aantal verkeersrichtingen. Alsmede de aanleg van een spitswisselstrook voor verkeer op de Burgemeester Jamessingel en een betere afstemming van de verkeerslichten met die aan de Burgemeester van Reenensingel.

Kleiwegplein

De plannen van Multi Vastgoed voor het zuidelijk stationsgebied hebben ook gevolgen voor het verkeer in dit gebied. De Vredebest wordt op termijn mogelijk afgesloten voor autoverkeer en dan zijn maatregelen nodig zoals vermindering van het aantal rijrichtingen, verbeteren van de oversteek voor fietsers en voetgangers en een nieuwe verkeerslichtinstallatie.

Plesmanplein

Het Plesmanplein is nu nog een rotonde maar berekeningen wijzen uit dat dit onvoldoende is voor ontwikkelingen die gaan komen. Om het verkeer in de toekomst goed af te kunnen handelen blijkt een kruispunt toch de enige oplossing omdat dit meer verkeer kan verwerken in een kortere tijd. Er komen extra rijstroken en verkeerslichten die in verbinding staan met verkeerslichten op het Kleiwegplein. Ook de Spoorstraat in de tunnelbak wordt aangepast. Deze werkzaamheden worden gecombineerd met de verlegging van de Burgemeester Jamessingel waardoor veel geld wordt bespaard.

Wanneer

Een aantal maatregelen zijn al vrij ver uitgewerkt, bijvoorbeeld voor het Plesmanplein en de Jamessingel. Andere maatregelen zijn op hoofdlijnen en worden de komende jaren uitgewerkt. Jaarlijks wordt aan de raad een uitvoeringsplan voorgelegd totdat over vijf jaar de uitvoering volledig gereed is. De gemeenteraad bespreekt de verkeersplannen op 21 juni en neemt op 30 juni hier een besluit over.

Persbericht Gemeente Gouda

woensdag 16 juni 2010

Gouda zet door met bezuinigingen

€5 miljoen euro voor 2010-2014 ingevuld

Gouda voert de komende jaren het financieel beleid met de hand op de knip. Het college heeft de lijst met bezuinigingen vastgesteld. Deze lijst maakt duidelijk dat de gemeente de komende vier jaar €5 miljoen minder uit geeft. Om welke bezuinigingen het gaat, presenteert het college woensdagavond 16 juni aan de Raad.

Gouda krijgt het financieel lastig. De tegenvallende inkomsten en verminderde bijdragen van het Rijk zijn de belangrijkste oorzaken. Hoe dit zou doorwerken op de gemeentelijke begroting, bleek in november 2009 bij de presentatie van de begroting van 2010. Als antwoord daarop verscheen in februari dit jaar de ambtelijke studie ‘bezuinigen met beleid’.

Het nieuwe college heeft eind april direct een start gemaakt met de bezuinigingsvoorstellen uit de organisatie en de bezuinigingsideeën van de Raad. Zij maakten de afwegingen met als leidraad de afspraken uit het collegeakkoord ‘Samen werken aan Gouda’: voldoende voorzieningen op sociaal, cultureel en sportief gebied, zwakkeren in samenleving ontzien, en maatwerk voor bijdragen aan doelgroepen en wijken. De uitkomst van deze afwegingen is nu bekend.

“Het worden moeilijke jaren”, zegt wethouder Financiën, Hans van den Akker. ”Nu we een eerste keuze hebben gemaakt in de richting van de bezuinigingen, moeten we concluderen dat we er als stad hard door geraakt worden”.

Huis op orde

Allereerst kijkt Gouda naar de effectiviteit en efficiency in de beleidsvelden en naar de eigen organisatie. De gemeente draait op voor bijna een derde van het totaalbedrag aan bezuinigingen tot 2014: €1,5 miljoen in personeelskosten, een teruggang van 30-40 arbeidsplaatsen.

Armoedebestrijding en sociale veiligheid ongemoeid

Niet bezuinigd wordt in ieder geval op het sociale armoedebeleid en veiligheidsbeleid. Dit was al vastgesteld in het collegeakkoord en deze onderwerpen komen dan ook niet voor op het lijstje. “Het is onverantwoord om daar het mes in te zetten. Dit college kiest ervoor de zwakkeren in de samenleving te ontzien en we werken dag na dag aan een leefbare en veilige stad“, aldus Van den Akker.

Bezuinigen over de hele linie

De gemeente verdeelt de bezuinigingen over een breed aantal beleidsvelden. Een aantal voorbeelden:

Voor culturele voorzieningen wordt gekeken naar het zo goed mogelijk inzetten van beschikbaar geld. De gemeente is daarover al in gesprek met de bibliotheek, die tot 2015 in totaal €400.000 moet bezuinigen. Kunstpuntgouda zoekt huisvesting voor het cultuurhuis. Voor adequate huisvesting (locatieonderzoek naar onder meer Garenspinnerij) wordt het bedrag na bezuiniging gesteld op maximaal €6 miljoen. Het college kijkt hier ook naar het Jeugdtheaterhuis, dat €50.000 minder subsidie ontvangt. De subsidie van €40.000 voor SOG wordt geschrapt.

De Brede School krijgt een bezuinigingsopdracht, en de bijdrage van de gemeente aan het NME (natuur- en milieueducatie) wordt sterk verminderd. Het college ziet ook noodzaak tot besparingen op de Wmo. Daarbij wordt gekeken naar het invoeren van de individuele bijdrage. Dit is al in lijn met de uitgangspunten van de Wmo. Daarnaast heeft de gemeente een aanbestedingsvoordeel behaald bij huishoudelijke verzorging. Dit levert een bezuiniging op het budget van huishoudelijke verzorging van €200.000.

En verder

Woensdag 16 juni presenteert het college de uitkomsten van de ombuigingsopgave aan de Raad.

Op 30 juni neemt de Raad hierover een besluit.

In de komende maanden ziet Gouda zich nog geconfronteerd met de invloed van de circulaire van het Rijk op de bezuinigingsrichtingen en een tweede fase van bezuinigingen van nog eens minimaal €10 miljoen door verdere teruglopende inkomsten uit het Rijk.

De gemeente neemt in het vervolgtraject de regierol en organiseert in het najaar 2010 en voorjaar 2011 gesprekken met alle betrokkenen in de stad. De financiële druk die de komende jaren voelbaar is, doet een beroep op de veerkracht van de stad en de samenleving. Het college erkent dat, en heeft daar vertrouwen in.

Persbericht Gemeente Gouda

maandag 7 juni 2010

Opening natuurspeelplaats Noorderhout met roofvogeldemonstratie

De natuurspeelplaats Noorderhout is een avontuurlijke plek waar kinderen kunnen rondrennen, ravotten en spelen in een natuurlijke omgeving. De combinatie van speeltoestellen en natuur levert een bijzondere speelplaats op, die woensdag 16 juni om 15.00 uur geopend wordt door wethouder Wendy Ruwhof. Aansluitend aan de openingshandeling is er van 15.30 uur tot 16.30 uur een gratis roofvogeldemonstratie op het terrein.

Natuurspeelplaats

De natuurspeelplaats Noorderhout is de tweede natuurspeelplaats in Gouda. Door het succes van speelplaats Het Steinse Groen was een tweede natuurspeelplaats een logisch gevolg. Nu kan er aan beide kanten van de stad ‘natuurlijk gespeeld’ worden. Natuurspeelplaats Noorderhout is een plek waar kinderen veilig en op een spelende manier in aanraking komen met de natuur. De speelplaats heeft avontuurlijke speeltoestellen die interessant zijn voor diverse leeftijdsgroepen zoals een kabelbaan, een vogelnestschommel en trampolinepad. Naast bomen waarin geklommen kan worden en struiken met eetbare vruchten, kan er ook prima gepicknickt worden op de picknickweide. De speelplaats heeft een omheining en een afsluitbaar hek dat ’s avonds dicht is.

Roofvogeldemonstratie

Van nature leven er veel dieren in het natuurgebied Noorderhout. Hieronder ook een aantal roofvogels als de buizerd, uil en valk. In de roofvogeldemonstratie worden diverse roofvogels getoond en uitleg gegeven over de roofvogels, hun leefomgeving, voeding etc. Natuurlijk vliegen de vogels ook vrij rond.

Bereikbaarheid Noorderhout

De ingang van de natuurspeelplaats bevindt zich ter hoogte van de Noordhoef, op het punt waar de Noordhoef overgaat in het pad Noorderhout. Hieraan bevindt zich de hoofdingang van de speelplaats.


Persbericht Gemeente Gouda

vrijdag 4 juni 2010

Gouda blij met miljoen voor leefbaarheid

In Gouda Oost staan er veel veranderingen op stapel. Woningen die gesloopt worden, winkels die verplaatst worden, scholen en andere voorzieningen die verhuizen. Kortom: veel veranderingen.

“Wij zijn dan ook heel blij met de subsidie van een miljoen van minister Middelkoop (VROM), zodat we bij deze veranderingen het puntje op de i kunnen zetten, zegt wethouder Daphne Bergman (wijkontwikkeling).

“Dit geld gebruiken we om samen met bewoners de leefbaarheid in de wijk te verbeteren. Denk aan de oversteek bij de Sportlaan straks naar de winkels, aan speel- en ontmoetplekken of andere impulsen voor de wijk”.

De plannen om de leefbaarheid in Gouda Oost te verbeteren zijn er al langere tijd. Er moet meer variatie in soorten woningen komen. Een deel van de wijk bestaat nu grotendeels uit vrij kleine naoorlogse appartementen. Ook straten en groen komen uit die periode en dat voldoet niet meer aan eisen van deze tijd.

Woonpartners en gemeente investeren de komende jaren fors in de wijk, maar deze subsidie geeft de mogelijkheid om net dat stapje extra te maken wat nodig is in het centrumgebied tussen de multifunctionele accommodatie aan het Wilsonplein en winkels aan de Sportlaan.

Voor extra kwaliteit en ontmoetings- en speelplekken in de buitenruimte. Maar ook om het wijkondernemerschap te versterken en activiteiten die de mensen hun trots op de wijk terug geven. “Samen met bewoners en ondernemers bedenken we positieve impulsen en ideeën”, aldus Bergman. “Er zijn dan ook nog geen vastomlijnde plannen met deze subsidie, alleen kaders. Er is al wel samen met de bewoners gestart met plannen voor de oversteek bij de Sportlaan, waar straks winkels komen. Bewoners vonden die oversteek niet veilig en aantrekkelijk genoeg en hebben voorstellen aangedragen hoe dit beter kan. Bijvoorbeeld door de auto te gast te laten zijn in dit gebied”.

Persbericht gemeente Gouda

donderdag 3 juni 2010

Plan voor het zuidelijke stationsgebied van Gouda gepresenteerd

Tijdens de gemeenteraadsbijeenkomst op 2 juni, heeft de Goudse ontwikkelaar Multi Vastgoed haar conceptplan voor de herontwikkeling van het stationsgebied rond de Vredebest gepresenteerd. Het plan voorziet in de realisatie van een nieuw, attractief winkelgebied met ruimte voor onder andere grote (mode)winkels.

Aanleiding

Het gebied rondom de Vredebest is gedateerd en de entree tot het centrum heeft niet de uitstraling die de binnenstad wel heeft. Daarom heeft de gemeente in 2008 met Multi Vastgoed een intentieovereenkomst gesloten voor de herontwikkeling van dit gebied. Uitgangspunt is de realisatie van een nieuw winkel- en woongebied wat van belang is voor inwoners en het vergroten van de aantrekkingskracht van Gouda in de regio. De gemeente heeft hierbij de uitgangspunten bepaald en doet de toetsing, Multi Vastgoed zal op eigen risico het plan ontwikkelen. Het conceptplan is de uitkomst van het verkennende onderzoek van Multi Vastgoed.

Conceptplan

Het plan voorziet in de ontwikkeling van een binnenstedelijk winkel- en woongebied met 18.000 m2 winkel-vloeroppervlak; grotendeels voor grote (mode)winkels, waar voor in de historische binnenstad van Gouda geen ruimte is. Daarnaast voorziet het plan ook in kleinere winkels om diversiteit in het plan te houden. Het winkelgebied zal van A1 kwaliteit zijn. De kerk blijft behouden en krijgt een prominente plaats op het nieuw te creëren plein. Hierdoor ontstaan op het plein twee sferen; een rustige rond de kerk en bij de entrees naar de woningen een wat levendige door de winkels en een nader te bepalen hoeveelheid horecavoorzieningen.

Bovenop de winkels komen ongeveer 50 woningen gesitueerd rondom daktuinen. Door deze bewoning is er na sluitingstijd ook sociale controle, wat de kwaliteit van het gebied ten goede komt. Onderdeel van de plannen is ook een nieuw te bouwen parkeergarage met een verbinding naar de noordkant van het spoor.

Om dit gebied te kunnen ontwikkelen is wel een aantal ingrepen nodig. Zo is het noodzakelijk dat de Vredebest winkel- en voetgangersgebied wordt. Dit wordt mogelijk als het busstation verplaatst wordt naar de andere zijde van het spoor. Multi overlegt hierover met NS Poort en maakt dit mogelijk. Ook een aantal woningen zal gesloopt moeten worden. Daarnaast zijn er verkeersmaatregelen nodig voor o.a de Crabethstraat en de Noothoven van Goorstraat. Eind juni worden de verkeersplannen rond het spoor in Gouda in de gemeenteraad besproken.

Wethouder Marco Kastelein (Spoorzone): "Dit plan is goed nieuws voor onze stad en het stationsgebied. Hiermee krijgen we een mooie stadsentree en komt er een winkelgebied met uitstraling bij. Met ruimte voor grote winkels die we nu nog niet in Gouda hebben."

Directeur Heino Vink (Multi Vastgoed): “Nadat de Nieuwe Marktpassage in de jaren tachtig werd opgeleverd, zijn in de binnenstad van Gouda geen grote vernieuwingen van het winkelen gerealiseerd. Dit is een grote tekortkoming omdat sindsdien sprake is van een enorme dynamiek in de winkelmarkt en omliggende steden hun winkelgebieden in de afgelopen jaren wel vernieuwd hebben. Met dit plan kan Gouda haar positie als winkelstad van de regio een enorme impuls geven. We versterken met dit plan de aantrekkelijkheid van de totale Goudse binnenstad.”

Vervolg

De gemeenteraad bespreekt binnenkort het conceptplan van Multi en een aantal daarmee samenhangende gevolgen. Multi en de gemeente gaan de komende maanden in gesprek met de Klankbordgroep Spoorzone, omwonenden, bedrijven en organisaties. Ook wordt deze tijd gebruikt om nader onderzoek te doen naar een groot aantal vragen en uitdagingen die er nog zijn. Doel is om in het najaar een definitief voorstel te presenteren.

Over Multi Vastgoed

Multi Vastgoed onderdeel van Multi Corporation, is een van de grootste ontwikkelaars op het gebied van ontwikkeling, investering en exploitatie van winkelcentra en multifunctionele projecten. Het hoofdkantoor is gevestigd in Gouda. Bekende projecten zijn onder ander de ‘Koopgoot’ in Rotterdam, de Kalvertoren in Amsterdam en Entre Deux in het centrum van Maastricht. Multi heeft ook het winkelcentrum Goverwelle in Gouda gerealiseerd. De projecten van Multi zijn veelvuldig nationaal en internationaal onderscheiden. Recent werden Europese prijzen gewonnen van de ICSC (International Council of Shopping Centers) voor winkelcentra in Duitsland en Portugal en voor duurzaamheid.

Persbericht gemeente Gouda

dinsdag 1 juni 2010

Bestemmingsplannen on-line

Vanaf nu zijn alle bestemmingsplannen van de gemeente Gouda on-line te raadplegen. Ook voorbereidingbesluiten en projectplannen nog in procedure zijn te bekijken via www.gouda.nl/bestemmingsplannen.

De gemeente werkt aan het project actualisering en digitalisering bestemmingsplannen dat door de overheid is opgelegd. Doel is om bestaande plannen (in gedrukte en getekende vorm) te actualiseren en om te zetten naar digitale versies die voldoen aan landelijke standaarden. Op www.gouda.nl/bestemmingsplannen zijn nu de eerste digitale bestemmingsplannen te bekijken. Oudere, nog niet vernieuwde plannen zijn in pdf-vorm beschikbaar. Het project is in 2012 afgerond wanneer alle bestemmingsplannen zijn vernieuwd.

Wethouder Marco Kastelein (Ruimtelijke ordening): "Voor bestaande en nieuwe bestemmingsplannen kan je nu thuis dingen opzoeken zonder dat je hoeft langs te komen. Dit is goed nieuws voor iedereen".

Bij de digitale bestemmingsplannen zijn de gegevens van het bestemmingsplan en de op de locatie van toepassing zijnde bestemming op de kaart te zien. Na aanklikken van een adres verschijnt alle informatie en de geldende bestemming. Inclusief de volledige toelichting en regels.

De oudere, niet-digitaal opgestelde plannen zijn beschikbaar als pdf. Van deze bestemmingsplannen worden op de kaart alleen de contouren weergegeven. Na aanklikken zijn de pdf-bestanden van het bestemmingsplan te downloaden. Omdat de bestanden vaak een groot formaat hebben, kan het downloaden even duren.

Bestemmingsplannen blijven ook op papier te bekijken in de Stadswinkel Buytenerf. Neem voor een afspraak contact op met het Klant Contact Centrum op 14 0182 zodat alle documenten voor u opgezocht en klaargelegd kunnen worden.

Persbericht gemeente Gouda