vrijdag 31 mei 2013

Eerste paal bioscoop Spoorzone in Gouda is weer verwijderdVandaag is de eerste paal een klein stukje de grond ingedraaid als start van de bouw van de nieuwe bioscoop in de Spoorzone.
Voor wethouder Daphne Bergman, Kees Magnée, bedrijfsleider Arcade Bioscoop en directeur Nel Oskam een heuglijk moment en zij mochten symbolisch de eerste paal draaien.

Symbolisch of niet, maar het was wel humoristisch dat kort nadat de paal een klein stukje in de grond was gedraaid, deze na de ceremonie er weer uit werd gehaald.... :-)

Zicht op bouwplaats vanuit Huis van de Stad

Nel Oskam

Kees Magnée, Nel Oskam en Daphne Bergman


De paal wordt gedraaid

Kees Magnée en Nel Oskam

HUMOR: na het officieel slaan van de eerst paal, wordt deze weer verwijderd....

vrijdag 24 mei 2013

Voorjaarsnota 2014 van gemeente Gouda: proactief richting de toekomst

Met zowel oog voor de uitdagingen die de donkere wolken van de crisis nog bieden en als vertrouwen in perspectief voor de toekomst, kiest de gemeente Gouda voor een proactieve aanpak. Dat maakt dat het College voorstelt om voor in totaal € 2,3 miljoen aan bezuinigingen in te vullen voor 2014. Dat bezuinigingstraject is noodzakelijk en ingegeven vanuit de ambitie om een financieel solide beleid te blijven voeren. Het College biedt met de voorjaarsnota 2014-2017 kaders die een meerjarig sluitende programmabegroting 2014-2017 mogelijk maken. Deze kaders zijn strak genoeg zodat het financieel solide beleid wordt voortgezet en flexibel genoeg voor een nieuw bestuur om eigen afwegingen voor de periode vanaf 2015 te kunnen maken. Aan de totstandkoming van de voorjaarsnota is een traject voorafgegaan waarbij de raad nauw betrokken is geweest en dat uiteindelijk heeft geleid tot het Goudse model.

Het Goudse model 

Het Goudse model is – in de visie van het College – de ideale mix van ingrediënten uit een drietal theoretische scenario’s over de rol van de gemeente en geeft een schets van het soort gemeente dat Gouda wil zijn. Bij het uitwerken van het Goudse model heeft het College zicht laten inspireren door het coalitieakkoord en door de raadsbesprekingen in maart 2013. De gemeente Gouda wil graag een overheid zijn die ontwikkelingen in en voor de stad mogelijk maakt met ruimte voor initiatieven van actieve inwoners, bedrijven en instellingen. Een randvoorwaarde daarbij is wel dat de verantwoordelijkheden worden gespreid. Maar de gemeente wil tegelijkertijd ook een fatsoenlijke overheid zijn die sociale rechtvaardigheid hoog in het vaandel heeft. Er moet dus altijd een vangnet zijn en blijven voor inwoners die dat nodig hebben.

Aanhoudende crisis vraagt om proactieve aanpak 

De afgelopen jaren is er veel geïnvesteerd in de stad, maar zijn er tegelijkertijd scherpe keuzes gemaakt. Het College heeft geconcludeerd dat de aanhoudende crisis noodzaakt tot het opnieuw maken van scherpe keuzes en neemt daarvoor haar verantwoordelijkheid, ook al valt alleen het jaar 2014 nog in de lopende bestuursperiode. Het College anticipeert daarbij op ontwikkelingen in de nog te verschijnen mei- en septembercirculaires van het Rijk en zet in op een proactieve aanpak. Dat maakt dat het college voorstelt om voor in totaal 2,3 miljoen aan bezuinigingen in te vullen voor 2014. Daarbij is het Goudse model als basis genomen. Voor de periode vanaf 2015 voorziet het College een bezuinigingsopgave van € 5 miljoen. De bezuinigingen volgen op een reeks bezuinigen die de gemeente in de afgelopen jaren al heeft moeten inboeken, met een cumulatief effect van ruim € 17 miljoen structureel. 

Versterking weerstandsvermogen 

Met de Voorjaarsnota creëert het College marge in het begrotingsjaar 2014. Deze marge kan gebruikt worden om eventuele extra tegenvallers vanuit het Rijk op te vangen, mocht het kabinet Rutte daartoe besluiten, of om een extra toevoeging te doen aan het weerstandsvermogen. Ook in 2013 ziet het College mogelijkheden om het weerstandsvermogen te versterken doordat er een vrijval uit de bestemmingsreserve kan plaatsvinden van € 1,0 miljoen. Dit voorstel maakt onderdeel uit van de 1e begrotingswijziging 2013, die tegelijkertijd met de voorjaarsnota in de raad behandeld wordt. Besluitvorming door de raad is voorzien op 26 juni 2013.


Persbericht gemeente Gouda