donderdag 24 september 2020

Van Loonlocatie herontwikkeld naar woningbouw

Vastbouw Vastgoedontwikkeling BV is van plan de van Loonlocatie aan de Ridder van Catsweg te herontwikkelen. De nieuwbouw komt op de plek waar nu nog het oude garagepand, de showroom en het Shell-tankstation staan. Om dit mogelijk te maken ondertekenden de gemeente en Vastbouw hiervoor vandaag een anterieure overeenkomst. Daarin staan afspraken over de ontwikkeling.

Het plan van Vastbouw bestaat uit drie woongebouwen met in totaal 196 appartementen voor iedere portemonnee; sociale huurwoningen, middenhuurwoningen en koopwoningen. Daarnaast is er veel aandacht voor de veranderende wensen op het gebied van wonen en de directe leefomgeving zoals voor groen en duurzaamheid. De woningen worden gasloos uitgevoerd en de daken worden voorzien van zonnepanelen.  

Het omliggende terrein wordt ingericht met parkeervoorzieningen (waaronder een parkeerdek), groene tuin en voldoet aan minimaal 15% groen. De locatie wordt hierdoor groener en minder versteend. Dat is goed voor waterberging en werkt tegen hittestress.
De locatie is gelegen direct bij het winkelcentrum Bloemendaal, met de bushalte voor de deur en op korte afstand van het intercity station Gouda. Daardoor is de locatie goed voor alternatieve vormen van mobiliteit. Behalve elektrische deelauto’s gaat de ontwikkelaar op deze locatie ook kwalitatief goede fietsenstallingen en elektrische deelbakfietsen aanbieden.

Aanpak woningnood
Sinds 2018 wordt volle vaart gezet achter de versnelling van woningbouw in Gouda. Zwaartepunt ligt daarbij op meer sociale huur en middeldure huur. Er is sprake van een grote woningnood. Gouda heeft ervoor gekozen om van betaalbare woningbouw een speerpunt te maken om een bijdrage te leveren aan deze  –ook landelijk- gevoelde nood.

Wethouder Rogier Teteroo (Wonen) is blij met de plannen voor de nieuwbouw op deze locatie: “Om voldoende woningen te kunnen bouwen  zijn locaties nodig en is het soms nodig om in de hoogte te bouwen. Daarbij dienen we goed rekening te houden met de belangen van omwonenden en andere belangen als groen, verkeer en parkeren. 
Vanuit stedenbouw, groen, verkeer en parkeren is naar dit plan gekeken en we menen dat het plan zich tot de diverse belangen goed kan verhouden. Daarmee kunnen - en dat is het doel - bijna 200 woningen worden gerealiseerd. Woningen waar een enorme vraag naar zal bestaan. Niet alleen sociale en middeldure huurwoningen, ook koopwoningen. De nieuwbouw appartementen gaan bovendien bijdragen aan de verhuisbereidheid van huishoudens die wellicht inmiddels te groot wonen. Zodoende komen eengezinswoningen in de wijk beschikbaar voor jonge gezinnen”

Planning
Planning van de bouw is te starten direct na het onherroepelijk worden van het bestemmingsplan en afgifte van de bouwvergunning. De verwachting is mei 2021. De  koopwoningen worden verkocht via Boer Makelaardij uit Gouda en TW3 uit Rotterdam.

---

Persbericht gemeente Gouda


zaterdag 19 september 2020

Nieuwe concept APV Gouda: actueler, steviger en minder regels

Het college heeft het tekstvoorstel voor de nieuwe APV aangeboden aan de gemeenteraad ter besluitvorming. De Algemene Plaatselijke Verordening (APV) is de basis waarop de gemeente kan handhaven.

Burgemeester Pieter Verhoeve: “De Goudse APV dateert van 2009 met een laatste wijziging in 2017. De actualiteit vraagt om aanpassing van de regels waarop we als gemeente, in gevallen dat het nodig is, kunnen handhaven voor een veilige en leefbare omgeving. Zo zijn er in het voorstel voor de nieuwe APV o.a. regels opgenomen over het verbod op lachgas, tegengaan van woonoverlast, het voorkomen van misstanden in de prostitutie en vergunningplicht voor afhaal- en bezorgzaken ter voorkoming van criminele activiteiten. Daarnaast is de APV grondig doorgelopen en zijn diverse artikelen uit de APV gehaald. Dit omdat artikelen achterhaald zijn, of omdat we willen dereguleren, zoals bijvoorbeeld stoepkrijten. Ik zie uit naar een constructieve behandeling door de gemeenteraad, die uiteindelijk de bevoegdheid heeft deze APV, al dan niet met wijzigingen, vast te stellen.”

Lachgasverbod
Gelet op de landelijke discussie over het gevaar van het gebruik lachgas voor de gezondheid, het verkeer en de hinder en vervuiling die het gebruik vaak veroorzaakt, is in de APV is een algeheel lachgasverbod opgenomen. Daarnaast wordt ook het gebruik en de verkoop van lachgas in horeca-inrichtingen en tijdens evenementen verboden. Tenslotte biedt ook het ventverbod de mogelijkheid om tegen ambulante verkoop van lachgas op te treden. Het college anticipeert met dit lachgasverbod in de APV op een landelijk lachgasverbod dat naar verwachting op 1 januari 2021 in zal gaan. Voor wat betreft de preventiekant heeft de GGD aandacht voor het gebruik van lachgas als onderdeel van de collectieve verslavingspreventie op VO-scholen (ouderavonden en gastlessen (acteurslessen) voor scholieren).

Vergunningplicht afhaal- en bezorgzaken
Voor de afhaal- en bezorgzaken wordt een vergunningplicht voorgesteld. Het afgelopen jaar is door de gemeente en de politie geconstateerd dat deze zaken vaker gebruikt worden voor criminele activiteiten (ondermijning) en als ontmoetingsplaats voor criminelen. Dit zorgt voor een verslechtering van het ondernemersklimaat en oneerlijke concurrentie voor goede ondernemers. Met het opnemen van een vergunningplicht, komt er een juridische basis om verdachte zaken alsnog te toetsen aan de hand van de wet Bibob. Om te voorkomen dat criminelen zich vervolgens gaan verplaatsen naar andere branches, wordt voorgesteld om het mogelijk te maken om heel gericht panden of gebieden een vergunningsplicht op te leggen als er sprake is van criminele activiteiten. 

Woonoverlast
Ook is in de APV een artikel opgenomen rondom de aanpak van woonoverlast. Denk hierbij bijvoorbeeld aan ernstige geluidshinder of stank en vervuiling door afval de achtertuin. In gevallen van ernstige en herhaaldelijke woonoverlast kan de burgemeester een gedragsaanwijzing opleggen aan de bewoner(s). Hierin wordt een bewoner heel concreet opgelegd wat hij wel of juist niet dient te doen of laten, zodat de overlast voor de omwonenden stopt. Het niet opvolgen van deze aanwijzing leidt tot een boete. De ervaring in andere gemeenten leert dat het opleggen van een gedragsaanwijzing effect heeft en dat de boete meestal niet ingezet hoeft te worden.

Vervolgproces
De Algemene Plaatselijke Verordening wordt aangeboden aan de gemeenteraad voor bespreking en besluitvorming. Naar verwachting zal dit in oktober plaatsvinden.

Het voornemen is de APV voortaan jaarlijks te actualiseren. Op die manier kan de APV 2020 up to date worden gehouden en kan de verordening flexibel worden ingezet als instrument om vraagstukken van openbare orde en veiligheid aan te pakken.


Persbericht gemeente Gouda

woensdag 16 september 2020

Wateroverlast binnenstad Gouda sneller aangepakt

De wateroverlast van honderden bewoners in de lage delen van de binnenstad kan al binnen 4 jaar goed worden aangepakt; eerder leek dit tot 10 jaar te gaan duren. Het college van B&W van Gouda en het college van D&H van het hoogheemraadschap van Rijnland laten dit weten in reactie op zienswijzen die bewoners hebben ingediend op Gouda Stevige Stad - Kaderplan Bodemdaling Binnenstad. 

Wethouder Hilde Niezen is blij met de nieuwe planning: “Het waterpeil is al sinds 1970 niet meer verlaagd; dat zorgt voor veel overlast en de klimaatverandering komt daar nog bovenop; het is hoog tijd dat we daar echt wat aan gaan doen”. In het plan wordt voorgesteld om in de lage delen van de binnenstad het peil stap voor stap met 25 cm te verlagen. Het aantal gebouwen in de lage delen van de binnenstad met een zeer hoge grondwaterstand wordt door het plan met ca. 70% teruggebracht.

Het Kaderplan Bodemdaling Binnenstad is door de gemeente en het hoogheemraadschap opgesteld om overlast door bodemdaling in de binnenstad aan te pakken. In de visie van de beide colleges wegen de voordelen van peilverlaging op tegen de nadelen. Bestuurder Sjaak Langeslag van Rijnland: “door samenwerking dringen we bestaande overlast terug en voorkomen we ook veel overlast”. Dit najaar nemen gemeente en Rijnland een definitief besluit over het plan.

Zienswijzen
124 particulieren en 5 belangenorganisaties hebben dit voorjaar een zienswijze ingediend op het ontwerp - Kaderplan Bodemdaling Binnenstad. Veel bewoners van buiten de binnenstad maakten zich zorgen over het voornemen om onderzoek te doen naar een tijdelijke peilverlaging in de gehele stadsboezem. Peilverlaging daar kan nadelige gevolgen hebben voor de honderden gebouwen op een houten paalfundering die buiten de binnenstad staan. In de nieuwe versie van het plan is dit onderdeel geschrapt. Hilde Niezen: “we weten nu dat zo’n onderzoek lang gaat duren en de uitvoering risico’s met zich meebrengt; dan is het beter om het compartiment snel aan te leggen en de problemen gelijk goed aan te pakken”. Andere zienswijzen gaan over de doorvaarbaarheid van de grachten, - het risico op scheefzakking van gebouwen en over de vraag wie verantwoordelijk is voor de kosten van eventuele schade. Het is logisch dat mensen zich hier zorgen over maken.  
Voor een samenvatting van de concept-reactie van gemeente en hoogheemraadschap op de zienswijzen en overige informatie kijk op: www.gouda.nl/stevigestad


Persbericht gemeente Gouda