vrijdag 30 maart 2012

Westergouwe: kleinschaliger en betaalbaarder

Het college kiest voor een kleinschaliger aanpak van de bouw in Westergouwe. Geen grote aantallen tegelijk bouwen, maar stapsgewijs buurten met ongeveer 100 woningen. Bovendien meer marktgericht ‘on demand’ bouwen. Zo wordt verstandig omgegaan met de huidige marktomstandigheden.

De plannen voor Westergouwe hebben de afgelopen maanden opnieuw op de tekentafel gelegen vanwege de huidige situatie op de woningmarkt. Er is nu meer ruimte gekomen voor goedkope koopwoningen en commerciële huurwoningen waar vraag naar is. Ook is er ruimte gereserveerd voor mensen die hun eigen woning willen ontwerpen en bouwen. Zo is er een woning voor elke beurs.

Om in de eigen Goudse woningbehoefte te voorzien, wordt nu rekening gehouden met de eerste drie jaar 150 en later 250 woningen per jaar. Om vanaf het begin af aan een aantrekkelijke woonomgeving te bieden, worden stapsgewijs kant-en-klare buurten van ongeveer honderd woningen gebouwd. Dure elementen in het plan, zoals kademuren zijn vervangen door natuurlijke oevers.

De huidige plannen gaan uit van een eerste fase van Westergouwe met oplevering van ca. 500 woningen in de periode 2016 - 2019. De gemeenteraad bespreekt het voorstel binnenkort.


Persbericht gemeente Gouda

zaterdag 24 maart 2012

WMO: eerst op eigen kracht, dan ondersteuning

De gemeente wil bewoners die het nodig hebben, kunnen blijven ondersteunen om mee te doen in de samenleving. Dit doet zij via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Maar er gaan dingen veranderen. In de toekomst neemt het aantal mensen dat beroep gaat doen op de WMO door wijzigingen in de AWBZ en door de vergrijzing toe. Daarom richt de gemeente zich de komende vier jaar eerst op de eigen kracht van de inwoners en op de toegankelijkheid van de leefgebieden waar iemand zich tussen begeeft.

De afgelopen vier jaar is met de uitvoering van de Wmo een goede basis gelegd. Maar actuele ontwikkelingen vragen om vernieuwing. Het vernieuwen komt tot uiting in een andere benadering van de hulpvraag, waarbij we uitgaan van de kracht van de inwoner. Wat kan de inwoner zelf nog? En wat kan zijn omgeving en sociaal netwerk betekenen? Als de eigen omgeving onvoldoende oplossingen biedt, wordt gekeken naar voorzieningen. Dit kunnen algemene voorzieningen zijn, zoals een boodschappenservice of maaltijdservice. Of collectieve voorzieningen, zoals GroeneHartHopper. Pas na deze afwegingen komen de individuele voorzieningen in beeld. Deze aanpak leidt tot meer maatwerk voor de inwoners van Gouda.


Verbinden

Meedoen aan de samenleving betekent ook je begeven in verschillende leefgebieden, zoals van sport tot cultuur tot het bedrijfsleven. Toegang hebben tot deze leefgebieden maakt meedoen makkelijker. De gemeente gaat daarom de komende jaren verbinding tussen deze leefgebieden creëren. We kijken niet naar het ondersteuningsaanbod voor individuele ‘problemen’, maar naar het hele plaatje. Zoals samenwerking met woningcorporaties als mensen uit maatschappelijke opvang uitstromen, lage instapmogelijkheden bij de stadsbus om naar de winkels te kunnen gaan en een gezonde leefstijl via sport. Belangrijk daarbij zijn een goede samenwerking tussen betrokken partijen, het bundelen van de krachten en over de organisatiegrenzen kijken.

Meer informatie?

Voor meer informatie kunt u terecht op www.gouda.nl/wmo


Persbericht Gemeente Gouda

maandag 19 maart 2012

Graven in Gouda: archeologische stadsgeschiedenis boeiend in beeld

Gouda heeft een lange en rijke historie. Dit blijkt ook uit het bijzondere archeologische erfgoed. Om deze geschiedenis voor iedereen inzichtelijk te maken heeft stadsarcheoloog Maarten Groenendijk het zeer toegankelijke boek ‘Graven in Gouda’ geschreven. Een boek vol foto’s en wetenswaardigheden, dat vanaf 21 maart te koop is bij de Goudse boekhandels en in Museum Gouda.

Archeologische basiskaart

Jaren van archeologische onderzoeken hebben een schat aan informatie opgeleverd over de stad. Tijdens de actualisatie van de basiskaart (de archeologische beleidskaart van de gemeente van 2011) is vorig jaar geïnventariseerd welke onderzoeken de laatste jaren hebben plaatsgevonden en welke informatie die onderzoeken hebben opgeleverd over de stad. Daphne Bergman (wethouder cultuurhistorie): “Uit de inventarisatie bleek opnieuw dat Gouda een verrassend rijke archeologische geschiedenis heeft. Veel van deze geschiedenis is wel bekend bij archeologen, maar minder bij de inwoners Gouda. Daarom ben ik blij met dit mooie boek. Het brengt onze rijke historie nog dichter bij de mensen.”

Het leukste, kleinste, mooiste…


In ‘Graven in Gouda’ wordt de geschiedenis van Gouda toegelicht vanuit oudheidkundig perspectief: hoe is de stad ontstaan, wanneer zijn hier mensen gaan wonen en wat vinden we daar nu nog van terug in de bodem? Maar ook: hoe heeft het archeologisch onderzoek in Gouda zich ontwikkeld? Daarnaast komen de grootse, kleinste, leukste, raarste, belangrijkste en meest opzienbarende opgravingen en vondsten aan de orde. Dit samen geeft inzicht in de waarde en het belang van de archeologie voor stad. Ook staat er een overzicht in waar we in Gouda de komende jaren archeologisch gezien de nadruk op willen leggen.


Persbericht gemeente Gouda

donderdag 8 maart 2012

Aanleg recreatiegebied Oostpolder van startGouda krijgt er een prachtig wandel-, fiets- en recreatiegebied bij in de Oostpolder. Langs de Gouwe ligt een bijzonder waterrijk poldergebied dat vanaf eind dit jaar toegankelijk is voor bezoekers.

De Oostpolder ligt aan de westkant van Gouda tussen de Gouwe, ‘t Weegje en Westergouwe. Het is een mooi weide-/polderlandschap met veel weidevogels en grazende weidedieren. Aan de oostkant van het gebied is een aantal jaar geleden sportpark Donk aangelegd. Mede dankzij subsidies van de provincie Zuid-Holland start nu de aanleg van het polderpark. Zo kunt u vanaf eind dit jaar ook meegenieten van het moois dat dit gebied te bieden heeft. Kijk voor een overzichtskaart op www.gouda.nl/oostpolder

Wethouder Marco Kastelein: “De Oostpolder is een prachtig gebied waar straks iedereen van kan genieten. Met een nieuw fietspad zodat je straks een leuk rondje kan fietsen, een laarzenpad, natuurvriendelijke oevers, met leuke speelattracties voor kinderen, een trimbaan en meer. Omdat het zo’n mooi maar ook kwetsbaar stuk natuur is met veel weidevogels, gaan we voorzichtig te werk. In het broedseizoen sluiten we daarom een deel af zodat we rekening houden met de vogels. De voorbereidingen voor dit project waren lang en uitdagend en daarom ben ik blij en trots met dit resultaat voor de stad.”

Wat komt er allemaal?

Naast het nodige baggerwerk om de sloten op voldoende diepte te krijgen en de aanleg van natuurvriendelijke oevers komt er:

• een zwevend wandelvlonderpad en diverse speelelementen (o.a. trekpontje)

• picknickbankjes en gewone zitbankjes

• diverse wandel- en laarzen/struinpaden

• een nieuw fietspad dat langs de spoorlijn, de ringvaart en midden door de weilanden loopt

• een vogelkijkscherm om te kunnen genieten van vogels als grutto’s, kieviten en tureluurs

• bloemenweiden

• betere zitmogelijkheden voor vissers langs de Gouwe

• trimpad met spelelementen rondom de voetbalvelden van Donk

Bereikbaarheid

Het gebied is bereikbaar via de Nieuwe Broekweg, de weg die vanaf de Julianasluizen langs de Gouwe loopt. Voor fietsers wordt er een stallingsplek aangelegd bij het begin van het vlonderpad. Auto’s kunnen parkeren op het terrein van sportpark Donk dat hiervoor wordt uitgebreid.

Beheer


Het wandelvlonderpad wordt gemaakt van gerecycled plastic en is daardoor zeer duurzaam. Het vlonderpad en het gebied erom heen is in het broedseizoen (1 maart tot 1 juli) afgesloten voor bezoekers en honden, zodat vogels rustig kunnen broeden. De paden in de andere delen van het gebied blijven wel het hele jaar toegankelijk.


Persbericht Gemeente Gouda

donderdag 1 maart 2012

Kwartiermaker aan de slag met Toeristisch Informatie Punt

Gouda krijgt van 1 maart tot 1 juli 2012 een kwartiermaker toerisme. Oud-directeur Rotterdam Marketing, Marianne Klein, gaat deze vier maanden aan de slag met het opzetten van een organisatie voor toeristische informatievoorziening en promotie. Deze organisatie moet 1 januari 2013 van start gaan. Organisatiebureau Grand Canyon uit Gouda pakt voorlopig de informatievoorziening en de arrangementen van het Toeristisch Informatie Punt op.

Na het plotselinge faillissement van het Groene Hart bureau voor Toerisme (VVV Gouda) is op korte termijn het Toeristisch Informatie Punt opgezet. Toeristen en bezoekers aan Gouda kunnen hier in eerste instantie de nodige basisinformatie krijgen. Ondertussen wordt gezocht naar een meer structurele oplossing. De komende vier maanden gaan Marianne Klein en Grand Canyon aan de slag.

Marianne Klein

Marianne Klein van bureau Bosscher & Klein heeft veel ervaring op het gebied van toerisme en het opzetten van toeristische organisaties. Als de eerste directeur van Rotterdam Marketing heeft zij te maken gehad met de fusie van verschillende toeristische organisaties in Rotterdam waaronder het VVV Rotterdam. Zij gaat voor Gouda een toeristische organisatie opzetten die actief meer toeristen naar Gouda haalt. Daarbij werkt zij nauw samen met haar zakelijke partner Lisa Bosscher.

Grand Canyon

Organisatiebureau Grand Canyon pakt de komende vier maande de basistaken van het Toeristisch Informatie Punt op. Grand Canyon zet zich al jaren in om Gouda goed op de kaart te zetten met het organiseren van publiektrekkende evenementen. Zij hebben daarbij bewezen goed te kunnen samenwerken met winkeliers, de Goudse Horeca en culturele partners als de St. Janskerk en het museum Gouda. Ook verzorgen zij al jarenlang (inter)nationale congressen waardoor zij ervaring hebben in het regelen van hotelfaciliteiten en toeristische uitjes.

TIP op het stadhuis

Voorlopig blijft het TIP in het oude stadhuis op de Markt. Toeristen en bezoekers aan Gouda weten het informatiepunt goed te vinden. De banier aan het stadhuis wordt op korte termijn vervangen voor een meer passende uiting.


Persbericht gemeente Gouda