maandag 31 mei 2021

Energietransitie Gouda: meer onderzoek nodig

Er is meer onderzoek nodig voordat Gouda een keuze kan maken in welke buurt aardgas als eerste wordt vervangen voor een duurzaam alternatief. Dat is de voorlopige conclusie van Stedin, Mozaïek Wonen, Woonpartners Midden-Holland, Duurzaamheidsplatform Gouda, Gemeente Gouda en een afvaardiging van actieve bewoners uit de verkenningsbuurten vanuit Energiecoöperatie Gouda. Het vervolgonderzoek zal waarschijnlijk allereerst in Plaswijck en Middenwillens West met een ‘cluster grote panden’ plaats gaan vinden.

Gemeente Gouda onderzocht het afgelopen half jaar de aardgasvrije mogelijkheden in verkenningsbuurten Plaswijck, Slagenbuurt en Oud Achterwillens, Sport- en Molenbuurt, Kort Haarlem en Kadenbuurt. Deze verkenningen voerde de gemeente samen met de bovengenoemde partijen uit. Gezamenlijk vormen zij de regiegroep. Het doel van het onderzoek was een buurt aan te wijzen die het meest geschikt leek om al vóór 2030 aardgasvrij te worden. Deze buurt zou van ‘verkenningsbuurt’ worden omgedoopt tot ‘startbuurt’. Er zal nog geen startbuurt aangewezen worden.

Tijdens bijeenkomsten en enquêtes kwamen gemengde reacties naar voren. Naast een groep bewoners die vol enthousiasme het voortouw wil nemen, klonk ook de stem van een groep met grote zorgen. Ook had een grote groep bewoners twijfels, omdat in deze fase nog onduidelijkheden bestaan over de mogelijke alternatieven voor aardgas en de kosten. Met deze voorlopige conclusie wordt hieraan gehoor gegeven. Pas na verder gedegen onderzoek met hulp van de gemeente kunnen buurtbewoners daadwerkelijk overstappen op een schoon, betaalbaar en robuust alternatief voor aardgas. Omdat dit onderzoek met de grootste zorg moet gebeuren, lijkt het verstandiger om niet in vier, maar in twee buurten verder te verkennen. Zo kan per buurt meer aandacht worden besteed aan het proces.

Wethouder Hilde Niezen: “De klimaatverandering gaat steeds sneller, daarom is het  wezenlijk voor onze toekomst dat we de overstap maken naar duurzame energie.  Om de energietransitie goed uit te voeren vind ik  het erg belangrijk dat er draagvlak is bij bewoners. Wij hebben goed geluisterd naar de enthousiaste reacties van bewoners van de startbuurten, maar ook naar de twijfels en zorgen die er waren. Samen met de energiecoöperatie Gouda hebben we daarom gekozen voor meer onderzoek in de meest geschikte buurten, voordat we de stap zetten naar startbuurten.”

Vanaf 2022 gaan de partijen de verkenning hervatten in Plaswijck en Middenwillens West met een ‘cluster grote panden’ (rond het winkelcentrum). Op basis van de nu beschikbare informatie lijkt in dat gedeelte van Plaswijck een warmtenet met warmte uit de Reeuwijkse Plassen als bron (aquathermie) een mogelijke oplossing. In Middenwillens West lijkt een individuele oplossing het meest geschikt.

Eind 2021 zal de gemeente een knoop doorhakken over het vervolg van de verkenning. Tegelijk zal de gemeente voor de hele stad het isoleren, het besparen van energie en de aanschaf van zonnepanelen zoveel mogelijk stimuleren met adviezen, subsidies en andere regelingen. Daarmee hoopt de gemeente enthousiaste bewoners zoveel mogelijk te ondersteunen en samen klimaatverandering tegen te gaan.

Meedoen?

Wilt u zich aansluiten bij andere actieve bewoners en meepraten, -discussiëren en initiatief nemen rondom de energietransitie? Kijk dan op het community-platform www.energienetwerkgouda.nl. Meer informatie over de energietransitie en de verkenningsfase is te vinden op www.maakgoudaduurzaam.nl.


Persbericht gemeente Gouda

Groen licht nieuwbouw Kindcentrum Westergouwe

In de volgende bouwfase van Westergouwe, op de toekomstige locatie van het Kindcentrum De Ontdekkingsreizigers, is het startschot voor de realisatie van de nieuwbouw voor het Kindcentrum gegeven door het tekenen van een afsprakenbrief. Op donderdag 27 mei tekenden de betrokken partijen Stichting Klasse, De Vier Windstreken, De Groeiling, Quadrant Kindercentra, Woonpartners Midden-Holland en gemeente Gouda. Hiermee slaan deze partijen de handen in één voor de realisatie van dit unieke concept voor ‘Leren, Spelen, Sporten en Wonen’ in Westergouwe.

Een toekomstbestendige school in een inclusieve wijk

Op deze locatie in Westergouwe zal een complex verschijnen waarin zowel een school, onder de samenwerkingsvlag van drie schoolbesturen, een kinderopvang, een sportzaal, een speelterrein èn 40 sociale woningen een plaats vinden.
Wethouders Thierry van Vugt (onderwijshuisvesting) en Rogier Tetteroo (ruimtelijke ordening, wonen) zijn nauw betrokken geweest bij het traject en tekenden de afspraken namens de gemeente. De andere ondertekenaars zijn: Frank Tigges, voorzitter CvB van Stichting Klasse; Diana Lorier-Kooi, voorzitter CvB van stichting PCPO De Vier Windstreken; Jan Kees Meindersma, voorzitter CvB van De Groeiling; Dirk-Peter van t Sant, directeur bestuurder van Quadrant Kindercentra en René Mascini, directeur bestuurder van Woonpartners Midden Holland. Met de voorgenomen nieuwbouw krijgt Kindcentrum De Ontdekkingsreizigers op termijn een permanente onderkomen in Westergouwe.

Op dit moment werken de partijen al aan het opstellen van een programma van eisen voor de nieuwbouw. De planning is, dat in het najaar architecten aan het werk kunnen met het vormgeven van de wensen en ideeën. Het is de bedoeling dat KC De Ontdekkingsreiziger in 2025 de deuren opent

Wethouder Thierry van Vugt: “KC De Ontdekkingsreizigers heeft op de huidige, tijdelijke locatie al een belangrijke functie in de wijk verworven. In de duurzame nieuwbouw komen drie basisscholen en kinderopvang definitief onder één dak samen. Een voorbeeld voor Gouda, en volledig passend in het perspectief van een inclusieve woonwijk.”

Wethouder Rogier Tetteroo: “Naast de kinderen en hun ouders is dit straks ook voor andere organisaties een ontmoetingsplek. Het nieuwe gebouw wordt echt een centrale ontmoetingsplek in de wijk, waar ook woningen bijkomen en sport- en spelvoorzieningen. De ondertekening van de afsprakenbrief is daarvan een tastbaar symbool.”

De bestuurders van Kindcentrum De Ontdekkingsreizigers: “Kindcentrum De Ontdekkingsreizigers is een uniek concept in Gouda, waarin drie schoolbesturen en een kinderopvangorganisatie samenwerken. Met de geplande nieuwbouw zetten Stichting Klasse, De Vier Windstreken, De Groeiling en Quadrant Kindercentra, samen met de gemeente, een volgende stap in de ontwikkeling van het kindcentrum in Westergouwe, waar eigentijds onderwijs en goede kinderopvang samenkomen.”

“Woonpartners Midden-Holland heeft al eerder ervaring opgedaan met het realiseren van een gebouw met gemengde functies. In Gouda Oost hebben we de multifunctionele accommodatie gebouwd, samen met ondermeer Stichting Klasse voor basisschool Wereldwijs, inclusief een kinderdagverblijf en sociale huurwoningen. We vinden het belangrijk dat jonge kinderen en jongeren in hun eigen wijk onderwijs en ondersteuning krijgen. De combinatie met 40 huurwoningen is een plusje in het project. We werken daar graag aan mee. De ondertekening is weer een stap verder in de ontwikkeling van een nieuw project” aldus René Mascini, directeur-bestuurder Woonpartners Midden-Holland.


Persbericht gemeente Gouda

woensdag 12 mei 2021

Nieuwe kansen voor stadhuis Gouda

Het college van burgemeester en wethouders wil het iconische stadhuis op de Markt een nieuwe invulling geven. Deze mogelijkheid doet zich voor omdat de samenwerking met de vorige huurder, Teka Groep, voortijdig is beëindigd. In samenwerking met Museum Gouda, de Sint Janskerk en de Waag wordt er gewerkt aan een plan, waarbij het stadhuis een functie krijgt met meer maatschappelijke betekenis én waarbij de verbinding met de stad wordt versterkt. Ook de gemeenteraad, inwoners en organisaties worden betrokken bij de ontwikkeling van het plan.

De komende maanden worden gebruikt om meer inzicht te krijgen in de toekomstige functie en hoe het stadhuis wordt beleefd als rijksmonument in het hart van de stad. Wethouder Thierry van Vugt (vastgoed, cultuur en erfgoed): “Wij willen inwoners en organisaties vragen om mee te denken over de nieuwe invulling en hoe we het stadhuis door willen geven aan toekomstige generaties. Hierbij vormt het cultuurhistorische verhaal van het stadhuis – vanuit het verleden naar het heden – natuurlijk een belangrijke rol, net als de verbinding met de andere cultuurhistorische parels in de stad. Ons prachtige Goudse stadhuis, bekend tot ver over de gemeentegrenzen, verdient het om als middelpunt van onze stad ook midden in de Goudse samenleving te staan.” Naast de nieuwe invulling onderzoekt de gemeente ook de mogelijkheden voor verduurzaming en toegankelijkheid van het monument.

Verbinding cultuurhistorische as
Om de verbinding met de stad te versterken wordt gezocht naar een samenwerking met drie andere lokale cultuurhistorische partijen: Museum Gouda, de Sint Janskerk en de Waag. Het college heeft ook de wens om kennis van buiten de stad naar Gouda te halen. Deze experts hebben een externe blik en kunnen als ambassadeur optreden voor de nieuwe invulling van het stadhuis op (inter)nationale schaal. Marc de Beyer van Museum Gouda is blij met de samenwerking: “Het behouden van de grote cultuurhistorische waarde van het gebouw vergroot de aantrekkelijkheid van Gouda. We vinden het daarom belangrijk om ons in te zetten voor een open en toegankelijk stadhuis, dat in verbinding staat met andere Goudse bezienswaardigheden.”

Tijdelijke invulling
Volgens planning moet het nieuwe concept later dit jaar gereed zijn. Thierry van Vugt: “Het zou prachtig zijn als het concept gereed is in 2022, het jaar dat we 750 jaar stadsrechten vieren.” Inmiddels is ook het tijdelijk beheer van het stadhuis georganiseerd. “Hierdoor kunnen huwelijken in de meeste gevallen gewoon doorgaan en kan het stadhuis bezoekers ontvangen, zodra de coronamaatregelen dit toestaan”, aldus Van Vugt. 

Het voorstel wordt op woensdag 16 juni 2021 besproken in de gemeenteraad.


Persbericht gemeente Gouda