maandag 21 december 2020

Gemeente Gouda publiceert digitale kaart ‘Zon in Gouda’

Van alle daken in Gouda is 65 procent geschikt voor het opwekken van zonne-energie. Ook veel daken van monumenten en van panden in de binnenstad zijn geschikt voor zonnepanelen.  Wat allemaal mogelijk is op de daken heeft de gemeente nu in kaart gebracht en is te zien op de de website gis.gouda.nl

Gouda heeft een rijk verleden waarvan nog veel te herkennen is in de huidige stad. Dankzij de eigenaren van monumenten en van panden binnen het beschermde stadsgezicht, blijft dit erfgoed in stand en goed onderhouden. Verduurzamen en behoud van erfgoed kunnen goed samengaan.

Bij monumenten en in de binnenstad wordt niet alleen gekeken naar het aantal zonuren en de grootte van het dak, maar ook naar hoe zichtbaar de zonnepanelen zijn. Op daken die te zien zijn vanaf de openbare ruimte mogen geen zonnepanelen geplaatst worden.

Wethouder Thierry van Vugt (cultuur, erfgoed en monumenten): “Gouda is een historische stad en het is belangrijk om de sterke punten verder te versterken. Daarom kijken we met behoud van ons historisch erfgoed naar de mogelijkheden om de panden te verduurzamen. Met de inspiratiekaart laten we zien wat er bij monumenten en in de binnenstad mogelijk is. Dat is verrassend veel. Wel vijftig procent van die daken is geschikt. Samen met onze nieuwe Regeling Erfgoed en Duurzaamheid 2020 die de mogelijkheden verruimt, is dit een belangrijke stap in het verduurzamen van de stad.”

De digitale kaart sluit aan bij de afspraken uit het coalitieakkoord “Nieuwe Energie”: Gouda moet toekomstbestendig worden: in 2040 moet onze stad CO2-neutraal en aardgasloos zijn. Samen met inwoners en ondernemers zet de gemeente nu stappen voor later, door fossiele brandstoffen te verminderen. Van gas naar wind, zon en andere duurzame energiebronnen.

Op de kaart is ook te zien waar in Gouda al zonnepanelen liggen. Deze daken hebben een gele stip gekregen op de kaart. Wethouder Hilde Niezen (duurzaamheid en energie): “Het is een prachtige “sterrenhemel” geworden van honderden stippen op de kaart. Toch is er ook nog veel groen: daar kunnen panelen geplaatst worden, maar liggen ze nog niet. Met deze kaart willen we eigenaren inspireren om zonnepanelen te gaan leggen. Van mij mogen alle geschikte daken een gele stip krijgen.”

De kaart is te vinden op de website gis.gouda.nl, in de rubriek Bouwen (adressen en gebouwen/potentie zonne-energie):  https://gis.gouda.nl/viewer/app/internet_zonnepanelenvrijdag 11 december 2020

Volwassenenfonds Sport maakt sporten mogelijk voor Gouwenaars met een minimum inkomen

“Sportverenigingen, sportmakelaars, sociaal makelaars en zorgverleners in Gouda zien al langere tijd dat een gebrek aan geld een drempel is voor mensen met een minimum inkomen om te sporten”, aldus wethouder Sport Michiel Bunnik. “We weten allemaal hoe belangrijk sport en bewegen is, zeker in deze tijd. Er zijn Gouwenaars die daar geen geld voor hebben, daarom ben ik blij dat we deze groep vanaf begin volgend jaar kunnen ondersteunen. Het stond al een tijd op mijn verlanglijstje, maar dankzij ons sportakkoord, is de regeling nu een feit.”

Volwassenenfonds
De gemeente sluit aan bij het landelijke Volwassenenfonds Sport & Cultuur, dat begin dit jaar werd opgericht. Stefan Hagebeek, coördinator in Zuid-Holland van het Volwassenenfonds kijkt uit naar de samenwerking: “Sporten draagt bij aan een gezond en gelukkig leven. We willen dit voor iedereen mogelijk maken, ook als er thuis minder geld is. Dankzij de samenwerking met de gemeente kunnen we nu ook van start in Gouda. Fantastisch!”

Steun uit de stad
Het initiatief is al een tijd een grote wens van het Goudse Kennisnetwerk Sport en Sociaal Domein. Meer dan twintig organisaties spraken hun steun uit voor de regeling. Wilma Neefjes van het netwerk: “Heel erg mooi dat de gemeente met een eenvoudige regeling komt om de kosten voor sportdeelname te verlagen voor volwassenen met een minimum inkomen. Ik ben er trots op dat we vanuit het kennisnetwerk deze regeling konden aanjagen. Natuurlijk blijven we actief betrokken bij de uitvoering, met als doel om zoveel mogelijk mensen mee te laten doen!”

Een stad waarin iedereen kan meedoen
In Gouda leven zo’n 7.350 mensen van een minimuminkomen, bijna 5.800 daarvan zijn 18 jaar of ouder. Wethouder Bunnik: “Het gaat dus om een aanzienlijke groep Gouwenaars. De regeling draagt bij aan een aantrekkelijke en leefbare stad waarin iedereen kan meedoen. En dat is ook wat we in ons coalitieakkoord ‘Nieuwe Energie’ hebben afgesproken.” De wethouder ziet het initiatief bovendien als een mooi voorbeeld van een samenwerking tussen het domein sport en het domein gezondheid van zijn collega wethouder Corine Dijkstra. De komende maanden worden de regeling en de voorwaarden verder uitgewerkt. De gemeente verwacht dat in het eerste kwartaal van 2021 de eerste aanvragen gedaan kunnen worden. In eerste instantie loopt de regeling tot de zomer van 2022, waarna er een evaluatie plaatsvindt.


Persbericht gemeente Gouda

donderdag 10 december 2020

Goudse gemeenteraad stemt in met tijdelijke steunregeling culturele sector

De gemeenteraad heeft op 9 december ingestemd met het beschikbaar stellen van het benodigde budget voor de tijdelijke subsidieregeling voor de culturele sector in Gouda. De cultuur sector is hard geraakt door de coronacrisis. Met deze tijdelijke subsidieregeling wil Gouda de culturele sector ondersteunen.

Wethouder Thierry van Vugt (Cultuur): “Het coronavirus slaat hard toe in Gouda, zeker ook in de culturele sector die te maken heeft met stevige inperkende maatregelen. Met het instellen van deze steunregeling willen we het culturele vermogen van Gouda zoveel als mogelijk behouden voor de stad. Ik roep cultuurorganisaties, groot en klein, op om gebruik te maken van deze regeling. Vanaf 14 december kunnen aanvragen voor het compenseren van coronaschade worden ingediend via de website van de gemeente Gouda. Aanvragen kan tot 7 januari zullen zo snel mogelijk worden behandeld. Ik reken op veel aanvragen.”

Aanvraag start 14 december
De gemeente wil culturele organisaties en verenigingen die bijdragen aan het cultureel vermogen van Gouda ondersteunen die de ontstane tekorten of extra kosten niet (volledig) kunnen opvangen, nadat zij, waar mogelijk, aanspraak hebben gemaakt op landelijke regelingen. Voor deze regeling ontvangt de gemeente middelen van het Rijk, die door de gemeenteraad beschikbaar zijn gesteld. Het subsidieplafond is vastgesteld op € 635.000.

Indien blijkt dat na de beoordelingen van alle aanvragen, het subsidieplafond wordt overschreden, zal het totaal beschikbare budget naar rato verdeeld worden. Om te voorkomen dat het subsidieplafond snel bereikt wordt, kan maximaal 50% van de opbrengsten in 2019 worden aangevraagd. Vanaf 14 december kunnen Goudse culturele verenigingen en organisaties via website gouda.nl een aanvraag indienen, mits zij voldoen aan de voorwaarden.

De regeling is nadrukkelijk van tijdelijke aard, specifiek voor de gevolgen die culturele organisaties en verenigingen in Gouda ondervinden door de maatregelen ten behoeve van de bestrijding van Covid-19.De regeling is toegankelijk voor Goudse culturele organisaties en verenigingen die kunnen aantonen dat;

  • Zij financiële schade ondervinden als gevolg van Covid-19, 
  • Zij gebruik hebben gemaakt van landelijke vangnetregelingen zoals TOGS, TOZO, NOW en/of TVL.  
  • Of dat zij buiten de kaders van de vangnetregelingen vallen. 
  • Zij activiteiten bieden die bijdragen aan de doelstelling uit de nota “het cultureel vermogen van Gouda 2018-2022” 

Een aanvraag indienen kan tot 7 januari.


Persbericht gemeente Gouda

woensdag 9 december 2020

Gemeente Gouda lanceert nieuwe website

Gemeente Gouda heeft haar website www.gouda.nl vernieuwd. Naast een nieuw jasje, kunnen inwoners nu nog eenvoudiger hun online zaken regelen, zoals een verhuizing doorgeven, subsidie aanvragen of een uittreksel regelen. De website is ook aangepast aan tablet of smartphone gebruikers. 

Burgemeester Verhoeve is trots op de nieuwe website: “De site ziet er niet alleen prachtig uit, maar is ook helemaal ingericht op datgene wat de gebruikers zoeken. Het is belangrijk dat onze inwoners en ondernemers op een snelle en efficiënte manier hun zaken kunnen regelen. Gewoon thuis, achter de computer in contact met de gemeente Gouda. Een mooie stap in onze digitale dienstverlening!”

Toegankelijkheid
Bij de inrichting is er veel aandacht besteed aan de toegankelijkheid van de website. Digitale toegankelijkheid voor iedereen is niet alleen belangrijk, het is ook wettelijk verplicht. Dit betekent dat alle teksten, afbeeldingen en kaarten ook toegankelijk moeten zijn voor bijvoorbeeld doven en slechtzienden. De teksten worden zoveel mogelijk op taalniveau B1 aangeboden. Dit taalniveau is voor het grootste deel van de bevolking begrijpelijk.

Indeling van de website
Op de nieuwe website is onder andere informatie te vinden over de gemeentelijke producten en diensten, het college en de raad. Op productpagina´s is de informatie zoveel mogelijk verwerkt in vragen en antwoorden. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een uitklapmenu. Uit onderzoek is gebleken dat mensen graag op deze manier informatie tot zich nemen. Ook de zoekfunctionaliteit op de website zelf is verbeterd. Mensen zoeken steeds meer op door vragen te stellen. Daarom zorgt deze manier van schrijven ook voor een betere vindbaarheid binnen zoekmachines zoals Google.

Doorontwikkeling
De komende tijd wordt de website verder doorontwikkeld. Zo heeft de gemeente de wens om de website op korte termijn in te zetten voor burgerparticipatie bij projecten in de stad. Ook blijft de gemeente het gebruik van de website onderzoeken, zodat deze eenvoudig kan worden aangepast naar de behoeften van de gebruikers.Persbericht gemeente Gouda


maandag 7 december 2020

Subsidie verkeersveiligheid toegekend aan Gouda

Ophoging Wilhelmina van Pruisenlaan en Binnenpolderweg - gemeente Gouda


Gouda heeft met succes een beroep gedaan op middelen vanuit de investeringsimpuls verkeersveiligheid. Voor het jaar 2021 stelt het Rijk 0,6 miljoen euro aan de gemeente beschikbaar voor de realisatie van schoolzones (o.a. Plaswijckweg / Ridder van Catsweg) en de herinrichting W. van Pruisenlaan/Binnenpolderweg.

Van 1 juli tot en met 1 september konden gemeenten, provincies, vervoerregio’s en waterschappen een aanvraag indienen om de verkeersveiligheid te verbeteren. Bijvoorbeeld het aanleggen of veilig inrichten van een voetgangersoversteekplaats, het aanleggen van een vrijliggend fietspad of een rotonde.

De regeling is zeer succesvol. Er zijn aanzienlijk meer plannen ingediend dan verwacht. Alleen uitgewerkte plannen kwamen voor subsidie in aanmerking. Het kabinet heeft voor de komende tien jaar een half miljard euro beschikbaar gesteld aan medeoverheden voor het aanpakken van gevaarlijke verkeerssituaties.

Hilde Niezen, wethouder mobiliteit; “ Ik ben blij dat onze aanvraag is goedgekeurd, ondanks de concurrentie van andere wegbeheerders. Hiermee kunnen we de verkeersveiligheid in onze gemeente – een belangrijk speerpunt van ons college en de gemeenteraad – verder verbeteren”.

Komend jaar zal de gemeente de basisscholen benaderen en starten met de uitvoering van de verschillende schoolzones. De werkzaamheden aan de W. van Pruisenlaan/Binnenpolderweg zijn gepland in het 3e kwartaal van 2021.


Persbericht gemeente Gouda

donderdag 3 december 2020

Gouda bij Kaarslicht 2020: zet een kaart voor je raam

Dit jaar vieren we Gouda bij Kaarslicht op een andere manier. Met een bijzondere Goudse film, een mooie expositie en een YouTubekanaal voor de artiesten. Om dit te onderstrepen ontvangen alle inwoners van Gouda deze week een speciale kaart van burgemeester Pieter Verhoeve en de voorzitter van Gouda bij Kaarslicht, Piet Zuijdwijk. In de kaart staat een oproep deze op 11 december tussen 19.00 en 20.00 uur, het tijdstip van Gouda bij Kaarslicht, in de vensterbank te zetten met een (elektrisch) kaarsje. Om zo toch samen het feest van het licht te vieren.

De kaart, met daarop de afbeelding van het Stadhuis op de Markt in Gouda, is zo gemaakt dat de ramen van het stadhuis opengevouwen kunnen worden, waardoor het licht van het daarachter geplaatste kaarsje erdoor naar buiten schijnt. Burgemeester Pieter Verhoeve: “Ik ben trots op de flexibiliteit en creativiteit van de vrijwilligers van Gouda bij Kaarslicht. Al in het voorjaar besloten zij om zich door corona niet uit het veld te laten slaan en te denken in kansen. Hierdoor vieren wij de 65ste editie van Gouda bij Kaarslicht dit jaar op eigentijdse wijze met een film, expositie en YouTube-kanaal. Ik zie ernaar uit om samen met alle inwoners van Gouda de kaart met kaarsje voor mijn raam te zetten en zo het licht met elkaar te delen.”

Film in plaats van evenement
De echte Goudse feelgood-film 'Wij dragen het licht' wordt op vrijdag 11 december van 19.00 tot 20.00 uur uitgezonden op TV-West en Gouwestad. In de film zitten, naast de traditionele onderdelen als het ontsteken van de lichtjes in de boom en kerstzang, ook verrassende beelden van Gouda. Uiteraard ontbreken ook de Goudse burgemeester, de kinderburgemeester en diverse (bekende) Goudse inwoners niet. De artiesten die normaliter tijdens Gouda bij Kaarslicht live te bewonderen waren, zijn al te vinden op het speciale YouTube-kanaal: Gouda bij Kaarslicht 2020. De expositie in de binnenstad van Gouda is vanaf 12 december te zien. 


Persbericht gemeente Gouda

Veiligheidsprioriteiten in Gouda voor 2021 ongewijzigd

De veiligheidsprioriteiten en -acties voor 2021 zijn in het IVB actieplan 2021 vastgelegd. Ten opzichte van vorig jaar zijn er geen wijzigingen in de prioriteiten aangebracht. De focus ligt o.a. nog steeds op het terugdringen van de jeugdcriminaliteit en daarmee het terugdringen van het aantal woninginbraken. Ook de aanpak van drugscriminaliteit is een thema dat hoog op de agenda staat. Als nieuw onderwerp is Cybercrime toegevoegd aan het actieplan. Zoals ieder jaar wordt aan het begin van het jaar het IVB Actieplan besproken met de gemeenteraad.


Burgemeester Pieter Verhoeve: “Er is met de Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid 2019-2022 een stevige veiligheidsaanpak neergezet. De ingezette koers zetten we in 2021 door. Met deze veiligheidsaanpak investeren we in een aantrekkelijke en leefbare stad. En dat is ook wat er in het coalitieakkoord ‘Nieuwe Energie’ is afgesproken.”

Prioriteiten
Ten opzichte van vorig jaar zijn er geen wijzigingen in de prioriteiten aangebracht. Nog steeds zijn dit:

  • Door de aanpak van jeugdcriminaliteit de woninginbraken verder omlaag brengen, de aanpak van jeugdcriminaliteit bestaat ook uit de aanpak van drugsproblemen en radicalisering 
  • De stad en haar bestuur weerbaarder maken tegen ondermijning 
  • De woonoverlast en overlast door personen met verward gedrag aanpakken 

Thema overstijgend staat nog steeds de integrale aanpak op jeugd centraal, zowel vanuit zorg als vanuit veiligheid.

Tegengaan van woninginbraken
Gemeente en politie werken als vanouds nauw samen en volgen de woninginbraakcijfers nauwlettend. Waar nodig wordt direct en gericht actie ondernomen. Dat zal ook in 2021 het geval zijn, het tegengaan van woninginbraken blijft een prioriteit. Door de coronamaatregelen is er een afwijkend beeld ontstaan in de inbraakcijfers over 2020. In periodes waarin veel mensen thuis werkten, is een sterke afname van de inbraakcijfers te zien. Periodes waarin meer mocht en mensen minder aan huis gekluisterd waren, laten juist meer inbraken zien. Komend jaar wordt wederom ingezet op een afname van tien procent.

APV 2020
De Algemene Plaatselijke Verordening is een belangrijk instrument voor gemeenten om de taken op het gebied van veiligheid en leefbaarheid uit te kunnen voeren. Met de recente wijziging van de Goudse APV, zijn de mogelijkheden om bestuurlijk op te treden verder uitgebreid. Dit geldt voor verschillende beleidsvelden, zo is met de opname van het artikel Woonoverlast het handelingsperspectief bij extreme woonoverlastsituaties toegenomen. Tevens is er een verbod op lachgas opgenomen.

Ondermijningsaanpak
De ondermijningsaanpak wordt verder geprofessionaliseerd en er wordt geïnvesteerd in bewustwording. Daarnaast is er voortdurend aandacht voor privacy. Er is meer aandacht voor het veilig kunnen werken van medewerkers. Voor de ondermijningsaanpak zijn er verschillende wijzigingen in de APV gedaan. Het is nu bijvoorbeeld voor afhaal- en bezorgzaken ook verplicht om een vergunning aan te vragen.

Cybercrime
Wel is als nieuw onderwerp ‘Cybercrime’ toegevoegd aan het IVB Actieplan 2021. De Haagse Hogeschool heeft in samenwerking met de gemeente Gouda in het derde en vierde kwartaal van 2020 een onderzoek uitgevoerd naar de stand van zaken van de bewustwording van de Goudse inwoners op het gebied van cybercrime. Dit is een nieuw beleidsterrein en de aanpak zal komende jaren worden ontwikkeld.

Naast de genoemde prioriteiten en onderwerpen is er sprake van een basisaanpak op de andere veiligheidsvelden. Ook deze doorlopende inzet wordt benoemd in dit Actieplan, evenals de inzet van de gebiedsregisseurs. Met de in het IVB Actieplan 2021 opgenomen inzet werkt de gemeente samen met haar zorg- en veiligheidspartners dagelijks aan een veilige stad.


Persbericht gemeente Gouda