maandag 21 december 2020

Gemeente Gouda publiceert digitale kaart ‘Zon in Gouda’

Van alle daken in Gouda is 65 procent geschikt voor het opwekken van zonne-energie. Ook veel daken van monumenten en van panden in de binnenstad zijn geschikt voor zonnepanelen.  Wat allemaal mogelijk is op de daken heeft de gemeente nu in kaart gebracht en is te zien op de de website gis.gouda.nl

Gouda heeft een rijk verleden waarvan nog veel te herkennen is in de huidige stad. Dankzij de eigenaren van monumenten en van panden binnen het beschermde stadsgezicht, blijft dit erfgoed in stand en goed onderhouden. Verduurzamen en behoud van erfgoed kunnen goed samengaan.

Bij monumenten en in de binnenstad wordt niet alleen gekeken naar het aantal zonuren en de grootte van het dak, maar ook naar hoe zichtbaar de zonnepanelen zijn. Op daken die te zien zijn vanaf de openbare ruimte mogen geen zonnepanelen geplaatst worden.

Wethouder Thierry van Vugt (cultuur, erfgoed en monumenten): “Gouda is een historische stad en het is belangrijk om de sterke punten verder te versterken. Daarom kijken we met behoud van ons historisch erfgoed naar de mogelijkheden om de panden te verduurzamen. Met de inspiratiekaart laten we zien wat er bij monumenten en in de binnenstad mogelijk is. Dat is verrassend veel. Wel vijftig procent van die daken is geschikt. Samen met onze nieuwe Regeling Erfgoed en Duurzaamheid 2020 die de mogelijkheden verruimt, is dit een belangrijke stap in het verduurzamen van de stad.”

De digitale kaart sluit aan bij de afspraken uit het coalitieakkoord “Nieuwe Energie”: Gouda moet toekomstbestendig worden: in 2040 moet onze stad CO2-neutraal en aardgasloos zijn. Samen met inwoners en ondernemers zet de gemeente nu stappen voor later, door fossiele brandstoffen te verminderen. Van gas naar wind, zon en andere duurzame energiebronnen.

Op de kaart is ook te zien waar in Gouda al zonnepanelen liggen. Deze daken hebben een gele stip gekregen op de kaart. Wethouder Hilde Niezen (duurzaamheid en energie): “Het is een prachtige “sterrenhemel” geworden van honderden stippen op de kaart. Toch is er ook nog veel groen: daar kunnen panelen geplaatst worden, maar liggen ze nog niet. Met deze kaart willen we eigenaren inspireren om zonnepanelen te gaan leggen. Van mij mogen alle geschikte daken een gele stip krijgen.”

De kaart is te vinden op de website gis.gouda.nl, in de rubriek Bouwen (adressen en gebouwen/potentie zonne-energie):  https://gis.gouda.nl/viewer/app/internet_zonnepanelenvrijdag 11 december 2020

Volwassenenfonds Sport maakt sporten mogelijk voor Gouwenaars met een minimum inkomen

“Sportverenigingen, sportmakelaars, sociaal makelaars en zorgverleners in Gouda zien al langere tijd dat een gebrek aan geld een drempel is voor mensen met een minimum inkomen om te sporten”, aldus wethouder Sport Michiel Bunnik. “We weten allemaal hoe belangrijk sport en bewegen is, zeker in deze tijd. Er zijn Gouwenaars die daar geen geld voor hebben, daarom ben ik blij dat we deze groep vanaf begin volgend jaar kunnen ondersteunen. Het stond al een tijd op mijn verlanglijstje, maar dankzij ons sportakkoord, is de regeling nu een feit.”

Volwassenenfonds
De gemeente sluit aan bij het landelijke Volwassenenfonds Sport & Cultuur, dat begin dit jaar werd opgericht. Stefan Hagebeek, coördinator in Zuid-Holland van het Volwassenenfonds kijkt uit naar de samenwerking: “Sporten draagt bij aan een gezond en gelukkig leven. We willen dit voor iedereen mogelijk maken, ook als er thuis minder geld is. Dankzij de samenwerking met de gemeente kunnen we nu ook van start in Gouda. Fantastisch!”

Steun uit de stad
Het initiatief is al een tijd een grote wens van het Goudse Kennisnetwerk Sport en Sociaal Domein. Meer dan twintig organisaties spraken hun steun uit voor de regeling. Wilma Neefjes van het netwerk: “Heel erg mooi dat de gemeente met een eenvoudige regeling komt om de kosten voor sportdeelname te verlagen voor volwassenen met een minimum inkomen. Ik ben er trots op dat we vanuit het kennisnetwerk deze regeling konden aanjagen. Natuurlijk blijven we actief betrokken bij de uitvoering, met als doel om zoveel mogelijk mensen mee te laten doen!”

Een stad waarin iedereen kan meedoen
In Gouda leven zo’n 7.350 mensen van een minimuminkomen, bijna 5.800 daarvan zijn 18 jaar of ouder. Wethouder Bunnik: “Het gaat dus om een aanzienlijke groep Gouwenaars. De regeling draagt bij aan een aantrekkelijke en leefbare stad waarin iedereen kan meedoen. En dat is ook wat we in ons coalitieakkoord ‘Nieuwe Energie’ hebben afgesproken.” De wethouder ziet het initiatief bovendien als een mooi voorbeeld van een samenwerking tussen het domein sport en het domein gezondheid van zijn collega wethouder Corine Dijkstra. De komende maanden worden de regeling en de voorwaarden verder uitgewerkt. De gemeente verwacht dat in het eerste kwartaal van 2021 de eerste aanvragen gedaan kunnen worden. In eerste instantie loopt de regeling tot de zomer van 2022, waarna er een evaluatie plaatsvindt.


Persbericht gemeente Gouda

donderdag 10 december 2020

Goudse gemeenteraad stemt in met tijdelijke steunregeling culturele sector

De gemeenteraad heeft op 9 december ingestemd met het beschikbaar stellen van het benodigde budget voor de tijdelijke subsidieregeling voor de culturele sector in Gouda. De cultuur sector is hard geraakt door de coronacrisis. Met deze tijdelijke subsidieregeling wil Gouda de culturele sector ondersteunen.

Wethouder Thierry van Vugt (Cultuur): “Het coronavirus slaat hard toe in Gouda, zeker ook in de culturele sector die te maken heeft met stevige inperkende maatregelen. Met het instellen van deze steunregeling willen we het culturele vermogen van Gouda zoveel als mogelijk behouden voor de stad. Ik roep cultuurorganisaties, groot en klein, op om gebruik te maken van deze regeling. Vanaf 14 december kunnen aanvragen voor het compenseren van coronaschade worden ingediend via de website van de gemeente Gouda. Aanvragen kan tot 7 januari zullen zo snel mogelijk worden behandeld. Ik reken op veel aanvragen.”

Aanvraag start 14 december
De gemeente wil culturele organisaties en verenigingen die bijdragen aan het cultureel vermogen van Gouda ondersteunen die de ontstane tekorten of extra kosten niet (volledig) kunnen opvangen, nadat zij, waar mogelijk, aanspraak hebben gemaakt op landelijke regelingen. Voor deze regeling ontvangt de gemeente middelen van het Rijk, die door de gemeenteraad beschikbaar zijn gesteld. Het subsidieplafond is vastgesteld op € 635.000.

Indien blijkt dat na de beoordelingen van alle aanvragen, het subsidieplafond wordt overschreden, zal het totaal beschikbare budget naar rato verdeeld worden. Om te voorkomen dat het subsidieplafond snel bereikt wordt, kan maximaal 50% van de opbrengsten in 2019 worden aangevraagd. Vanaf 14 december kunnen Goudse culturele verenigingen en organisaties via website gouda.nl een aanvraag indienen, mits zij voldoen aan de voorwaarden.

De regeling is nadrukkelijk van tijdelijke aard, specifiek voor de gevolgen die culturele organisaties en verenigingen in Gouda ondervinden door de maatregelen ten behoeve van de bestrijding van Covid-19.De regeling is toegankelijk voor Goudse culturele organisaties en verenigingen die kunnen aantonen dat;

 • Zij financiële schade ondervinden als gevolg van Covid-19, 
 • Zij gebruik hebben gemaakt van landelijke vangnetregelingen zoals TOGS, TOZO, NOW en/of TVL.  
 • Of dat zij buiten de kaders van de vangnetregelingen vallen. 
 • Zij activiteiten bieden die bijdragen aan de doelstelling uit de nota “het cultureel vermogen van Gouda 2018-2022” 

Een aanvraag indienen kan tot 7 januari.


Persbericht gemeente Gouda

woensdag 9 december 2020

Gemeente Gouda lanceert nieuwe website

Gemeente Gouda heeft haar website www.gouda.nl vernieuwd. Naast een nieuw jasje, kunnen inwoners nu nog eenvoudiger hun online zaken regelen, zoals een verhuizing doorgeven, subsidie aanvragen of een uittreksel regelen. De website is ook aangepast aan tablet of smartphone gebruikers. 

Burgemeester Verhoeve is trots op de nieuwe website: “De site ziet er niet alleen prachtig uit, maar is ook helemaal ingericht op datgene wat de gebruikers zoeken. Het is belangrijk dat onze inwoners en ondernemers op een snelle en efficiënte manier hun zaken kunnen regelen. Gewoon thuis, achter de computer in contact met de gemeente Gouda. Een mooie stap in onze digitale dienstverlening!”

Toegankelijkheid
Bij de inrichting is er veel aandacht besteed aan de toegankelijkheid van de website. Digitale toegankelijkheid voor iedereen is niet alleen belangrijk, het is ook wettelijk verplicht. Dit betekent dat alle teksten, afbeeldingen en kaarten ook toegankelijk moeten zijn voor bijvoorbeeld doven en slechtzienden. De teksten worden zoveel mogelijk op taalniveau B1 aangeboden. Dit taalniveau is voor het grootste deel van de bevolking begrijpelijk.

Indeling van de website
Op de nieuwe website is onder andere informatie te vinden over de gemeentelijke producten en diensten, het college en de raad. Op productpagina´s is de informatie zoveel mogelijk verwerkt in vragen en antwoorden. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een uitklapmenu. Uit onderzoek is gebleken dat mensen graag op deze manier informatie tot zich nemen. Ook de zoekfunctionaliteit op de website zelf is verbeterd. Mensen zoeken steeds meer op door vragen te stellen. Daarom zorgt deze manier van schrijven ook voor een betere vindbaarheid binnen zoekmachines zoals Google.

Doorontwikkeling
De komende tijd wordt de website verder doorontwikkeld. Zo heeft de gemeente de wens om de website op korte termijn in te zetten voor burgerparticipatie bij projecten in de stad. Ook blijft de gemeente het gebruik van de website onderzoeken, zodat deze eenvoudig kan worden aangepast naar de behoeften van de gebruikers.Persbericht gemeente Gouda


maandag 7 december 2020

Subsidie verkeersveiligheid toegekend aan Gouda

Ophoging Wilhelmina van Pruisenlaan en Binnenpolderweg - gemeente Gouda


Gouda heeft met succes een beroep gedaan op middelen vanuit de investeringsimpuls verkeersveiligheid. Voor het jaar 2021 stelt het Rijk 0,6 miljoen euro aan de gemeente beschikbaar voor de realisatie van schoolzones (o.a. Plaswijckweg / Ridder van Catsweg) en de herinrichting W. van Pruisenlaan/Binnenpolderweg.

Van 1 juli tot en met 1 september konden gemeenten, provincies, vervoerregio’s en waterschappen een aanvraag indienen om de verkeersveiligheid te verbeteren. Bijvoorbeeld het aanleggen of veilig inrichten van een voetgangersoversteekplaats, het aanleggen van een vrijliggend fietspad of een rotonde.

De regeling is zeer succesvol. Er zijn aanzienlijk meer plannen ingediend dan verwacht. Alleen uitgewerkte plannen kwamen voor subsidie in aanmerking. Het kabinet heeft voor de komende tien jaar een half miljard euro beschikbaar gesteld aan medeoverheden voor het aanpakken van gevaarlijke verkeerssituaties.

Hilde Niezen, wethouder mobiliteit; “ Ik ben blij dat onze aanvraag is goedgekeurd, ondanks de concurrentie van andere wegbeheerders. Hiermee kunnen we de verkeersveiligheid in onze gemeente – een belangrijk speerpunt van ons college en de gemeenteraad – verder verbeteren”.

Komend jaar zal de gemeente de basisscholen benaderen en starten met de uitvoering van de verschillende schoolzones. De werkzaamheden aan de W. van Pruisenlaan/Binnenpolderweg zijn gepland in het 3e kwartaal van 2021.


Persbericht gemeente Gouda

donderdag 3 december 2020

Gouda bij Kaarslicht 2020: zet een kaart voor je raam

Dit jaar vieren we Gouda bij Kaarslicht op een andere manier. Met een bijzondere Goudse film, een mooie expositie en een YouTubekanaal voor de artiesten. Om dit te onderstrepen ontvangen alle inwoners van Gouda deze week een speciale kaart van burgemeester Pieter Verhoeve en de voorzitter van Gouda bij Kaarslicht, Piet Zuijdwijk. In de kaart staat een oproep deze op 11 december tussen 19.00 en 20.00 uur, het tijdstip van Gouda bij Kaarslicht, in de vensterbank te zetten met een (elektrisch) kaarsje. Om zo toch samen het feest van het licht te vieren.

De kaart, met daarop de afbeelding van het Stadhuis op de Markt in Gouda, is zo gemaakt dat de ramen van het stadhuis opengevouwen kunnen worden, waardoor het licht van het daarachter geplaatste kaarsje erdoor naar buiten schijnt. Burgemeester Pieter Verhoeve: “Ik ben trots op de flexibiliteit en creativiteit van de vrijwilligers van Gouda bij Kaarslicht. Al in het voorjaar besloten zij om zich door corona niet uit het veld te laten slaan en te denken in kansen. Hierdoor vieren wij de 65ste editie van Gouda bij Kaarslicht dit jaar op eigentijdse wijze met een film, expositie en YouTube-kanaal. Ik zie ernaar uit om samen met alle inwoners van Gouda de kaart met kaarsje voor mijn raam te zetten en zo het licht met elkaar te delen.”

Film in plaats van evenement
De echte Goudse feelgood-film 'Wij dragen het licht' wordt op vrijdag 11 december van 19.00 tot 20.00 uur uitgezonden op TV-West en Gouwestad. In de film zitten, naast de traditionele onderdelen als het ontsteken van de lichtjes in de boom en kerstzang, ook verrassende beelden van Gouda. Uiteraard ontbreken ook de Goudse burgemeester, de kinderburgemeester en diverse (bekende) Goudse inwoners niet. De artiesten die normaliter tijdens Gouda bij Kaarslicht live te bewonderen waren, zijn al te vinden op het speciale YouTube-kanaal: Gouda bij Kaarslicht 2020. De expositie in de binnenstad van Gouda is vanaf 12 december te zien. 


Persbericht gemeente Gouda

Veiligheidsprioriteiten in Gouda voor 2021 ongewijzigd

De veiligheidsprioriteiten en -acties voor 2021 zijn in het IVB actieplan 2021 vastgelegd. Ten opzichte van vorig jaar zijn er geen wijzigingen in de prioriteiten aangebracht. De focus ligt o.a. nog steeds op het terugdringen van de jeugdcriminaliteit en daarmee het terugdringen van het aantal woninginbraken. Ook de aanpak van drugscriminaliteit is een thema dat hoog op de agenda staat. Als nieuw onderwerp is Cybercrime toegevoegd aan het actieplan. Zoals ieder jaar wordt aan het begin van het jaar het IVB Actieplan besproken met de gemeenteraad.


Burgemeester Pieter Verhoeve: “Er is met de Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid 2019-2022 een stevige veiligheidsaanpak neergezet. De ingezette koers zetten we in 2021 door. Met deze veiligheidsaanpak investeren we in een aantrekkelijke en leefbare stad. En dat is ook wat er in het coalitieakkoord ‘Nieuwe Energie’ is afgesproken.”

Prioriteiten
Ten opzichte van vorig jaar zijn er geen wijzigingen in de prioriteiten aangebracht. Nog steeds zijn dit:

 • Door de aanpak van jeugdcriminaliteit de woninginbraken verder omlaag brengen, de aanpak van jeugdcriminaliteit bestaat ook uit de aanpak van drugsproblemen en radicalisering 
 • De stad en haar bestuur weerbaarder maken tegen ondermijning 
 • De woonoverlast en overlast door personen met verward gedrag aanpakken 

Thema overstijgend staat nog steeds de integrale aanpak op jeugd centraal, zowel vanuit zorg als vanuit veiligheid.

Tegengaan van woninginbraken
Gemeente en politie werken als vanouds nauw samen en volgen de woninginbraakcijfers nauwlettend. Waar nodig wordt direct en gericht actie ondernomen. Dat zal ook in 2021 het geval zijn, het tegengaan van woninginbraken blijft een prioriteit. Door de coronamaatregelen is er een afwijkend beeld ontstaan in de inbraakcijfers over 2020. In periodes waarin veel mensen thuis werkten, is een sterke afname van de inbraakcijfers te zien. Periodes waarin meer mocht en mensen minder aan huis gekluisterd waren, laten juist meer inbraken zien. Komend jaar wordt wederom ingezet op een afname van tien procent.

APV 2020
De Algemene Plaatselijke Verordening is een belangrijk instrument voor gemeenten om de taken op het gebied van veiligheid en leefbaarheid uit te kunnen voeren. Met de recente wijziging van de Goudse APV, zijn de mogelijkheden om bestuurlijk op te treden verder uitgebreid. Dit geldt voor verschillende beleidsvelden, zo is met de opname van het artikel Woonoverlast het handelingsperspectief bij extreme woonoverlastsituaties toegenomen. Tevens is er een verbod op lachgas opgenomen.

Ondermijningsaanpak
De ondermijningsaanpak wordt verder geprofessionaliseerd en er wordt geïnvesteerd in bewustwording. Daarnaast is er voortdurend aandacht voor privacy. Er is meer aandacht voor het veilig kunnen werken van medewerkers. Voor de ondermijningsaanpak zijn er verschillende wijzigingen in de APV gedaan. Het is nu bijvoorbeeld voor afhaal- en bezorgzaken ook verplicht om een vergunning aan te vragen.

Cybercrime
Wel is als nieuw onderwerp ‘Cybercrime’ toegevoegd aan het IVB Actieplan 2021. De Haagse Hogeschool heeft in samenwerking met de gemeente Gouda in het derde en vierde kwartaal van 2020 een onderzoek uitgevoerd naar de stand van zaken van de bewustwording van de Goudse inwoners op het gebied van cybercrime. Dit is een nieuw beleidsterrein en de aanpak zal komende jaren worden ontwikkeld.

Naast de genoemde prioriteiten en onderwerpen is er sprake van een basisaanpak op de andere veiligheidsvelden. Ook deze doorlopende inzet wordt benoemd in dit Actieplan, evenals de inzet van de gebiedsregisseurs. Met de in het IVB Actieplan 2021 opgenomen inzet werkt de gemeente samen met haar zorg- en veiligheidspartners dagelijks aan een veilige stad.


Persbericht gemeente Goudamaandag 9 november 2020

Gouda zet begrip voor elkaar centraal in lokale coronacampagne

‘Gouda, geef elkaar de ruimte.’ Onder dat motto gaat de gemeente Gouda met een campagne inwoners sterker betrekken bij de coronaregels en bij de gevolgen van de maatregelen voor stadgenoten. Gouwenaars vertellen hun persoonlijke verhalen, waarmee ze laten zien wat er leeft en speelt in de stad. Ze delen hun zorgen én hun hoopvolle lichtpuntjes. De verhalen worden gedeeld via bijvoorbeeld abri’s, lokale media en social media. Met de campagne biedt de gemeente Gouwenaars een platform om elkaar ruimte én aandacht te geven. Ook kunnen bijvoorbeeld ondernemers en sociale en culturele instellingen zelf aanhaken met eigen initiatieven.


Burgemeester Pieter Verhoeve: “Corona houdt ons al maanden bezig. Het heeft ons leven volledig op de kop gezet. Ik ben geraakt door de persoonlijke verhalen en de verschillende initiatieven die er in Gouda zijn opgestart. Want dat is ook Gouda; een stad met veerkracht. Ik ben daar trots op. Met onze lokale campagne geven we corona in Gouda nog meer een gezicht. Hoe lastig deze tijd ook is, zeker met de feestdagen die in aantocht zijn, laten we ook de lichtpuntjes met elkaar delen”.

Gouda, geef elkaar de ruimte
Anderhalve meter afstand houden is de belangrijkste coronaregel. Maar misschien nog wel belangrijker is dat we elkaar ook op andere manieren de ruimte geven. Dat we begrip voor elkaar blijven opbrengen en de ruimte geven aan verdriet, aan frustratie en aan onzekerheid. En dat we blijven openstaan voor lichtpuntjes, voor hoop en voor verlangens. Uiteindelijk hebben wij Gouwenaars veel meer overeenkomsten dan verschillen en willen we allemaal hetzelfde: een ondernemende, tolerante en gezonde stad.

Lees de verhalen
Dushi en Cor koken in de Walvis afhaalmaaltijden voor de buurt, Gerben Roskam van Mass Events blijft positief en zoekt toekomstperspectief, studente Rianne van den Broek zit al zeven maanden op haar Goudse studentenkamer en helpt mee aan de actie ‘Red de kerst’. Lees  deze en andere persoonlijke verhalen op gouda.nl/corona. Iedere week komen hier meer verhalen van Gouwenaars bij.

In gesprek
In het kader van de campagne zullen burgemeester en wethouders de komende tijd (virtuele) bezoeken brengen aan diverse (groepen) Gouwenaars, die allemaal op hun eigen manier geraakt worden door corona. Denk daarbij aan bijvoorbeeld ondernemers, jongeren, ouderen, scholen, sportclubs en zorgmedewerkers. Doel van de bezoeken is om met elkaar in gesprek te gaan, met ruimte voor alle gevoelens die er leven en om samen te kijken naar mogelijke oplossingen bij knelpunten.

Informatie campagne
Meer informatie over de campagne is te vinden op www.gouda.nl/corona. Hier kan ook het campagnemateriaal worden gedownload. Inwoners en ondernemers worden opgeroepen hun eigen persoonlijke verhaal of initiatief te delen.


Persbericht gemeente Gouda

dinsdag 3 november 2020

Tijdelijke steunregeling in Gouda voor de culturele sector

Het college heeft een tijdelijke subsidieregeling covid-19 schade culturele sector vastgesteld. Deze subsidieregeling wordt gevoed uit extra geld dat het Rijk aan de gemeente verstrekt om de cultuursector te ondersteunen, evenals uit een subsidie van de provincie Zuid-Holland. De gemeenteraad wordt binnenkort geconsulteerd over de subsidieregeling, en moet nog een besluit nemen over het beschikbaar stellen van de betreffende middelen.

De culturele sector is buitengewoon hard getroffen door de coronacrisis. De mate waarin organisaties nadeel ondervinden van de crisis is zeer verschillend en afhankelijk van de aard van de activiteiten. Naast de generieke ondersteuning die de gemeente biedt, zoals huurkorting voor huurders, wil het college de Goudse de cultuursector ondersteunen met een tijdelijke subsidieregeling en daarvoor de middelen die het Rijk aan de gemeente verstrekt met dit doel (naar verwachting € 561.158,-), beschikbaar stellen. Ook de subsidie vanuit de provincie Zuid-Holland voor schade in de culturele sector wordt hierin gestopt (€75.000,-).

Wethouder Thierry van Vugt (Cultuur): “Het coronavirus slaat hard toe in Gouda, zeker ook in de culturele sector die te maken heeft met stevige inperkende maatregelen. Kunst en cultuur zijn essentieel voor onze stad en inwoners. Met het instellen van deze steunregeling willen we het culturele vermogen van Gouda zoveel als mogelijk behouden voor de stad. Het is een open regeling, die voor het brede kunst- en cultuurdomein toegankelijk is. Voor grotere en kleinere organisaties dus, mits er aantoonbaar omzetverlies is geleden.”

Het college heeft eerder de wens uitgesproken culturele organisaties en verenigingen, groot en klein, op adequate wijze te willen ondersteunen, gezien het belang van hen voor Gouda. De afgelopen periode heeft cultureel Gouda zich zeer wendbaar getoond. Duidelijk is dat de huidige verdiencapaciteit niet toereikend is voor de kosten die zij maken voor vaste lasten of de benodigde aanpassingen. De regeling biedt hier steun in en komt in aanvulling op eerdere maatregelen die zich o.a. richtten op huurkortingen voor huurders van gemeentelijk vastgoed (waaronder culturele organisaties) en steun aan de Goudse Schouwburg.

Tijdelijke subsidieregeling
De regeling is nadrukkelijk van tijdelijke aard, specifiek voor de gevolgen die culturele organisaties en verenigingen in Gouda ondervinden door de maatregelen ten behoeve van de bestrijding van Covid-19. De regeling is toegankelijk voor Goudse culturele organisaties en verenigingen die kunnen aantonen dat;

 • Zij financiële schade ondervinden als gevolg van Covid-19, 
 • Zij gebruik hebben gemaakt van landelijke vangnetregelingen zoals TOGS, TOZO, NOW en/of TVL. 
 • Of dat zij buiten de kaders van de vangnetregelingen vallen. 
 • Zij activiteiten bieden die bijdragen aan de doelstelling uit de nota “het cultureel vermogen van Gouda 2018-2022”. 

Vervolg
De raad wordt medio november geconsulteerd over de beoogde regeling. Tevens zal de raad nog een budgetbesluit moeten nemen om de middelen die door het Rijk en de provincie aan de gemeente beschikbaar zijn gesteld ook daadwerkelijk beschikbaar te stellen voor de subsidieregeling. 

De eerste aanvraagronde waarin organisaties een subsidie kunnen aanvragen, start op maandag 14 december, onder voorbehoud van het beschikbaar stellen van budget door de gemeenteraad. Sluitingsdatum is op 7 januari 2021. De beoordeling en toekenning verloopt conform de Algemene Subsidieverordening  Gouda 2003 (ASV). Er wordt gepoogd deze processen binnen 4 weken af te ronden, in plaats van de 6 weken die ervoor staan (conform de Algemene wet bestuursrecht). Zo krijgen organisaties zo snel mogelijk uitsluitsel.


Persbericht gemeente Gouda

donderdag 29 oktober 2020

Goudse sociale coöperatie 'Een Nieuwe Kans' opgericht

Goudse sociale coöperatie "Een Nieuwe Kans" opgericht  

Deze week is in Gouda de sociale coöperatie "Een Nieuwe Kans" opgericht. Het doel van de sociale coöperatie is om Gouwenaars met een lange afstand tot de arbeidsmarkt op een geheel nieuwe wijze te motiveren, een zinvolle ontplooiingskans te bieden en te activeren naar de arbeidsmarkt.

De coöperatie staat ook open voor Gouwenaars die niet afhankelijk zijn van een uitkering en die ook wat hulp en begeleiding kunnen gebruiken bij het opzetten van hun (sociale) onderneming. Deze initiatieven bevorderen het doel van de coöperatie. 

Met de sociale coöperatie wordt uitwerking gegeven aan de doelstelling van het coalitieakkoord “Nieuwe Energie 2018-2022" om ruimte te bieden aan inwoners in de bijstand om op vernieuwende en experimentele wijze in zichzelf te investeren en zodoende te werken aan hun toekomst.

De nadruk bij deze coöperatie ligt op het stimuleren van participatie van de leden van de coöperatie. Zo kunnen zij hun netwerk opbouwen, hun (ondernemers)vaardigheden verder ontwikkelen en bovendien een deel van hun inkomen zelf verdienen. Het is mooi als zij daardoor de bijstand kunnen verlaten maar dat is geen doel op zich. 
Belangrijker is dat de leden als sociaal ondernemers betekenisvol bezig zijn, werken aan doelen met maatschappelijke impact en bovenal dat hun kwaliteiten volledig worden benut, zij zelfvertrouwen opdoen en een gevoel van eigenwaarde creëren.

Begin 2021 wordt de coöperatie gehuisvest in het pand van de stichting The Melting Shop, die ook zorgt voor de begeleiding van de leden. De deelnemers van The Melting Shop hebben ervaring met het begeleiden van mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Met de ondersteuning die de gemeente biedt (in de vorm van lessen ondernemersvaardigheden) en met de ondersteuning vanuit The Melting Shop moeten de leden van de sociale coöperatie groeien in zelfstandigheid en zelfredzaamheid. 
De coöperatie wordt in eerste instantie opgezet voor de duur van drie jaar. Na één en na twee jaar volgt een evaluatie. Besluitvorming over doorgaan van de coöperatie vindt daarna plaats. 

De coöperatie is tijdens een online bijeenkomst officieel opgericht in aanwezigheid van onder andere wethouder Rogier Tetteroo van Werk en Inkomen. Tetteroo: “De sociale coöperatie kan een aantrekkelijk aanbod zijn voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. De ervaringen van andere coöperaties in het land hebben we meegenomen in onze opzet, hiermee wordt de Goudse aanpak versterkt. We gaan eerst kijken welke mensen met een uitkering lid willen en kunnen worden van de sociale coöperatie. We willen leden regie geven over de wijze waarop ze met hun idee, kennis en ervaring aan de slag kunnen gaan. 

Gouda heeft veel betrokken ondernemers die mede Gouwenaars met raad en daad terzijde willen staan en dat weerspiegelt zich ook in het bestuur. Ik ben er trots op om te zien dat de samenwerking met hen leidt tot dit mooie concrete resultaat met bovendien straks de opening van de fysieke locatie bij The Melting Shop." 

Het bestuur bestaat uit twee leden die het ondernemersvak van haver tot gort kennen: Maarten van Grieken en Frank Gijzen. Martin Kramer is bestuurslid namens de gemeente. De ondersteuning tijdens het oprichtingsproces was in handen van Guus Koster (De Coöperatieexpert) en Mieke van Tilburg (Mieke van Tilburg projectmanagement). De begeleiding aan cliënten is in handen van Debora Boadu en Petra den Uijl, namens The Melting Shop. 


Persbericht gemeente Gouda

maandag 19 oktober 2020

Marianka Peters ereburger van Gouda

Logo

 

Eindredacteur Goudse Post ereburger van Gouda

Op donderdag 15 oktober is mevrouw N.M.A. (Marianka) Peters benoemd tot ereburger van de stad Gouda. Burgemeester Pieter Verhoeve reikte haar de zilveren erepenning van de stad Gouda uit tijdens een kleine bijeenkomst naar aanleiding van het 70-jarig jubileum van de Goudse Post in de Theaterbakkerheij.

Mevrouw Peters staat bekend als een zeer actieve en betrokken Goudse verslaggever. Zij is sinds 1992 in Gouda actief als verslaggever / fotograaf om bewoners te voorzien van het Goudse nieuws. De eerste jaren deed zij dat via het Gouds Nieuwsblad die zij mede heeft opgezet en sinds 2010 doet zij dat via de Goudse Post waarvan zij eindredacteur is.

Bij ieder belangrijk evenement in Gouda is mevrouw Peters aanwezig voor een verhaal en een foto. Ook is zij wekelijks aanwezig bij gemeenteraadsvergaderingen om verslag te doen van hetgeen er besproken wordt. Als onafhankelijke informatiebron is zij belangrijk voor de Goudse samenleving. Iedereen die de Goudse Post leest kent mevrouw Peters van haar wekelijkse column waarin ze haar eigen mening geeft op een actueel onderwerp.

Naast haar werk voor de Goudse Post is zij op vrijwillige basis actief (geweest) voor veel Goudse organisaties en initiatieven waaronder RTV Gouwestad, SV Gouda, het Oranje Comité, de archeologische vereniging Golda, etc. Ook heeft zij op eigen initiatief activiteiten opgezet om geld in te zamelen voor projecten in Elmina in Ghana. In 2009 is mevrouw Peters voor haar bijzondere inzet voor de maatschappij benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

De zilveren erepenning van de stad Gouda
De zilveren erepenning van de gemeente Gouda is een hoge gemeentelijk onderscheiding. Zij wordt sinds 1939 in zeer bijzondere gevallen toegekend als blijk van grote waardering en erkentelijkheid aan hen die zich voor Gouda in hoge mate verdienstelijk hebben gemaakt of door hun grote en algemeen erkende verdiensten op enigerlei gebied zich die toekenning waardig hebben gemaakt. De ontvanger van de zilveren erepenning wordt ingeschreven in het register van ereburgers van de stad Gouda.

Gouda start met de Gouda Denkt Mee App

Logo

 

Wat vinden inwoners van hun leefomgeving of van de dienstverlening van de gemeente? Hoe zouden inwoners en gemeente moeten omgaan met digitale criminaliteit en wat vinden ze van vuurwerk rond de jaarwisseling? Dit en meer vragen kunnen inwoners vanaf vandaag beantwoorden in een speciaal daarvoor ontworpen app: Gouda Denkt Mee.

De app is een nieuwe manier van de gemeente om de mening van inwoners te peilen en sluit aan op de trend dat meer en meer mensen, ook ouderen veel online doen. Zoals onder andere online aankopen, informatie opzoeken en delen, en gebruik maken van social media. Inwoners kunnen via de app op een laagdrempelige manier meedoen aan onderzoeken en meedenken over plannen van de gemeente. Met deze aanvullende vorm van burgerparticipatie bereikt de gemeente meer inwoners dan bijvoorbeeld tijdens een inloopavond.

Een voordeel om dit vanuit één app toegankelijk te maken is dat de enquêtes overzichtelijk op een plek staan en dat op één plek alle resultaten van de enquêtes zijn terug te lezen.

Hilde Niezen is blij met de app als aanvulling “Gouda is een fantastische stad om in te wonen, werken en recreëren. Daar werken we met z’n allen ook hard aan. Met deze app verwachten we een brede groep inwoners, van jong tot oud die op een laagdrempelige manier hun mening kunnen geven. Dat helpt de gemeente bij het verbeteren van haar dienstverlening en het maken van plannen.”

De eerste thema’s zijn cybercrime, vuurwerk en de omgevingsvisie. De app Gouda Denkt Mee is te downloaden vanuit de Apple appstore en Google Playstore.

Inwoners kunnen gelijk al meedoen nadat ze de app gedownload hebben.

 ( QR-code naar de App Gouda Denkt Mee)dinsdag 6 oktober 2020

Gemeente Gouda lanceert schuldhulpcampagne

Op 6 oktober is de gemeente gestart met een communicatiecampagne voor de schuldhulpverlening. Met deze campagne wil de gemeente de route naar schuldhulpverlening bekender maken en ervoor zorgen dat mensen sneller om hulp vragen. De schuldhulpcampagne is samen bedacht en ontwikkeld met mensen die ervaring hebben met hulp bij schulden.

Uit gesprekken met ervaringsdeskundigen blijkt dat inwoners vaak niet weten dat je met je schulden bij de gemeente terecht kan en dat deze dienst gratis is. Inwoners met schulden blijken de route naar deze hulp niet te kunnen vinden of stuiten op commerciële schuldhulppartijen. Hier zien zij dat ze voor de hulp moeten betalen, wat ze niet kunnen, waardoor ze de vraag om hulp vervolgens uitstellen. De gemeente wil dit voorkomen door inwoners te stimuleren gauw daarbij te zijn.

De gemeente wil dat minder mensen met schulden rondlopen en dat mensen eerder om hulp vragen bij betalingsachterstanden en schulden.

De campagne sluit aan op de maatregelen die de gemeente treft in het kader van vroegsignalering van schulden en betalingsachterstanden. In bijeenkomsten met mensen die ervaring hebben met schulden is de gemeente geadviseerd over diverse verbeterpunten, waaronder de bredere bekendmaking van de gemeentelijke schuldhulpverlening. Dit heeft geresulteerd in de schuldhulpcampagne.

In de campagne zijn drie ambassadeurs te horen, maar niet te zien. De ambassadeurs zijn inwoners van Gouda die ervaring hebben met hulp bij schulden. Om hun privacy te borgen is met acteurs gewerkt. Maar de verhalen zijn waargebeurd en ingesproken door de ambassadeurs. Voor de campagne is de website www.gouda-geldpunt.nl ontwikkeld, video´s waarin de verhalen van de ambassadeurs zijn te horen en te zien, abri´s, flyers en nieuwe, begrijpelijke brieven.


Persbericht gemeente Gouda


donderdag 24 september 2020

Van Loonlocatie herontwikkeld naar woningbouw

Vastbouw Vastgoedontwikkeling BV is van plan de van Loonlocatie aan de Ridder van Catsweg te herontwikkelen. De nieuwbouw komt op de plek waar nu nog het oude garagepand, de showroom en het Shell-tankstation staan. Om dit mogelijk te maken ondertekenden de gemeente en Vastbouw hiervoor vandaag een anterieure overeenkomst. Daarin staan afspraken over de ontwikkeling.

Het plan van Vastbouw bestaat uit drie woongebouwen met in totaal 196 appartementen voor iedere portemonnee; sociale huurwoningen, middenhuurwoningen en koopwoningen. Daarnaast is er veel aandacht voor de veranderende wensen op het gebied van wonen en de directe leefomgeving zoals voor groen en duurzaamheid. De woningen worden gasloos uitgevoerd en de daken worden voorzien van zonnepanelen.  

Het omliggende terrein wordt ingericht met parkeervoorzieningen (waaronder een parkeerdek), groene tuin en voldoet aan minimaal 15% groen. De locatie wordt hierdoor groener en minder versteend. Dat is goed voor waterberging en werkt tegen hittestress.
De locatie is gelegen direct bij het winkelcentrum Bloemendaal, met de bushalte voor de deur en op korte afstand van het intercity station Gouda. Daardoor is de locatie goed voor alternatieve vormen van mobiliteit. Behalve elektrische deelauto’s gaat de ontwikkelaar op deze locatie ook kwalitatief goede fietsenstallingen en elektrische deelbakfietsen aanbieden.

Aanpak woningnood
Sinds 2018 wordt volle vaart gezet achter de versnelling van woningbouw in Gouda. Zwaartepunt ligt daarbij op meer sociale huur en middeldure huur. Er is sprake van een grote woningnood. Gouda heeft ervoor gekozen om van betaalbare woningbouw een speerpunt te maken om een bijdrage te leveren aan deze  –ook landelijk- gevoelde nood.

Wethouder Rogier Teteroo (Wonen) is blij met de plannen voor de nieuwbouw op deze locatie: “Om voldoende woningen te kunnen bouwen  zijn locaties nodig en is het soms nodig om in de hoogte te bouwen. Daarbij dienen we goed rekening te houden met de belangen van omwonenden en andere belangen als groen, verkeer en parkeren. 
Vanuit stedenbouw, groen, verkeer en parkeren is naar dit plan gekeken en we menen dat het plan zich tot de diverse belangen goed kan verhouden. Daarmee kunnen - en dat is het doel - bijna 200 woningen worden gerealiseerd. Woningen waar een enorme vraag naar zal bestaan. Niet alleen sociale en middeldure huurwoningen, ook koopwoningen. De nieuwbouw appartementen gaan bovendien bijdragen aan de verhuisbereidheid van huishoudens die wellicht inmiddels te groot wonen. Zodoende komen eengezinswoningen in de wijk beschikbaar voor jonge gezinnen”

Planning
Planning van de bouw is te starten direct na het onherroepelijk worden van het bestemmingsplan en afgifte van de bouwvergunning. De verwachting is mei 2021. De  koopwoningen worden verkocht via Boer Makelaardij uit Gouda en TW3 uit Rotterdam.

---

Persbericht gemeente Gouda


zaterdag 19 september 2020

Nieuwe concept APV Gouda: actueler, steviger en minder regels

Het college heeft het tekstvoorstel voor de nieuwe APV aangeboden aan de gemeenteraad ter besluitvorming. De Algemene Plaatselijke Verordening (APV) is de basis waarop de gemeente kan handhaven.

Burgemeester Pieter Verhoeve: “De Goudse APV dateert van 2009 met een laatste wijziging in 2017. De actualiteit vraagt om aanpassing van de regels waarop we als gemeente, in gevallen dat het nodig is, kunnen handhaven voor een veilige en leefbare omgeving. Zo zijn er in het voorstel voor de nieuwe APV o.a. regels opgenomen over het verbod op lachgas, tegengaan van woonoverlast, het voorkomen van misstanden in de prostitutie en vergunningplicht voor afhaal- en bezorgzaken ter voorkoming van criminele activiteiten. Daarnaast is de APV grondig doorgelopen en zijn diverse artikelen uit de APV gehaald. Dit omdat artikelen achterhaald zijn, of omdat we willen dereguleren, zoals bijvoorbeeld stoepkrijten. Ik zie uit naar een constructieve behandeling door de gemeenteraad, die uiteindelijk de bevoegdheid heeft deze APV, al dan niet met wijzigingen, vast te stellen.”

Lachgasverbod
Gelet op de landelijke discussie over het gevaar van het gebruik lachgas voor de gezondheid, het verkeer en de hinder en vervuiling die het gebruik vaak veroorzaakt, is in de APV is een algeheel lachgasverbod opgenomen. Daarnaast wordt ook het gebruik en de verkoop van lachgas in horeca-inrichtingen en tijdens evenementen verboden. Tenslotte biedt ook het ventverbod de mogelijkheid om tegen ambulante verkoop van lachgas op te treden. Het college anticipeert met dit lachgasverbod in de APV op een landelijk lachgasverbod dat naar verwachting op 1 januari 2021 in zal gaan. Voor wat betreft de preventiekant heeft de GGD aandacht voor het gebruik van lachgas als onderdeel van de collectieve verslavingspreventie op VO-scholen (ouderavonden en gastlessen (acteurslessen) voor scholieren).

Vergunningplicht afhaal- en bezorgzaken
Voor de afhaal- en bezorgzaken wordt een vergunningplicht voorgesteld. Het afgelopen jaar is door de gemeente en de politie geconstateerd dat deze zaken vaker gebruikt worden voor criminele activiteiten (ondermijning) en als ontmoetingsplaats voor criminelen. Dit zorgt voor een verslechtering van het ondernemersklimaat en oneerlijke concurrentie voor goede ondernemers. Met het opnemen van een vergunningplicht, komt er een juridische basis om verdachte zaken alsnog te toetsen aan de hand van de wet Bibob. Om te voorkomen dat criminelen zich vervolgens gaan verplaatsen naar andere branches, wordt voorgesteld om het mogelijk te maken om heel gericht panden of gebieden een vergunningsplicht op te leggen als er sprake is van criminele activiteiten. 

Woonoverlast
Ook is in de APV een artikel opgenomen rondom de aanpak van woonoverlast. Denk hierbij bijvoorbeeld aan ernstige geluidshinder of stank en vervuiling door afval de achtertuin. In gevallen van ernstige en herhaaldelijke woonoverlast kan de burgemeester een gedragsaanwijzing opleggen aan de bewoner(s). Hierin wordt een bewoner heel concreet opgelegd wat hij wel of juist niet dient te doen of laten, zodat de overlast voor de omwonenden stopt. Het niet opvolgen van deze aanwijzing leidt tot een boete. De ervaring in andere gemeenten leert dat het opleggen van een gedragsaanwijzing effect heeft en dat de boete meestal niet ingezet hoeft te worden.

Vervolgproces
De Algemene Plaatselijke Verordening wordt aangeboden aan de gemeenteraad voor bespreking en besluitvorming. Naar verwachting zal dit in oktober plaatsvinden.

Het voornemen is de APV voortaan jaarlijks te actualiseren. Op die manier kan de APV 2020 up to date worden gehouden en kan de verordening flexibel worden ingezet als instrument om vraagstukken van openbare orde en veiligheid aan te pakken.


Persbericht gemeente Gouda

woensdag 16 september 2020

Wateroverlast binnenstad Gouda sneller aangepakt

De wateroverlast van honderden bewoners in de lage delen van de binnenstad kan al binnen 4 jaar goed worden aangepakt; eerder leek dit tot 10 jaar te gaan duren. Het college van B&W van Gouda en het college van D&H van het hoogheemraadschap van Rijnland laten dit weten in reactie op zienswijzen die bewoners hebben ingediend op Gouda Stevige Stad - Kaderplan Bodemdaling Binnenstad. 

Wethouder Hilde Niezen is blij met de nieuwe planning: “Het waterpeil is al sinds 1970 niet meer verlaagd; dat zorgt voor veel overlast en de klimaatverandering komt daar nog bovenop; het is hoog tijd dat we daar echt wat aan gaan doen”. In het plan wordt voorgesteld om in de lage delen van de binnenstad het peil stap voor stap met 25 cm te verlagen. Het aantal gebouwen in de lage delen van de binnenstad met een zeer hoge grondwaterstand wordt door het plan met ca. 70% teruggebracht.

Het Kaderplan Bodemdaling Binnenstad is door de gemeente en het hoogheemraadschap opgesteld om overlast door bodemdaling in de binnenstad aan te pakken. In de visie van de beide colleges wegen de voordelen van peilverlaging op tegen de nadelen. Bestuurder Sjaak Langeslag van Rijnland: “door samenwerking dringen we bestaande overlast terug en voorkomen we ook veel overlast”. Dit najaar nemen gemeente en Rijnland een definitief besluit over het plan.

Zienswijzen
124 particulieren en 5 belangenorganisaties hebben dit voorjaar een zienswijze ingediend op het ontwerp - Kaderplan Bodemdaling Binnenstad. Veel bewoners van buiten de binnenstad maakten zich zorgen over het voornemen om onderzoek te doen naar een tijdelijke peilverlaging in de gehele stadsboezem. Peilverlaging daar kan nadelige gevolgen hebben voor de honderden gebouwen op een houten paalfundering die buiten de binnenstad staan. In de nieuwe versie van het plan is dit onderdeel geschrapt. Hilde Niezen: “we weten nu dat zo’n onderzoek lang gaat duren en de uitvoering risico’s met zich meebrengt; dan is het beter om het compartiment snel aan te leggen en de problemen gelijk goed aan te pakken”. Andere zienswijzen gaan over de doorvaarbaarheid van de grachten, - het risico op scheefzakking van gebouwen en over de vraag wie verantwoordelijk is voor de kosten van eventuele schade. Het is logisch dat mensen zich hier zorgen over maken.  
Voor een samenvatting van de concept-reactie van gemeente en hoogheemraadschap op de zienswijzen en overige informatie kijk op: www.gouda.nl/stevigestad


Persbericht gemeente Gouda


zaterdag 8 augustus 2020

Toekomstbestendig GOUDasfalt door erfpachtovereenkomst


De gemeente Gouda en Stichting GOUDasfalt hebben een erfpachtovereenkomst met elkaar gesloten voor het voormalige Koudasfalt terrein aan de Gouderaksedijk. Met het verkrijgen van het terrein in erfpacht, kan de Stichting GOUDasfalt verder bouwen aan de doorontwikkeling van GOUDasfalt. Namens de gemeente Gouda tekenden wethouders Thierry van Vugt en Rogier Tetteroo de erfpachtovereenkomst.

Wethouder Thierry van Vugt: “Burgerinitiatief GOUDasfalt is sinds 2016 betrokken bij het terrein aan de Gouderaksedijk. Het terrein biedt vele mogelijkheden en veel Gouwenaars weten GOUDasfalt inmiddels te vinden. Voor een bezoek aan het stadsstrand, diverse maatschappelijke activiteiten of kleine ondernemingen of voor een van de vele evenementen die er plaatsvinden op het terrein. 

Het afsluiten van een erfpachtovereenkomst is een logische stap na de afronding van het kaderstellend ambitiedocument voor het terrein eerder dit jaar. De erfpachtovereenkomst stelt GOUDasfalt in de gelegenheid om voor langere tijd over het terrein te kunnen beschikken. Op deze manier is het voor GOUDasfalt ook eenvoudiger om nieuwe samenwerkingsrelaties aan te gaan en partijen voor langere tijd aan zich te binden. Het college wenst de stichting veel succes met de verdere doorontwikkeling.”

GOUDasfalt: “GOUDasfalt heeft als doel om blijvend een levendige aanvulling te zijn op onze mooie stad Gouda. Wij zijn erg blij dat de gemeente met het aangaan van deze overeenkomst haar vertrouwen uitspreekt in de toekomst van GOUDasfalt en dat hiermee een belangrijke stap is gezet in de verdere ontwikkelmogelijkheden van deze nu al prachtige plek.”

In 2016 heeft de gemeenteraad met een ruime meerderheid ingestemd met de kredietverstrekking voor de aankoop van de voormalige asfaltcentrale Koudasfalt. Het terrein van Koudasfalt met een grootte van 29.000 m2 biedt kansen voor Gouda door de strategisch gelegen locatie en het ontwikkelpotentieel van het terrein. De gemeente Gouda heeft de grond aangekocht en biedt sindsdien op verhuurbasis burgerinitatief GOUDasfalt de mogelijkheid het terrein verder te ontwikkelen tot een broedplaats voor ondernemerschap, ambacht, creativiteit, recreatie, leisure, horeca, verblijf en/of (tijdelijk) wonen. Om de businesscase voor het terrein te kunnen voortzetten, uitbouwen en optimaliseren is het voor de Stichting GOUDasfalt essentieel om voor langere tijd over het terrein te kunnen beschikken. Op die manier is het mogelijk langjarige afspraken te maken met huurders en gebruikers. Zo kan het terrein zich blijven ontwikkelen tot een levendige stadsoever. Door het afsluiten van een erfpacht overeenkomst tussen de gemeente Gouda en de Stichting GOUDasfalt is langdurig gebruik gegarandeerd.


Persbericht gemeente Gouda


woensdag 15 juli 2020

Gemeente Gouda stelt steunmaatregel in voor Goudse Schouwburg


Om een dreigend faillissement vanwege de coronacrisis te voorkomen, heeft het college besloten een schenking te doen van € 200.000,- aan de Goudse Schouwburg. Het betreft een korte termijn maatregel. Komende tijd moet duidelijk worden of er op termijn extra maatregelen nodig zijn en hoe andere overheden en overige partijen bijdragen in het behoud van het theater. De gemeente wil ook enige rust creëren voor de organisatie, om in goede afweging te kunnen acteren in deze roerige tijd, en daarmee haar toekomstperspectief te kunnen zekeren.
Wethouder Thierry van Vugt (Cultuur): “Het college maakt zich zorgen over wat er zich in en na het zomerreces gaat afspelen met betrekking tot het voortbestaan van onze culturele instellingen. Gouda kent een aantal culturele voorzieningen, die een vitaal regionaal of lokaal belang hebben. We zullen ons samen moeten inzetten om de wezenlijke voorzieningen in onze stad overeind te houden. Rijk, provincie en gemeenten; maar ook bedrijven en inwoners. Alleen samen staan we sterk voor deze sector, die onontbeerlijk is voor een aantrekkelijke stad, met creativiteit, ontspanning én werkgelegenheid. Met deze schenking wordt de continuïteit van de Goudse Schouwburg voor de bezoekers voorlopig geborgd, maar extra steun is cruciaal om de deuren van dit unieke, goedlopende theater ook komende maanden en jaren open te houden.”

De gemeente brengt momenteel de coronaschade in de cultuursector nader in beeld om te bezien welke maatregelen noodzakelijk zijn. Het college heeft recent eerste inschattingen van de direct coronaschade gecommuniceerd aan de gemeenteraad. De schade wordt gecalculeerd op € 1 tot € 3,2 miljoen. Dit bedrag staat los van de huurbedragen die de gemeente voorlopig heeft opgeschort voor enkele instellingen die in gemeentelijk vastgoed gehuisvest zijn. Bezien wordt welke additionele steunmaatregelen mogelijk zijn voor de culturele sector, onder andere met de middelen die via het Gemeentefonds ter beschikking zijn gesteld voor coronaschade in de cultuursector. Ook de provincie komt waarschijnlijk nog met een steunbedrag.


Persbericht gemeente Gouda

donderdag 2 juli 2020

Regels voor kerkdienst en zondagsschool in Gouda

De fractie van de ChristenUnie heeft op verzoek van een aantal kerkelijke gemeenten vragen gesteld aan het college over wat er nu wel juist niet mag met betrekking tot inrichting van kerkdiensten, samenkomsten en zondagsschool. 
Hieronder volgen de vragen en antwoorden:

1. Zingen
Wanneer de kerkelijke gemeente niet mag zingen, is het dan wel mogelijk dat een kleine band zingt? Hoeveel mensen maximaal? En, indien mogelijk, welke ruimte moeten vocalisten dan onderling in acht nemen en naar de zaal toe?

Koren en zangensembles kunnen vanaf 1 juli weer repeteren en optreden, ook tijdens kerkdiensten. Samenzang tijdens religieuze samenkomsten is eveneens toegestaan. Om besmetting te voorkomen is het wel van belang dat bij het zingen de richtlijnen van het RIVM op dit punt worden nageleefd.
Wij verwijzen voor actuele informatie naar www.rijksoverheid.nl en www.koornetwerk.nl.

2. Openluchtdienst
Als er zoveel onzekerheden zijn van het effect van het virus in een samenkomst, is het dan mogelijk om in de zomermaanden open lucht samenkomsten te hebben? Bijvoorbeeld op een schoolplein of grasveld?

Vanaf 1 juli geldt dat men buiten in de openbare ruimte mag samenkomen zolang mensen van 18 jaar en ouder maar 1,5 meter afstand houden tot elkaar en tot jongeren van 13 tot en met 17 jaar.
De afstandsregels gelden niet voor mensen die behoren tot één huishouden of die een hulpbehoevende helpen.

Voor bijeenkomsten buiten waar geen continue doorstroming van mensen is, geldt geen maximum aantal personen indien sprake is van reservering en gezondheidscheck vooraf en vaste zitplaatsen.

Als niet aan deze voorwaarden wordt voldaan, geldt voor samenkomsten buiten een maximum van 250 personen (exclusief personeel). In beide gevallen moet de activiteit zodanig worden ingericht dat de 1,5 meterregel kan worden nageleefd.

Verder geldt op grond van de Algemene plaatselijke verordening van de gemeente Gouda (artikel 2:3) in samenhang met de Wet openbare manifestaties dat als een samenkomst tot het belijden van godsdienst op een openbare plaats plaatsvindt, dit ten minste 48 uur van tevoren aan de burgemeester moet worden gemeld. De burgemeester kan dan zo nodig in het belang van de bescherming van de gezondheid, in het belang van het verkeer of ter voorkoming van wanordelijkheden voorwaarden aan de manifestatie verbinden. Een dergelijke kennisgeving moest ook al voor de Coronacrisis worden gedaan bij belijden van godsdienst op een openbare plaats (regulier proces).

3. Vrijwilligers: Tellen die als “personeel” net als in restaurants?

Dat hangt ervan af of zij ondersteunende werkzaamheden verrichten om de kerkdienst te kunnen laten plaatsvinden. Niet iedereen die een vrijwillige functie binnen de kerk uitvoert kan onder ́personeel ́ worden geschaard, maar een redelijke uitleg van het begrip brengt met zich mee dat het gaat om de personen die op dat moment de kerkdienst (samenkomst) mogelijk maken (zoals de voorganger, de organist, de techniek). Personeel wordt niet meegeteld bij het maximum aantal personen.
Vanaf 1 juli veranderen ook de regels voor ‘binnen’. Voor bijeenkomsten waar mensen vooral op één plaats zijn, zoals in religieuze gebouwen, geldt geen maximum aantal personen indien sprake is van reservering en gezondheidscheck vooraf en vaste zitplaatsen.
Als reservering en gezondheidscheck vooraf niet mogelijk zijn geldt er een maximum van 100 personen per ruimte (exclusief personeel). Ook in dat geval moet sprake zijn van vaste zitplaatsen.

Te allen tijde moet ervoor worden gezorgd dat de afstandsregels kunnen worden nageleefd. Daarnaast is het belangrijk bezoekersstromen rond bijvoorbeeld de in- en uitgang en sanitaire voorzieningen goed van elkaar te scheiden.

4. Mogen er bij het schoonmaken van het kerkgebouw meer dan 3 mensen (vrijwilligers) naar binnen om schoon te maken?

Ja, dat is toegestaan, mits zij onderling afstand houden.

5. Kinderen. 
De kinderen mogen vanaf 8 juni weer in volle klassen zonder 1.5 meter afstand. Geldt dat ook voor zondagsschoolklassen?

Voor het college brengt een redelijke uitleg van de coronaregels met zich mee dat tijdens de zondagsschool afstand houden niet nodig is tot kinderen tot en met 12 jaar.
Kinderen van 13 tot en met 17 jaar hoeven onderling ook geen afstand te houden. Wel moeten volwassenen tot jongeren uit deze leeftijdsgroep afstand houden, waarbij een uitzondering geldt voor mensen die tot één huishouden behoren of die een hulpbehoevende helpen.


6. Tellen die kinderen dan wel of niet mee bij aanwezigen die in de kerkzaal mogen zitten?

Zoals gezegd geldt vanaf 1 juli geen maximum aantal personen meer indien wordt voldaan aan de eisen van reservering en gezondheidscheck vooraf en vaste zitplaatsen. Als geen reservering en gezondheidscheck vooraf plaatsvindt, geldt binnen een maximum aantal van 100 personen per ruimte (kinderen en volwassenen, exclusief personeel), ook weer met vaste zitplaatsen.

7. Zo ja, ook als de kinderen een eigen lokaal met toilet en uitgang hebben? Indien er sprake is van een eigen ruimte.
Zie het antwoord op de vragen 3 en 6.

8. En als de kinderen buiten blijven tellen ze dan mee bij de maximum van 100 personen?
Zie het antwoord op de vragen 3 en 6.

9. Meerdere ruimtes. 
Klopt het dat in bioscopen wel in meerdere zalen 30 mensen mogen maar in de kerk niet, terwijl deze zalen vaak een eigen uitgang hebben? Is een eigen uitgang een specifiek criterium?

Specifiek in bioscopen, concertzalen en theaters waren tot 1 juli inderdaad maximaal 30 bezoekers per afzonderlijke ruimte toegestaan. Een eigen uitgang was daarbij geen specifiek criterium. Vanaf 1 juli gelden nieuwe regels voor activiteiten binnen.

10. Koffiedrinken. 
Mogen mensen buiten met elkaar koffiedrinken? Gelden er dan specifieke regels zoals bijvoorbeeld bij de horeca?

Dit is toegestaan, rekening houdend met wat hierboven is aangegeven. Waarbij afstand houden essentieel is. Er gelden geen specifieke regels.

11. Als er mensen in het gebouw zijn die dagelijks samen komen om te bidden (minder dan 30) mogen zij dan zelf koffiezetten en koffiedrinken met 1,5 meter afstand of gelden hiervoor extra beperkingen?

Ja, dit is toegestaan.

12. Ligt het nu officieel vast dat predikant een contactberoep is en dus mag dopen en handoplegging mag doen?

Predikant mag gezien worden als contactberoep. Uitoefening van dit beroep is toegestaan. Hierbij is het wel van belang dat kerkbestuur en predikant maatregelen treffen om 1,5 meter afstand te garanderen tussen de aanwezigen in de kerk onderling.

13. Vallen zondagsschoolleidsters onder onderwijzend personeel?

Een zondagsschool valt niet onder het begrip onderwijsinstelling zoals opgenomen in de Noodverordening (school, instelling of exameninstelling in de zin van een onderwijswet als bedoeld in artikel 1, onderdeel d, onder 1, van de Wet op het onderwijstoezicht).

Als dat zo is, gelden er dan geen beperkingen voor het aantal kinderen dat naar de zondagsschool/ kindernevendienst mag?

Omdat een zondagsschool niet wordt gezien als onderwijsinstelling zijn de algemene regels voor samenkomsten in gebouwen van toepassing. Hierboven is aangegeven welke regels gelden per 1 juli 2020.

In hoeverre leidsters/leiders mee voor het maximumaantal kerkgangers? 

Deze leidsters tellen niet mee voor het maximum aantal personen.

14. In hoeverre is het juist dat wanneer kinderen in het dagverblijf corona hebben of die verschijnselen, dat dan de leidsters niet in quarantaine hoeven?

Voor de handelwijze bij (vermoedens van) coronabesmettingen in kinderdagverblijven is het advies van de GGD leidend. Wij verwijzen ook naar het actuele protocol voor de kinderopvang en de aangepaste richtlijn van het RIVM, te raadplegen via www.kinderopvang-werkt.nl.

15. Komt het college met een Q&A voor de kerkelijke gemeenten?

Nee, verschillende koepelorganisaties hebben richtlijnen opgesteld.

maandag 29 juni 2020

Gouda wil risicobuffer inzetten om inwoners en ondernemers te ondersteunen


Op vrijdag 26 juni heeft het college van burgemeester en wethouders de gemeenteraad geïnformeerd over de effecten van het coronavirus op de stad en de financiële positie van Gouda. In de brief legt het college de raad ook een aantal vraagstukken voor die belangrijk zijn om te komen tot een gedegen meerjarenbegroting.

De raadsinformatiebrief maakt onderdeel uit van een traject dat in april samen met de gemeenteraad is opgestart. Wethouder Michiel Bunnik van Financiën: “2020 is een heel ander jaar dan 2019. De directe financiële impact van de coronamaatregelen is groot, naar schatting 7 tot 10 miljoen euro. En het is nog onduidelijk wat de impact op de lange termijn is”. Ook heeft Gouda, net als veel andere gemeenten in ons land, te maken met stijgende kosten voor jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning. “Dit vraagt om fundamentele keuzes, die wij als college samen met de gemeenteraad willen maken”, aldus Bunnik.

Financiële gevolgen coronamaatregelen
Het COVID-virus heeft zijn weerslag op de financiële positie van de stad. Naast de maatregelen die door het Rijk zijn ingezet, heeft de gemeente zelf ook maatregelen genomen. Deze zijn uitgewerkt in een financiële impactanalyse. In de analyse staan ook nieuwe maatregelen die vragen om een raadsbesluit. Het college wil de algemene reserve inzetten om de kosten van de maatregelen te dekken. Wethouder Bunnik: “De algemene reserve is een risicobuffer die mag worden ingezet bij een onvoorziene incidentele gebeurtenis. De huidige coronacrisis is zo’n gebeurtenis. Dankzij het solide financiële beleid van de afgelopen jaren is ons weerstandsniveau ruim voldoende. Ook het positieve resultaat van 2019 heeft bijgedragen aan de goede uitgangspositie”.

Stijgende kosten jeugdhulp en Wmo
Naast de financiële impact van de coronamaatregelen heeft Gouda te maken met stijgingen van de kosten voor jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning. Dit is een landelijke trend. Veel gemeenten, waaronder Gouda, zijn in actie gekomen en het Rijk onderzoekt momenteel de mogelijke oplossingen. Wethouder Corine Dijkstra: “Als gemeente hebben en voelen we de plicht om goede zorg en ondersteuning te blijven bieden aan Gouwenaars die dit nodig hebben. Tegelijkertijd hebben we de verantwoordelijkheid om goed te letten op de kosten die wij maken. Dat betekent dat we moeten bijsturen waar mogelijk en de stijgende kosten op een andere manier moeten opvangen”. Om ondanks de stijgende kosten tot een gedegen meerjarenbegroting te komen legt het college in de brief een aantal essentiële vraagstukken voor aan de raad.

Persoonlijke gevolgen
Hoewel de raadsinformatiebrief met name ingaat op de financiële impact van het COVID-virus , staat het college in de brief ook stil bij de persoonlijke gevolgen. Wethouder Dijkstra: “Om het coronavirus tegen te gaan zijn er maatregelen genomen die diep ingrijpen op het dagelijks leven van alle Gouwenaars. Het gaat ons aan het hart om te zien dat er in Gouda meer dat 250 besmettingen hebben plaatsgevonden en dat er 40 mensen zijn overleden aan het virus. Dat raakt ons allemaal.” Wethouder Bunnik: “Ook door de ondernemers in de stad wordt de impact van de crisis diep gevoeld. Als college delen wij de zakelijke zorgen van de horeca, cultuur- en vrijetijdssector en van alle zelfstandig ondernemers voor wie deze crisis grote gevolgen heeft”.

Op 8 juli gaat het college in gesprek met de gemeenteraad over de inhoud van de informatiebrief.


Persbericht gemeente Gouda

donderdag 25 juni 2020

Gouda sluit jaarrekening 2019 positief af

Vandaag (donderdag 25 juni) presenteert de gemeente Gouda de jaarrekening van 2019. Deze komt op een moment dat de Coronacrisis de wereld domineert. 

Wethouder van Financiën Michiel Bunnik: “Als gemeentebestuur zijn wij tevreden over de resultaten en ontwikkelingen in de stad. We hebben 2019 positief afgesloten. Dat geeft ons een betere basis om de coronacrisis het hoofd te bieden. Het is onze eerste prioriteit om inwoners en ondernemers in de stad weer op weg te helpen. Het resultaat van 2019 komt daarmee in een ander perspectief te staan”.


Financiële resultaten
Het jaar is afgesloten met een positief resultaat van € 9 miljoen. Het college stelt voor om een bedrag van € 1,8 miljoen als buffer toe te voegen aan de algemene reserve. Dit is het bedrag dat overblijft na diverse verrekeningen. De totale omvang van de algemene reserve komt dan uit op € 31,1 miljoen en is juist in deze crisistijd enorm belangrijk. Opvallend zijn de stijgende kosten voor de jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning, onderdeel van het programma Sociaal Domein. Dit is een landelijke trend. In Gouda zijn de kosten ten opzichte van 2018 met ruim € 7,3 miljoen euro gestegen. De impact op 2019 is beperkt, omdat de begroting door het college tussentijds is bijgesteld. De schuldpositie van Gouda is voor het vijfde achtereenvolgende jaar gedaald en ligt ruim onder het afgesproken schuldenplafond. De weerstandsratio blijft ‘ruim voldoende’ en is uitgekomen op 1,7.

Gerealiseerd in 2019
Er zijn in 2019 meer mensen aan werk geholpen, er waren minder woninginbraken, Gouda werd groener en 1,1 miljoen toeristen bezochten de stad. Ook werd Gouda uitgeroepen tot beste evenementenstad van Nederland. Voor de oudere inwoners werd de Voor-elkaar-pas gelanceerd en om Goudse kinderen en jongeren gezond te laten opgroeien is er gestart met het Team Inverbinding. Dit is slechts een greep uit de resultaten. Volgens wethouder Bunnik is er ook voortgang geboekt op thema’s die belangrijk zijn voor de toekomst van Gouda: “We hebben stappen gezet op het gebied van het veranderende klimaat, de energietransitie, de benodigde woningbouw en een betere verbinding tussen bedrijfsleven, onderwijs en overheid. Voorbeelden hiervan zijn het bidbook voor Campus Gouda, de versnelling van de woningbouw in de Spoorzone en het binnenhalen van de Regio Deal Bodemdaling.

Actuele situatie
De gemeente kijkt met de jaarrekening terug op een goed 2019. Tegelijkertijd is er het besef dat het COVID-virus invloed heeft op de actuele en toekomstige financiële situatie van de stad. Wethouder Bunnik: “Later deze week informeren we de gemeenteraad over de financiële impact van de mogelijke coronamaatregelen. We beschrijven daarin de ontwikkelingen in de eerste maanden van 2020, die naast corona worden beïnvloed door de blijvende stijgingen in de jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning. We staan voor nieuwe uitdagingen, maar hebben als gemeentebestuur een goede uitgangspositie om te doen wat nodig is in deze uitzonderlijke tijd”. De jaarrekening wordt volgende week in de gemeenteraad besproken en zal naar verwachting op 6 juli worden vastgesteld.
Kijk voor meer informatie en cijfers op www.gouda.nl/jaarstukken


Persbericht Gemeente Gouda

Albert Heijn op de Markt mag onder strenge voorwaarden uitbreiden


Enige weken heeft de ChristenUnie - mede namens alle andere gemeenteraadsfracties in Gouda - vragen gesteld aan het college over het laden en lossen op zondag in de Naaierstraat door Albert Heijn. En kort daarna - mede namens VVD, CDA, Gouda's 50+ Partij, SGP, GBG, SP, en de Partij voor de Dieren - hebben we aanvullende vragen gesteld over de voorgenomen verbouwing van Albert Heijn.
Dilemma is de overlast die bewoners ervaren en het feit dat er zwaar en vervuilend verkeer door de binnenstad gaat, wat veel binnenstadbewoners een doorn in het oog is. 
Daarnaast gelden er regels voor het mogen samenvoegen en verbouwen van panden en er waren vraagtekens of de uitbreiding van Albert Heijn wel kan op basis van die bestaande regels.


Onlangs kregen we de beantwoording op de vragen en dat biedt aanknopingspunten voor de buurt, maar of het genoeg is...
Lees over de aanleiding en inhoud van de vragen: https://theokrins.blogspot.com/2020/05/stuurt-albert-heijn-aan-op-confrontatie.html


1. Is er een vergunning verleend voor verruiming van de openingstijden van dit AH filiaal?

Nee. Er is geen vergunning voor verruiming van de openingstijden nodig omdat de huidige tijden passen binnen de gemeentelijke regelgeving zoals die voor zon- en feestdagen is vastgesteld.

2. Zo ja, in hoeverre is hierbij de extra overlast die leveringen op zondag opleveren voor bewoners van de Naaierstraat meegewogen?
N.v.t.3. In hoeverre bent u ervan op de hoogte dat de laad- en losplek op zondag niet beschikbaar is en deelt u de mening van de buurtverenging dat er daardoor sprake is van extra overlast?
Om omwonenden op zondag meer parkeerruimte te bieden is de laad- en losplek aan de Naaierstraat op zondag voor eenieder de gehele dag beschikbaar voor (vrij)parkeren. Omdat deze laad- en losplek daardoor vrijwel de gehele dag bezet is door auto’s, vindt het laden en lossen door Albert Heijn grotendeels op straat plaats. Omdat dit zich beperkt tot een tweetal korte momenten en er sprake is van weinig overig verkeer, is nog niet voorgesteld om de laad- en losplek de gehele zondag vrij te houden ten behoeve van de bevoorrading van de supermarkt.

Albert Heijn heeft aangegeven de mogelijke overlast zoveel mogelijk te willen beperken heeft 2 leveringen op zaterdag geschrapt. Bevoorrading aan de voorzijde van de winkel is niet mogelijk vanwege de aldaar ingestelde gemeentelijke venstertijden.

4. In hoeverre en op welke manier is er overleg met omwonenden gevoerd?

Albert Heijn heeft omwonenden geïnformeerd over de (tijdelijke) aanpassingen van de winkeltijden en de extra levering op zondag.

5. Welke alternatieven zijn overwogen naar aanleiding van het verzoek van Albert Heijn en waarom is specifiek voor dit alternatief gekozen?

Albert Heijn hanteert geen andere tijden dan is toegestaan volgens de gemeentelijke regelgeving voor openingstijden op zon- en feestdagen.


6. In hoeverre is de gemeente bereid de bewoners van de Naaierstraat tegemoet te komen?

De Coronacrisis heeft ertoe geleid dat de Albert Heijn op een ander bevoorradingsschema heeft moeten overstappen, met name als gevolg van het niet meer gelijktijdig kunnen vullen van de vakken in combinatie met de aanwezigheid van klanten. Het is op dit moment niet duidelijk in hoeverre en op welke termijn deze situatie de komende maanden zal wijzigen maar het streven is erop gericht terug te gaan naar de situatie voor de Coronacrisis.

Indien omwonenden het wenselijk vinden kunnen er op zondag 2 tijdvensters voor de laad- en loslocatie aan de Naaierstraat worden toegekend (tussen 9-10 en 15-18 uur) zodat het laden en lossen niet meer op straat hoeft plaats te vinden en deze niet meer voor korte tijd wordt geblokkeerd. Gedurende deze laad- en lostijden op zondag kunnen er dan geen auto’s meer geparkeerd worden, net als op de overige dagen het geval is.


Uitbreiding Albert Heijn


7. Bekend u bekend met de plannen van Albert Heijn om de winkel aan de Markt uit te breiden?

Ja, wij zijn bekend met het voornemen van Albert Heijn met betrekking tot uitbreiding van hun vestiging aan de Markt in Gouda.

8. Is hiervoor al een plan bij u ingediend en zo ja, is dit plan in te zien en wanneer verwacht u dat de besluitvorming hierover zal plaats vinden?

We zijn hierover in gesprek met een vertegenwoordiging van Albert Heijn. Er is echter nog geen plan bij ons, of de ODMH ingediend.

9. In hoeverre klopt het dat winkelbedrijven in de binnenstad ten hoogste 2 panden mogen samenvoegen en gebruiken?

Op basis van artikel 17.2.2. van het bestemmingsplan “Binnenstad Oost” mogen gebouwen in beginsel niet breder zijn dan is aangegeven op de gevelkaart van het bestemmingsplan met een afwijking  van 20 procent. Het college kan, na advies te hebben ingewonnen van de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit, met een omgevingsvergunning hiervan binnenplans afwijken ten behoeve van het verbouwen van de begane grond van maximaal vier zijdelings aan elkaar grenzende gebouwen. Dit is vastgelegd bij raadsbesluit d.d. 16 februari 2011 en nader uitgewerkt in de regeling “Beleidsregels Samenvoegen Winkelpanden 2011”, vastgesteld bij B&W-besluit d.d. 9 april 2011.
In de gemeentelijke winkelvisie van februari 2018 is het volgende opgenomen: "Samenvoegen van panden mag in het kernwinkelgebied, maar ook het (weer) opsplitsen van panden is bespreekbaar wanneer dit de verhuurbaarheid ten goede komt. Dit is maatwerk. Per aanvraag zal de gemeente de passendheid en toekomstbestendigheid van de ingreep beoordelen."

10. Indien die beperking geldt: Bent u ervan op de hoogte dat (aldus de bewoners van de Naaierstraat) het huidige filiaal van Albert Heijn aan de Markt nu reeds 3 naast elkaar gelegen panden beslaat? Op welke gronden en onder welke voorwaarden is dit destijds toegestaan?

Het klopt dat de huidige vestiging van Albert Heijn aan de Markt drie panden beslaat. Zoals aangegeven staat de regeling “Beleidsregels Samenvoegen Winkelpanden 2011” toe dat er maximaal vier panden op de begane grond kunnen worden samengevoegd voor gebruik als winkel. De huidige situatie is dus conform de regeling. 

Albert Heijn heeft ten behoeve van de huidige uitbreiding gevraagd om, in afwijking van de regeling, tot vijf panden te mogen samenvoegen, om zodoende haar vestiging aan de Markt in Gouda te kunnen versterken. 


Strenge voorwaarden

Het college hecht aan het behoud van de huidige Albert Heijn-vestiging aan de Markt en overweegt, onder strenge voorwaarden, mee te werken aan de voorgenomen uitbreiding tot maximaal vijf panden op de begane grond. Om de afwijking van de beleidskaders te kunnen onderbouwen moet Albert Heijn echter een deugdelijke argumentatie opbouwen en zijn een aantal aanvullende voorwaarden gesteld. 

Deze voorwaarden gaan uit van de bereidheid van Albert Heijn iets bijzonders te maken van deze vestiging en extra kwaliteit te leveren met bijzondere aandacht voor:

1.         de uitstraling aan de Markt en de herkenbaarheid van de monumentale panden, 
2.         de behandeling van de doorbraken in de bouwmuren op de begane grond, waarbij de nieuwe doorbraken zoveel mogelijk overeenkomstig de historische structuren van de monumenten zullen moeten worden gerealiseerd,
3.         de kwaliteit en uitstraling van de winkelpuien, waaronder het terugplaatsen van de winkelstellingen t.o.v. de winkelpuien,
4.         de reclame-uitingen aan de gevels, waaronder de LED-reclames, 
5.         de plaatsing van winkelwagens bij de winkelentree aan de Markt,
6.         de mogelijkheden om de boven de winkel gelegen woningen zelfstandig te ontsluiten,
7.         het nemen van bijzondere duurzaamheidsmaatregelen i.v.m. hittestress op het achterterrein,
8.         het bieden van de mogelijkheid om voorafgaand aan en tijdens de verbouwing historisch onderzoek te doen,
9.         het maken van afspraken voor het laden en lossen in relatie tot de raamtijden.

11. In hoeverre wordt de mogelijke overlast die winkelbedrijven voor bewoners veroorzaken meegenomen bij de vergunningaanvraag?

Bij de vaststelling van het bestemmingsplan is reeds meegewogen wat toegestane gebruiksmogelijkheden zijn binnen de toegekende bestemmingen en de mogelijke effecten daarvan. 
Bij een aanvraag om een omgevingsvergunning worden aspecten als mogelijke overlast eveneens meegewogen bij de beoordeling ervan. 
De aanvrager van de omgevingsvergunning dient aan te tonen dat er geen sprake is van een toename van de overlast, of welke maatregelen worden genomen om overlast te voorkomen.

12. In hoeverre is het college bereid om de bewoners van de Naaierstraat en AH nader tot elkaar te brengen?

Ja, het college is hiertoe bereid indien beide partijen hiervoor open staan.

13. Wat gaat uitbreiding van AH betekenen voor de vrachtwagendruk in de binnenstad?

Er worden naar verwachting geen extra vrachtwagens ingezet om te kunnen beleveren.

14. In hoeverre is deze voorgenomen uitbreiding van AH aanleiding om de reeds meerdere malen genoemde verduurzaming van het vervoer in de binnenstad vorm te gaan geven alsmede plannen voor een Binnenstad Service met overslag mogelijkheid?

De voorgenomen uitbreiding van Albert Heijn aan de Markt is geen aanleiding om het vervoer te gaan verduurzamen. Het gaat om de totale logistiek van de gehele binnenstad en haar randen. Hierbij wordt gekeken naar de effecten van de invoering van een zero emissie stadslogistiek, mogelijk in relatie tot het realiseren van een stadsdistributiehub. Hierbij betrekt de gemeente ondernemers van de binnenstad (waaronder Albert Heijn) en belangengroepen om te komen tot een uitvoerbaar stappenplan.

Overigens heeft Albert Heijn de doelstelling om vanaf 2022/2023 met elektrische voertuigen te kunnen bevoorraden, dus ruim voor de mogelijke invoering van een zero emissiezone in 2025. 

Hoe nu verder?

Uit de beantwoording van de vragen is wel duidelijk geworden dat het college - zij het onder voorwaarden - bereid is om de uitbreiding van Albert Heijn mogelijk te gaan maken.
Voor de bewoners van de binnenstad is dat een ingewikkeld voornemen, omdat de overlast die zij ervaren niet nog erger moet worden en daarnaast voor de huidige overlast nog geen oplossing is gevonden.

De vraag is in hoeverre zij akkoord zullen gaan om de plek voor laden en lossen in de Naaierstraat ook op zondag daarvoor te laten gaan gebruiken. Het scheelt overlast op de doorgaande route, maar ze moeten dan wel op die dag parkeerplaatsen gaan inleveren. 

Ook zal duidelijk moeten worden hoe Albert Heijn extra overlast na de verbouwing gaat voorkomen. Zijn ze bereid concrete afspraken te maken over het aantal momenten dat laden en lossen gaat plaatsvinden?

Ik hoop dat de bewoners en Albert Heijn - het liefste met ook de gemeente aan tafel - tot afspraken kunnen komen die voor alle partijen acceptabel zijn.