vrijdag 31 januari 2014

Versterking Goudse economie

Het platform Gouda Onderneemt! heeft samen met de gemeente Gouda een Actieprogramma Economie Gouda 2014 en 2015 opgesteld. Het actieprogramma zet in op een vitale stad, een vernieuwende economie en voldoende werkgelegenheid. Dit programma is het resultaat van steeds intensievere samenwerking met ondernemers die begon in 2009 met de oprichting van het OndernemersFonds Gouda.

Publiek-private samenwerking
Het platform Gouda Onderneemt! is een samenwerkingsverband van de Raad voor Handel Industrie en Dienstverlening (RHID), Samenwerkende Ondernemersverenigingen Gouda (SoG), VNO-NCW RijnGouwe en de Goudse Businessclub (GBC). Het platform is in maart 2013 opgericht met ondermeer als doelstelling het gezamenlijk behartigen van de belangen van het Goudse bedrijfsleven en het organiseren van lokale als ook regionale netwerkmomenten. Gouda Onderneemt!  en de gemeente Gouda trekken samen op in een aantal omvangrijke en belangrijke thema’s die van cruciaal belang zijn voor ondernemers in Gouda en de directe omgeving.

Wethouder Hans van den Akker (Economische Zaken): “Versterking van de economische structuur van Gouda is noodzakelijk om de aantrekkelijkheid van Gouda als vestigingsplaats te behouden en zo mogelijk te versterken. De samenwerking met de Goudse ondernemers helpt ons om voortgang te boeken op de gezamenlijk benoemde thema’s die bijdragen aan een vitale stad, een vernieuwende economie en voldoende werkgelegenheid.’

Acht thema’s
Het Actieprogramma Economie Gouda 2014 en 2015 kent acht thema’s:

1. Structuurversterking
2. Ruimtelijk beleid
3. Vestigingsklimaat en Dienstverlening
4. Innovatie en Kennismanagement
5. Ondernemerschap en Starters
6. Stadsmarketing en Toerisme
7. Programma Binnenstad
8. Onderwijs en Arbeidsmarkt

In totaal zijn er voor 2014 en 2015 onder deze acht thema’s 21 speerpunten benoemd, zoals het bevorderen van de samenwerking van het MKB door het organiseren van sectorbijeenkomsten, het aanpakken van de kantorenleegstand, en een gezamenlijke lobby voor een containerterminal. Daarnaast moeten ook de startersdagen en de Ondernemersprijs Midden-Holland een doorstart krijgen.

Rob van Willigen (voorzitter a.i. GO!): “De startersdagen en de Ondernemersprijzen zijn cruciaal voor het thema ondernemerschap en starters. Het bestuur van Gouda Onderneemt! is daarom de uitdaging aangegaan om de organisatie hiervan op zich te nemen. Het streven bij het organiseren van de Ondernemersprijs is om dit regionaal te doen gezamenlijk met Ondernemersclubs in de regio en zo te komen tot een Regionale Ondernemersprijs. Het is van strategisch belang om met elkaar te blijven investeren in de ontwikkeling van de Goudse en Regionale economie.”

Aan de slag
Nu het actieprogramma is ondertekend, is het tijd voor actie. Eén van de eerste zaken die zal worden opgepakt is de startersdag. Ook wordt er gewerkt aan een concreet plan voor aanpak van kantorenleegstand.


Persbericht gemeente Gouda

donderdag 23 januari 2014

Gouda blijft goed scoren in uitvoering Wmo-beleid

Gouda scoort net als vorig jaar opnieuw goed bij het uitvoeren van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Dit blijkt uit een vergelijking van het Goudse beleid met dat van andere gemeenten en uit een klanttevredenheidsonderzoek. Gouda scoort met een 7,3 aanzienlijk hoger dan het gemiddelde.

De gemeente Gouda laat jaarlijks onderzoeken of  Gouwenaars tevreden zijn over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning. Daarnaast neemt Gouda deel aan de benchmark Wmo, die inzicht geeft  in de beleving van het Goudse Wmo-beleid in vergelijking met andere gemeenten  In totaal hebben 101 gemeenten aan de benchmark deelgenomen.

Benchmark
De benchmark Wmo onderzoekt alle delen van de Wmo, te weten beleidsparticipatie, leefbaarheid & sociale samenhang, jeugd, toegang & oplossing voor Wmo-ondersteuningsvragen, mantelzorg, vrijwilligerswerk, wonen, zorg & toegankelijkheid en opvang. Elk deel krijgt een eigen score.

Beleidsparticipatie
Gouda scoort met een 7,4 hoog op beleidsparticipatie, onder andere omdat de Wmo-raad een brede vertegenwoordiging van doelgroepen heeft.

Leefbaarheid en sociale samenhang
Op dit prestatieveld schoort Gouda wat lager met een 6,8. De leefbaarheid zit net iets onder het gemiddelde; het is met name de veiligheidsbeleving die achter blijft. Deze score is vergelijkbaar met voorgaande jaren.

Jeugd
Gouda scoort op dit prestatieveld iets boven het gemiddelde met een 7,5.  Verbeteringen op het beleid, zoals een proactieve aanpak van Bureau Leerlingzaken hebben ertoe geleid dat het aantal verzuimmeldingen van leerplichtige leerlingen in Gouda is gedaald.

Toegangen en oplossing voor Wmo-ondersteuningsvragen
Op dit prestatieveld scoort Gouda het hoogst met een 7,9, wat ruim boven het gemiddelde (7,0) ligt.
Gouda biedt veel cliëntondersteuning en er zijn kwaliteitsafspraken met uitvoerders. De gemeente heeft de hulp bij het huishouden afgestemd met zorgfuncties in het kader van de AWBZ.

Mantelzorg
Voor mantelzorg scoort Gouda met 7,8 dit jaar ook weer 10% boven de gemiddelde scores. Het gaat daarbij om de rol van het steunpunt (Palet Welzijn), de ondersteuning van mantelzorgers, het zicht op het gebruik van de ondersteuning en het zicht op het bereik van mantelzorgers. Uit het onderzoek blijkt dat niet altijd bekend is of er voldoende
respijtzorgvoorzieningen zijn. Overigens is dit bij veel van de gemeenten niet bekend. Komend jaar gebruikt de gemeente om uit te zoeken of vraag en aanbod van respijtzorgvoorzieningen op elkaar aansluit.

Vrijwilligerswerk
De score voor vrijwilligerswerk is 6,8. Dat is iets lager dan vorig jaar, maar nog steeds ruim boven het benchmarkgemiddelde (5,6). Er wordt veel ondersteuning aan vrijwilligers geboden, zoals deskundigheidsbevordering. Daarnaast scoort Gouda hoger dan gemiddeld als het gaat om de rol van vrijwilligers bij de totstandkoming van een nieuwe visie dan wel een integraal vrijwilligersbeleid.

Wonen, zorg en toegankelijkheid
Gouda scoort met 6,8 ook hier weer boven het gemiddelde (5,7)  Er is een groot aanbod van algemene voorzieningen, er is beleid op het terrein van levensloopbestendig bouwen en er zijn afspraken over de fysieke toegankelijkheid van de openbare ruimte.

Opvang
De gemeente Gouda is een ‘centrumgemeente’ en heeft daarmee meer verantwoordelijkheden dan een ‘regiogemeente’. Maar elke gemeente heeft een eigen verantwoordelijkheid voor (collectieve) preventie, toeleiding en nazorg. Gouda scoort met een 7.0 boven het gemiddelde (6,6). De inzet op vrouwenopvang en huiselijk geweld is goed; er is nog wel verbetering mogelijk op de beschikbaarheid van plaatsen voor maatschappelijke opvang in de regio.

Tevredenheidsonderzoek
Onder alle cliënten die de gemeente in 2012 heeft benaderd met een vraag en/of een aanvraag voor een Wmo-voorziening, is een tevredenheidsonderzoek gedaan. Zij hebben vragen gekregen over het contact, waarbij ook gevraagd is wat voor oplossing hen geadviseerd is en wat hun tevredenheid daarover is. Daarnaast hebben zij onder meer vragen beantwoord over de aanvraagprocedure, de huishoudelijke hulp en de overige Wmo-voorzieningen.

Over het algemeen is men tevreden over het contact dat zij hebben gehad met de gemeente. Meer dan de helft van de ondervraagden (58%) heeft een persoonlijk gesprek thuis gehad. Met name de tijd die voor ze is genomen tijdens het gesprek wordt zeer gewaardeerd. Uit het onderzoek blijkt ook dat bij 27% van de gevallen is geadviseerd om een beroep te doen op de eigen kracht of een beroep te doen op familie, vrienden of buren en dat 92% van de respondenten tevreden is met de voorgestelde oplossing.

Meer informatie
Het samenvattende rapport en de onderliggende onderzoeken (uitgevoerd door SGBO) zijn beschikbaar via www.gouda.nl/wmo of via het Infopunt Zorg en Welzijn van de gemeente.


Persbericht gemeente Gouda

dinsdag 21 januari 2014

Forse daling voortijdig schoolverlaters in Gouda

Het afgelopen schooljaar hebben in onze regio bijna 300 jongeren minder hun school verlaten zonder een startkwalificatie. De gemeente Gouda, als contactgemeente voor de regio Midden-Holland,ligt voor wat betreft de streefcijfers voor het terugdringen van voortijdig schoolverlaten uitstekend op koers.

Het Regionaal Meld- en Coördinatiepunt voortijdig schoolverlaters (RMC) registreert voor onze regio alle jongeren zonder startkwalificatie tot 23 jaar. De voorlopige resultaten van het schooljaar 2012-2013 tonen dat er 578 van de bijna 31.000 jongeren zijn, die zonder diploma (havo/vwo of mbo niveau 2) de school verlaten. Dit zijn er 279 minder dan het schooljaar daarvoor. Sinds het referentiejaar 2005/2006 is het aantal VSV-ers is gedaald met meer dan de helft, te weten 51%.

Iedere schoolverlater één te veel
“Een prachtig resultaat, waar wij als gemeenten en onze partners blij mee zijn. Maar aan de andere kant is iedere schoolverlater er nog steeds één te veel”, aldus wethouder Marion Suijker (onderwijs).

Afname door intensieve samenwerking
De sterke afname is te verklaren uit de intensieve samenwerking van het onderwijs en de gemeente om schoolverlaters binnen boord te houden. Zo is er ingezet op specifieke coaching van jongeren, zoals loopbaanoriëntatie en begeleiding. Maar ook is de nadruk gelegd op een strikte verzuimregistratie en een nazorg voor deelnemers aan de entreeopleiding niveau 1. . Deze maatregelen hebben hun vruchten afgeworpen. De ambitie van alle partijen is om deze tendens vast te houden en de samenwerking met ketenpartners nog verder te verbeteren.

Wat is een voortijdig schoolverlater?
Iedere jongere tot 23 jaar die geen startkwalificatie heeft en momenteel geen opleiding volgt of geen vrijstelling heeft, is een voortijdig schoolverlater. Een startkwalificatie houdt in dat je voldoende geschoold bent om goede kansen op de arbeidsmarkt te hebben. Je hebt een startkwalificatie met een afgeronde schoolopleiding op niveau 2 van het middelbaar beroepsonderwijs of een diploma HAVO/VWO.


Persbericht gemeente Gouda

donderdag 16 januari 2014

Facelift voor Goudse Waag


De Goudse Waag aan het marktplein staat vanaf 20 januari in de steigers vanwege werkzaamheden. Het gebouw wordt schoongespoten en voorzien van duivenwering. Ook wordt de nu spierwitte siersteen kunstmatig wat verouderd om zo een geheel te vormen met het historische gebouw. Afhankelijk van de weersomstandigheden is de planning dat half maart de steigers weer weg zijn.

De siersteen aan de voorkant van de Waag wordt verouderd door het aanbrengen van een patinalaag. Dit is een techniek om een object een oud of verweerd uiterlijk te geven. Het natuurstenen reliëf is al een aantal jaar geleden aangebracht, maar steekt door haar witheid enorm af tegen de rest van het gebouw. Deze activiteit staat al jarenlang op het wensenlijstje van de gemeente Gouda, maar vanwege onvoldoende financiële middelen is dit nog niet uitgevoerd. De stichting ‘Vrienden van de Kaaswaag’ heeft aangeboden de kosten voor het patineren van het reliëf voor haar rekening te nemen. De gemeente Gouda heeft dit gebaar om het historisch karakter van de stad te behouden dankbaar aangenomen.

Reinigen met behoud van uitstraling
Het historisch pronkstuk aan de Markt is steeds donkerder aan het raken door vervuiling. Een gespecialiseerd bedrijf gaat het monument reinigen. Dit gebeurt op een zorgvuldige manier, zodat de monumentale uitstraling van het gebouw behouden blijft.

Favoriete landingsplaats van duiven
Een andere reden dat het gebouw vies wordt, is door de ontlasting van de vele duiven die zich op en rond de Waag ophouden. Het aanbrengen van een duivenwering zorgt ervoor dat de duiven een landing op de Waag vermijden. Het driehoekige beeld boven de ingang wordt afgeschermd met een net. Dit zorgt ervoor dat de duiven niet meer in de richels en op het beeld gaan zitten. Op andere plaatsen komen strips die voor de vogels vervelend aanvoelen. Dit komt door de laagspanning die door de strips gaat, wat niet pijnlijk is voor de duiven. Beide maatregelen zijn met succes ook toegepast op het Paleis op de Dam in Amsterdam. De duivenoverlast op en rond dit gebouw zijn afgenomen.

Bezoekers zo min mogelijk storen
Het aanbrengen van de duivenwering, het reinigen van de gevels en het patineren van het reliëf gebeurt in een aangesloten periode. Zo blijven de kosten laag en de overlast beperkt voor passanten en toeristen. De werkzaamheden starten bewust in januari om de vele bezoekers tijdens de afgelopen Goudse feestmaand met Kaarsjesavond en Gouda bij Kunstlicht niet te storen en klaar te zijn voor het toeristenseizoen dat in het voorjaar start.

Persbericht gemeente Gouda

zaterdag 11 januari 2014

Tweede ster voor Winkelcentrum Goverwelle

Winkelcentrum Goverwelle heeft de tweede ster van het Keurmerk Veilig Ondernemen behaald. Zij zijn daarmee het derde winkelgebied in Gouda dat hiervoor in aanmerking komt. De samenwerkende organisaties hebben dit keurmerk gekregen omdat ze de veiligheid in en rondom het winkelcentrum zichtbaar hebben verbeterd.

Keurmerk Veilig Ondernemen

Het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) in Gouda bestaat uit een samenwerkingsverband tussen de politie, brandweer, gemeente, stadstoezicht, Cyclus, Participe Gouda, Ondernemersvereniging Goverwelle, eigenaar Bouwinvest en het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CVV).  

Het keurmerk is ontwikkeld om de veiligheid in winkelgebieden te vergroten. Winkelgebieden komen voor certificatie in aanmerking als zij een aantal structurele maatregelen uitvoeren op het gebied van veiligheid. Samenwerking tussen de verschillende organisaties staat daarbij centraal.

Het Keurmerk Veilig Ondernemen bestaat uit vier stappen:
  1. opzetten van een samenwerkingsverband
  2. opstellen van een veiligheidsanalyse
  3. opstellen van een uit te voeren activiteitenplan
  4. certificatie

Een winkelgebied komt voor een tweede ster in aanmerking als die de eerste ster van het Keurmerk Veilig Ondernemen al behaald heeft en het winkelgebied zich voldoende ingezet heeft voor de omgeving rondom het winkelgebied. Hierbij kan gedacht worden aan parkeervoorzieningen, fietsenstalling, plantsoenen, groen stroken en pleinen.


Persbericht gemeente Gouda

woensdag 8 januari 2014

Voorlopig geen hotel in pand bibliotheek in Gouda

De komst van een hotel met restaurant in de huidige bibliotheek en stadsarchief aan de Spieringstraat is voorlopig van de baan. De intentieovereenkomst met ontwikkelaar De Jong is niet verlengd vanwege het feit dat met de beoogde exploitant geen koopovereenkomst kon worden gesloten. De gemeente gaat nu een haalbaarheidsonderzoek doen voor een nieuwe functie voor het complex, en de gebouwen aansluitend te koop zetten. De gebouwen komen in maart 2014 leeg vanwege de verhuizing van de bibliotheek en het Streekarchief naar het Buytenerf.

Het complex aan de Spieringstraat en Groeneweg bestaat uit een aantal cultuurhistorisch waardevolle panden. Deze gebouwen vragen daarmee om maatwerk in de manier hoe deze gebouwen op de markt worden gezet. De gemeente gaat een haalbaarheidsonderzoek doen om allereerst inzicht te krijgen voor welke functies deze gebouwen in aanmerking komen. Duidelijk is dat het een functie moet zijn die het beste recht doet aan de stad, de bewoners en aan de gebouwen.

Verkoop in delen of geheel?
Een ander vraagstuk in het haalbaarheidsonderzoek is de herbestemming van de gebouwen: verkoopt de gemeente de gebouwen als geheel - dus als één complex - of is het beter de afzonderlijke gebouwen te verkopen? In het onderzoek neemt de gemeente de eerder vastgestelde randvoorwaarden mee. Zo moet de cultuurhistorische waarde van de panden behouden blijven. De Jeruzalemkapel en het Weeshuisplein blijven toegankelijk voor publiek. Er is een goed plan nodig voor de verkeersafwikkeling vanwege onder andere de geringe parkeermogelijkheden in de binnenstad. En de archeologische waarden in het gebied moeten geborgd zijn.

Openbaar verkooptraject
Na het haalbaarheidsonderzoek wordt het complex, of delen van het complex, in een openbaar traject aan de markt te koop aangeboden. Met belangstellenden gaat de gemeente pas in gesprek als zij een goed herbestemmingsvoorstel hebben, en een goed bod. De gemeente doet dit om te voorkomen dat zij lang in gesprek blijft met belangstellenden over een financieel onhaalbaar plan voor de gebouwen.

Exploitant haakt af


Vanwege de verhuizing van de bibliotheek en het streekarchief naar Gouwedepot en het Buytenerf komen de gebouwen dit voorjaar leeg te staan. De gemeente gaat deze gebouwen verkopen. Al in een vroeg stadium heeft een ontwikkelaar interesse getoond in de gebouwen. Ontwikkelaar De Jong zag mogelijkheden voor de vestiging van een luxueus hotel met restaurant en aanverwante faciliteiten. Medio 2012 is een intentieovereenkomst voor een jaar gesloten om de mogelijkheden voor deze functie te onderzoeken. Deze overeenkomst is in de zomer 2013 verlengd met een half jaar, vanwege het feit dat de onderhandelingen met een exploitant in vergevorderd stadium waren. Omdat de beoogde exploitant uiteindelijk afziet van de exploitatie van een hotel in het gehele complex is de intentieovereenkomst niet verlengd. De ontwikkelaar is in oriënterende gesprekken met nieuwe exploitanten.

Persbericht gemeente Gouda