donderdag 23 oktober 2014

Contractondertekening Beschermd wonen in Gouda

Gouda is als centrumgemeente verantwoordelijk om Beschermd Wonen te regelen voor de regio Midden Holland. Hiervoor zijn nu afspraken gemaakt met de huidige aanbieders van het beschermd wonen: Eleos, Kwintes en Leger des Heils. Op 5 november vindt ter afsluiting van de onderhandelingen nog een formeel tekenmoment in het Huis van de Stad plaats. 
Met het afsluiten van de contracten is Gouda  één van de eerste gemeenten in Nederland die de inkooponderhandelingen voor Beschermd Wonen heeft afgerond. Van de 4 grote inkooptrajecten in het sociaal domein, als gevolg van de decentralisaties, zijn er nu 3 afgerond.
Beschermd wonen is bedoeld voor personen vanaf 18 jaar met een psychiatrische stoornis die tijdelijk of voor een langere periode niet meer zelfstandig kunnen wonen. De doelgroep is heel divers: van jongeren met een autisme stoornis tot aan uitbehandelde verslaafden. Over het algemeen hebben alle bewoners van het beschermd wonen een verleden in de GGZ achter de rug. Behandeling in een psychiatrisch ziekenhuis heeft niet geleid tot resultaat of men is na behandeling nog niet in staat zelfstandig te wonen. Er is sprake van een zeer kwetsbare groep in de samenleving.
Eleos, Kwintes en het Leger des Heils bieden nu al beschermd wonen aan bewoners uit Gouda en omliggende gemeenten. Met het afsluiten van de contracten is de zorg aan deze kwetsbare doelgroep vanaf 1 januari gegarandeerd. Bestaande cliënten behouden hun rechten voor in ieder geval 5 jaar of als dat korter is, voor de duur van hun indicatie. Voor inwoners die hun zorg met een PGB zelf inkopen, geldt dat het PGB voor beschermd wonen maximaal één jaar lang onder het overgangsrecht valt, dus alleen in 2015. In de loop van 2015 gaat het gemeentelijk Wmo loket met alle PGB houders van beschermd wonen in gesprek over de vervolginvulling van hun indicatie.
Vanaf 1 januari is het Wmo-loket van gemeente Gouda de toegang tot beschermd wonen in de regio. De deelnemende gemeenten zijn Bergambacht, Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Nederlek, Ouderkerk, Schoonhoven, Vlist, Waddinxveen en Zuidplas.

Persbericht gemeente Gouda

vrijdag 17 oktober 2014

ChristenUnie Gouda stelt vragen over fietsveiligheid

Artikel 38 vragen over fietsveiligheid

Toelichting:
In de collegeberichten van 9 september 2014 wordt genoemd dat het college zoekt naar slimme mogelijkheden om knelpunten op te lossen met betrekking tot fietsveiligheid. Dat er knelpunten zijn met betrekking tot de fietsveiligheid in Gouda blijkt uit het rapport van de Fietsersbond (brief 16 april 2014). Gouda was met de voormalige wethouder mevr. Ruwhof een warm pleitbezorger van School op Seef waarbij gemeenten samen met scholen werken aan een verkeersveilige schoolomgeving.

Vragen:
1.     Wat is de mening van het college met betrekking tot de zorgplicht voor weggebruikers en met name voor jeugdigen onder de 18 jaar?
2.     Op welke manier wil het college deze zorgplicht vorm geven en is hier budget voor beschikbaar?
3.     Welke minimale criteria stelt het college aan een verkeersveilige schoolomgeving? Hierbij valt te denken aan de aan en afvoerroute van fietsers, verkeersborden of signalering in de omgeving van scholen.
4.     Wat verstaat het college onder ‘slimme mogelijkheden om knelpunten op te lossen’ en op welke manier worden suggesties van burgers en/of scholen hierbij meegenomen?
Ter illustratie:
5.     Hoe waardeert het college het initiatief, media januari 2014, van de Pr. Julianaschool (Burg. Martenssingel) om te komen tot een meer verkeersveilige schoolomgeving?
6.     Kan het college aangeven waarom de eerder besproken oplossing van een fietsontsluiting op de hoek Burg. Martenssingel en Zoutmanstraat op een later moment toch is afgewezen?
7.     Hoe waardeert het college de reactie: ‘verkeersveiligheid zit niet in materiele zaken, maar in het gedrag van kinderen en educatie (verantwoordelijkheid ouders en school)’ zoals verwoord door gemeente Gouda aan de Pr. Julianaschool?
8.     Op welke manier wil het college de zorgplicht, in deze concrete situatie met betrekking tot een verkeersveilige schoolomgeving, concretiseren?
9.     Is het college op de hoogte van evt. vergelijkbare situaties waarbij een verkeersveilige schoolomgeving verbeterd kan worden?

Wout Schonewille, Raadslid ChristenUnie

dinsdag 14 oktober 2014

Traditionele Sinterklaasintocht met Gouds randjeDe gemeente Gouda bereidt een traditionele Sinterklaasintocht voor met een Gouds randje. Tijdens de intocht op 15 november a.s. zullen ook enkele kaas- en stroopwafelpieten meelopen als knipoog naar de tradities van de stad. Zij dragen een pietenpak en worden goudgeel of met ruitmotief geschminkt. Het uiterlijk van de zwarte pieten die meelopen, is een aantal jaar geleden al veranderd naar donkerbruin zonder stereotype grote rode lippen en oorbellen. 

Burgemeester Schoenmaker: ‘In mei is in Gouda enthousiast gereageerd op het bericht dat de landelijke Sinterklaasintocht in onze stad gaat plaatsvinden. Ik heb heel veel positieve reacties op dat nieuws mogen ontvangen. Natuurlijk kwamen er ook vragen hoe zwarte piet er in Gouda dit jaar uit komt te zien. In de afgelopen maanden heb ik hierover veel reacties via de mail en twitter ontvangen en heb ik met veel Gouwenaars gesproken. Er zijn veel voorstanders van de traditionele zwarte pieten, maar ook mensen die verandering willen. Ook was ik aanwezig bij het stadsgesprek in de Goudse bibliotheek, waar zo’n 100 Gouwenaars hun mening hebben laten horen.

Wat ik heb gemerkt is dat het geen eenvoudige opgave is om tot een oplossing te komen waarin iedereen zich kan vinden. Heel veel mensen hechten aan het traditionele Sinterklaasfeest en zien geen reden voor verandering. Dat is een belangrijk gegeven. Maar er zijn ook mensen die voor verandering pleiten. Ik vind het als burgemeester belangrijk dat ook de mening van mensen die er anders naar kijken, gehoord wordt, ook al zijn die in de minderheid. Samen met de stad heb ik gezocht naar een balans die past in de Goudse tradities en recht doet aan de verschillende opvattingen. 

Ik ben erg blij dat de stad actief heeft meegedacht en ideeën heeft aangedragen. Gouda kijkt uit naar een feestelijke en fantastische Sinterklaasintocht op 15 november.”


Persbericht gemeente Gouda

maandag 13 oktober 2014

Gouda doneert gevonden voorwerpen aan Non-Foodbank


Een rollator, boormachine, handtassen en mobiele telefoons. Het zijn slechts enkele voorbeelden van de gevonden voorwerpen die al ruim een jaar bij de gemeente Gouda liggen en niet zijn opgehaald door hun eigenaren.  De gemeente Gouda doneert deze voorwerpen voortaan aan de Non-Foodbank in Gouda. Op 15 oktober overhandigt burgemeester Milo Schoenmaker deze voorwerpen aan Hans Noman van de Non-Foodbank. 
 
“Zonde dat deze, vaak in goede staat verkerende, voorwerpen gewoon een jaar in de kast liggen en blijkbaar niet gemist werden door hun eigenaren. We mogen deze spullen vanaf nu doneren aan de Non-Foodbank zodat zij het kunnen geven aan de mensen die het kunnen gebruiken.”  aldus burgemeester Milo Schoenmaker.
 
Gevonden voorwerpen
Sinds juli 2012 is de gemeente verantwoordelijk voor de registratie van gevonden en verloren voorwerpen. Meldt de eigenaar van het gevonden voorwerp zich niet binnen drie maanden (bij voorwerpen waarde minder dan €450,-) of binnen één jaar (bij voorwerpen waarde meer dan €450,-) dan mag de gemeente het voorwerp verkopen, weggeven of vernietigen. De gemeente Gouda kiest ervoor deze voorwerpen een nieuwe bestemming te geven en ze te doneren aan de Non-Foodbank in Gouda. 
 
Non-Foodbank 
De Non-Foodbank biedt hulp aan cliënten van de voedselbanken en andere inwoners waarvan bekend is dat ze geen of onvoldoende geld hebben om (vervangende) spullen voor hun huis of kleding te kopen. De Non-Foodbank zamelt huishoudelijke goederen in en verstrekt het aan degenen die het nodig hebben.  


Bericht gemeente Gouda